Jätehuolto

Kunnallisesta yhdyskuntajätehuollosta poikkeaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutustoiminta sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminta voidaan jättää kunnallisen jätehuollon ulkopuolelle hakemuksesta.

Poikkeus voidaan myöntää jos jätelain 42 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on, että näin järjestetty jätehuolto on perusteltua kiinteistön muun jätehuollon järjestämiseksi ja johtaa etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta parempaan lopputulokseen eikä siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Päätös tehdään määräajaksi enintään viideksi vuodeksi.

Jätteen haltijan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle toiminnassa syntyneen jätteen lajista ja määrästä sekä jätteen toimituspaikoista ja käsittelytavasta. Jos tietojen perusteella on ilmeistä, että edellytykset eivät päätöksen tarkoittamana määräaikana enää täyty, kunnan jätehuoltoviranomaisen tulee ottaa asian uuteen käsittelyyn, vaikka tästä ei nimenomaista säännöstä olekaan.

Todettakoon, että kuntien ja niiden jätelaitosten kannalta on edullista pitää yhdyskuntajätehuollon tehtävä mahdollisimman kokonaisena kustannustehokkaan jätehuoltojärjestelmän mahdollistamiseksi. Yleensä ei siis ole kunnan tai sen jätelaitoksen edun mukaista hajauttaa yhdyskuntajätehuoltoa 42 §:n tarkoittamalla tavalla. Poikkeaminen voi yksittäisissä tapauksissa olla kiinteistönhaltijan muun jätehuollon kannalta perusteltua ja etusijajärjestyksen kannalta parempaa.

Kiinteistökohtainen tarkastelu

Jätelain 42 §:n (Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon) nojalla tarkastellaan kunkin kiinteistön jätehuoltoa erikseen. Päätöstä tässä asiassa ei voitane tehdä yhden jätteen tuottajan eri toimintojen osalta kunnan aluetta yleisesti koskevaksi tarkastelematta asiaa kiinteistökohtaisesti: tietysti lopputulemassa pitää ottaa huomioon kiinteistöjen ja niiden yhteisen jätehuollon kokonaisuus ja järjestely voi kattaa isomman alueen.

Poikkeus liittyy pykälän sanamuodon mukaan nimenomaisesti kiinteistön muun jätehuollon järjestämiseen. Poikkeus on mahdollinen, kun kiinteistöllä syntyy muuta kuin kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen lisäksi muuta jätettä, jonka kanssa on perusteltua pykälässä tarkoitetulla tavalla käsitellä kiinteistöllä syntyvä kunnan vastuulla oleva yhdyskuntajäte.

Suunnitelma jätehuollosta ja selvitys paremmuudesta

Hakijan asiana on selvittää edellytysten täyttyminen. Pelkkä kirjallinen hakemus ilman selvityksiä ei riitä päätöksenteon pohjaksi. Hakemukseen täytyy liittyä kiinteistön jätteisiin ja muihin olosuhteisiin liittyvä (alustava) suunnitelma siitä,

 • miten muu jätehuolto hoidetaan ja

 • miten yhdyskuntajätehuolto hoidetaan osana muuta jätehuoltoa sekä selvitykset siitä

 • miksi on muun jätehuollon kannalta perusteltua hoitaa yhdyskuntajätehuolto yhdessä muun jätehuollon kanssa sekä

 • millä tavalla se johtaa etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta parempaan lopputulokseen kuin kunnallinen jätehuolto

 • että ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

Viranomaiskäsittely

Kunnan jätehuoltoviranomaisen on viranomaisperiaatteen mukaisesti pyydettävä hakemukseen tarvittavia lisäselvityksiä ja ohjattava hakijaa hakemuksen täydentämisessä.

Sen jälkeen, kun on saatu riittävät suunnitelmat ja selvitykset vertailuineen, tulee kuulla kunnan jätelaitosta/jäteyhtiötä sekä neuvotella sen kanssa sen näkemyksien saamiseksi sekä sen selvittämiseksi, voisiko kunnallinen jätehuolto tarjota vastaavan tasoista ja etusijajärjestyksen kannalta yhtä hyvää palvelua yhdyskuntajätehuollon osalta, kuin mikä on ollut ajatuksena hakemuksen tekijällä. Jätelautakunnan tehtävänä on yhdessä jätelaitoksen/jäteyhtiön kanssa selvittää palveluvaihtoehdot.

Jätelautakunta voi myös omalta osaltaan vaikuttaa jätehuoltopalveluihin esim. jätehuoltomääräyksiä muuttamalla ja esim. räätälöidä kunnallista jätehuoltopalvelua paremmin esim. sairaaloiden tarvetta vastaavaksi. Pelkkä jätehuoltomääräysten muuttaminen ei kuitenkaan riitä, kun palvelu on voitava myös toteuttaa jäteyhtiössä. Jätehuoltopalvelu voi perustua esim. vapaaehtoiseen erilliskeräykseen ja tätä varten suunniteltavaan palvelukokonaisuuteen ilman jätehuoltomääräyksissä olevia erilliskeräysvelvoitteita. Jätetaksaan saatetaan tällaisissa tapauksissa kuitenkin tarvita omat uudet maksuperusteensa, jollei sellaisia löydy entuudestaan.

Poikkeuksen edellytysten harkinta

Poikkeus voidaan myöntää, jos osoittautuu,

 • että on perusteltua hakijan muun jätteen jätehuollon kannalta hoitaa hakijan yhdyskuntajätehuolto hakijan muun jätteen jätehuollon kanssa, ja

 • ettei jätelaitos/jäteyhtiö voi yhdessä jätelautakunnan kanssa muotoilla sellaista palvelua, joka olisi etusijajärjestyksen kannalta vähintään yhtä hyvä kuin hakemuksessa selvitetty vaihtoehtoinen jätehuolto, ja

 • ettei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

Pykälän sanamuodossa käytetään sanoja ”voidaan myöntää” eikä sanoja ”tulee myöntää” eli voitaisiin kysyä, onko pakko myöntää poikkeus, jos kaikki em. asiat toteutuvat. Hallinnon tarkoitussidonnaisuusperiaate rajaa viranomaisen harkintaa myös näissä tilanteissa eli pääsääntöisesti tulisi poikkeus myöntää, jos lopputulos on hakijan muun jätehuollon ja etusijajärjestyksen kannalta parempi kuin kunnallinen jätehuolto.

On korostettava siis,

 • että kysymys on poikkeamisesta siitä, miten asiat yleensä järjestetään ja

 • että poikkeuksellisesti järjestetyn yhdyskuntajätehuollon tulee selvästi vaikuttaa myönteisesti hakijan muuhun jätehuoltoon, ja

 • poikkeuksellisesti järjestetyn jätehuollon tulee olla parempaa kuin kunnallisen vaihtoehdon, jotta poikkeus voidaan myöntää.

Järjestelyn paremmuutta tarkastellaan objektiivisesti jätehuoltoa ja etusijajärjestystä koskevien seikkojen kannalta. Tässä jätelautakunnan tehtävä on haasteellinen, kun se kuitenkin edustaa kunnallista jätehuoltonäkökulmaa ja vastaa omalta osaltaan kunnallisen jätehuollon tehokkuudesta.

Poikkeus perälautajätteelle?

Käytännössä yhdyskuntajätteen ja eräissä tapauksissa myös muun jätteen käsittelypalvelua ei tällä hetkellä ole saatavissa kuin kunnallisesta jätehuollosta.  Sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskunta jäte on kunnan vastuulla. Lisäksi kunnan jätelaitos saattaa käsitellä tällaisesta toiminnasta tulevaa muuta jätettä kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden nojalla, kun markkinoilla ei ole tällaista palvelua saatavilla (JäteL 33 §).

Jos jätelain 42 §:n mukaista poikkeusta hakevan tahon yhdyskuntajätteet on suunniteltu tuotavan kunnalliseen jätehuoltoon jossain vaiheessa kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden perusteella, ei voida katsoa olevan perusteita poikkeuksen myöntämiselle. Tässähän ei poikettaisi kunnan vastuusta, vaan siirrettäisiin vain osa palveluketjusta yksityisille toimijoille, jätteenkuljetusyrityksille. Ns. perälautajätteelle ei siis voi myöntää poikkeusta.

Päätös on perusteltava

Päätös pitää perustella hyvin, oli se sitten myönteinen tai kielteinen. Jotta päätös voidaan perustella hyvin, tulee päätöksen perusteena olevan aineiston olla riittävä. Tätä varten saattaa olla tarpeen käyttää vertailutaulukkoja. Vertailun rakenne riippuu jätehuoltojärjestelmistä.

Vaikka jätelautakunta joutuu tässä neuvottelemaan kiinteästi jäteyhtiön kanssa palvelun tuottamisen vaihtoehdoista, jätelautakunta tekee päätöksen kuitenkin täysin itsenäisesti eikä esim. tarvitse myönteiseen kantaan jäteyhtiön puoltoa. Jos jäteyhtiö on sillä kannalla, että hakemukseen on syytä suostua, saattaa tämä olla lähtökohtana, mutta edellyttää kuitenkin jäteyhtiöltä selvitykset siitä, miksi palvelu kunnallisena ei olisi mahdollinen.

Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella alueelliseen hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus kielteiseen päätökseen on hakijalla ja myönteiseen päätökseen ainakin jätelaitoksella.

tags
Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
 • Jätehuolto
 • Vesihuolto
 • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka