Tekniikka

Johtojen ja laitteiden sijoittaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n säädöksiä sovelletaan muihin johtoihin, paitsi tietoliikennekaapeleihin, joiden sijoittamista säädellään lain sähköisen viestinnän palveluista 28 luvun mukaisesti.

Johtojen asianmukainen sijoittaminen on toimivan yhdyskuntatekniikan keskeinen edellytys. Eri tilanteissa joudutaan käyttämään tapauskohtaista harkintaa, mutta sijoittamiseen liittyy runsaasti myös eri kohteissa toistuvasti ratkaistavia asioita. Kuntaliitto on yhdessä eri järjestöjen kanssa laatinut opasaineistoa ja sopimusmalleja kuntien ja johdonomistajien käyttöön johtojen sijoittamiseen liittyvien menettelyjen yhtenäistämiseksi.

Tietopaketti johtojen sijoittamisesta

Kuntaliiton ja Energiateollisuus ry:n yhteistyönä on maaliskuussa 2018 valmistunut yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamista koskeva diasarja, jonka molemmat järjestöt julkaisevat verkkosivuillaan. Aineistossa kuvataan maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisen johtojen sijoittamisen menettelyjä. Ensisijaisena tavoitteena on sijoittamisesta sopiminen osapuolten kesken. Osapuolten vastuita ja velvollisuuksia selostetaan ja aiempien oikeustapausten valossa esitetään tulkintoja muun muassa johtoon liittyvistä rakenteista ja laitteista sekä siitä, millaiset johdot kuuluvat lain soveltamisalaan. Diasarjassa kuvataan myös menettely tilanteessa, jossa osapuolten kesken ei päästä sopimuksen sijoittamisesta ja asian ratkaisee johdonomistajan hakemuksesta kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Malli kunnan ja teleyrityksen yhteistoimintasopimukselle televerkkojen pitämisestä yleisillä alueilla

Kunnan ja teleyrityksen yhteistoimintasopimusta varten on valmisteltu malli 2009. Sopimusmallin laatineet Kuntaliitto ja FiCom suosittelevat mallia käytettävän tehtäessä kuntakohtaisia sopimuksia teleyritysten kanssa. Valmistelun aikana kuultiin useassa vaiheessa kuntien ja teleyritysten edustajia.

Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan kunnan ja teleyrityksen kesken menettelytavoista, oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät yrityksen johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon kunnan omistamilla tai hallitsemilla yleisillä alueilla sekä laitteiden siirtämiseen ja siirroista aiheutuvien kustannusten jakamiseen kunnan ja yrityksen välillä. Yhteisesti sovituilla menettelytavoilla edistetään ja selkeytetään yhteistoimintaa. Samalla voidaan kehittää televerkkojen sijoittamisen yhteensovittamista muiden verkostojen kanssa, vähentää ympäristölle ja asukkaille aiheutuvia haittoja sekä saavuttaa taloudellisia säästöjä. Hankekohtaiset johtojen ja laitteiden sijoittamissopimukset voidaan saada yksinkertaisemmiksi ja yhtenäisemmiksi viittaamalla yhteistoimintasopimukseen.

Suositussopimus maahan kaivettavista johdoista

Kuntaliiton, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf:n kesken voimassa ollut suositussopimus maahan kaivettavista johdoista on toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi uudistettu syksyllä 2018. Sopimus koskee maahan kaivettavien johtojen rakentamista ja kunnossapitoa sekä siihen liittyvää maa-alueen käyttöä. Suositussopimuksen valmistelu on tehty järjestöjen toimihenkilöiden yhteistyönä. Suositussopimuksen liitteenä on johtoalueen käyttöoikeussopimusmalli.

Keskeisenä sisällöllisenä muutoksena suositussopimuksessa ja liitteessä on se, että maanomistajalle johdon rakentamisesta ja sijoittamisesta aiheutuvista maksettavat korvaukset perustuvat täyden korvauksen periaatteelle ja ne määritellään tapauskohtaisesti osapuolten kesken. Euromääräisiä suosituksia korvaustasoista ei tässä yhteydessä esitetä. Suositussopimuksessa tuodaan myös aiempaa selkeämmin esille varhaisen ja riittävän tiedottamisen tarve johtolinjoja suunniteltaessa ja rakennettaessa.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen

Kuntaliiton julkaisussa ”Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen” on laajemmin käsitelty ohjeita mm. yleisellä alueella tehtävien töiden ilmoitusmenettelystä ja maksuista. Julkaisuun sisältyy myös malli yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevista kunnan määräyksistä. Vaikka eräiltä osin lainsäädännössä on tapahtunut julkaisuajankohdan jälkeen muutoksia, julkaisun sisältö on siinä esitettyjen menettelytapojen osalta edelleen käyttökelpoinen. Julkaisu on ladattavissa maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen

Julkaisu auttaa kuntia valmistelemaan omat käytäntönsä yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaamiseen ja niitä koskevien taksojen ja maksujen määräämiseen.

lateral-image-left
tags
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Vastuualueet
  • katujen ylläpito
  • infran rakennuttaminen
  • Kehto-foorumin koordinointi