Kuntien infraomaisuuden tietomallimäärittely

Kuntien katu- ja viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden rakennettu infrastruktuuri muodostaa merkittävän osan kuntien kiinteästä omaisuudesta. Se on välttämätön osa kuntalaisten sujuvan arjen mahdollistavaa liikenneväyläverkostoa sekä liikunta- ja virkistysalueita.

Kuntalaisten palvelujen laadulle asettamien odotusten kasvaessa ja kuntatalouden kiristyessä on erittäin tärkeää, että niin päättäjillä kuin asukkailla ja elinkeinoelämän toimijoilla on käytettävissään ajantasainen ja luotettava tieto katu- ja viherrakenteista. Se on kunnan uskottavan omaisuudenhallinnan keskeinen osa.

Toistaiseksi tiedot kuntien katu- ja viherinfrasta niin sijainnin, ominaisuuksien kuin kunnonkin osalta on ollut hajanaista ja epäyhtenäistä ja monilta osin kuntakohtaisesti toisistaan eroavin määrittelyin tallennettu. Tietoa ei myöskään ole ollut esimerkiksi sitä tarvitsevien palvelutuottajien saatavilla ajantasaisena julkisesti. Erilaisten sähköisten palvelujen nopea kehitys ja laajeneminen yhä uusille alueille edellyttävät kuntien katu- ja viherrakenteiden ajantasaisten ja yhteismitallisten ominaisuustietojen saattamista niitä tarvitsevien saataville.

Kuntaliitto toteutti 2017-2018 yhdessä 11 kaupungin (Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa) Infraomaisuuden avoin innovaatioalusta -projektin, jossa yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa määriteltiin kuntien katu- ja viherrakenteiden tietomalli. Vuoropuhelua käytiin myös rakennus- ja kunnossapitourakoitsijatahojen kanssa.

Mallin tarkoitus on toimia osana kuntien prosesseja ja kaupunkimalleja. Kuntien kannattaa ottaa määrittely mahdollisimman pian käyttöön ja sitouttaa yksityisen sektorin palvelutarjoajat tietomallin tarjoamaan uuteen toimintatapaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Määrittelyn avulla luotu kaupunkimallin osa, sen mahdollistama tietojen harmonisointi sekä tietojen avaaminen tehostavat kuntien prosesseja ja kiihdyttävät kehitystoimintaa koko arvoverkossa.

Määrittelyprojektin aineistoon voi tutustua verkkosivulla www.infra-o.fi ja varsinainen tietomallimäärittely löytyy alasivulta www.infra-o.fi/skeema Sivulta löytyy myös opas tietomallimäärittelyn käyttöönottoon.

tags
Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
  • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
  • vesihuolto