Sisäinen vuokra

Sisäinen vuokra muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Sisäisen vuokrauksen käyttöönoton yhteydessä on tarpeen laatia myös sisäisen vuokrauksen ohjeet. Niihin tulee sisällyttää mm. menettelytavat tiloista luopumiseksi ja lisätilojen hankkimiseksi sekä mahdollisuudet vaikuttaa vuokran määrään esim. energiansäästötoimenpiteillä.

Tilakustannukset muodostavat toimistotiloissa keskimäärin n. 10 - 20 % toimintojen kokonaiskustannuksista. Sisäisen vuokran määrittely ja vuokrauksen käyttöönotto on suositeltava tapa tehdä kuntien käytössä olevien tilojen kustannukset läpinäkyviksi. Sisäinen vuokra onkin käytössä jo suuressa osassa kuntia.

Kokemukset sisäisestä vuokrauksesta ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä. Erityisesti tietoisuus tilojen kustannuksista ja merkityksestä on lisääntynyt. Toisaalta sisäisellä vuokrauksella ei ole saavutettu riittävästi tilankäytön tehostumista, tilamäärän vähenemistä eikä energiankulutuksen pienenemistä.

Kunnissa tuleekin kiinnittää jatkossa erityistä huomiota siihen, että sisäiseen vuokraukseen sisällytetään riittävästi kannustimia. Myös tilankäytön tunnuslukutavoitteita sekä määrällisiä rajoitteita on mahdollista asettaa kuntien toimintayksiköiden tilakustannusten budjetoinnin yhteydessä.

Määrittelyperiaatteita on tarkemmin avattu esim. Kuntaliiton julkaisussa.

sisäinen vuokra

Julkaisu: Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäisen vuokran tarkoitus on kohdistaa kunnan tai kuntayhtymän sisällä kiinteistöjen käytöstä ja omistamisesta aiheutuneet kustannukset toimitilojen käyttäjille.

lateral-image-left

Julkaisu: Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa

Ohje toimintatavoista sisäympäristöongelmia hoitaville ryhmille ja henkilöille.

lateral-image-right
tags
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta