Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen yhtenäiset perusteet sekä työkalut

KUJA jatkuvuudenhallintaprojektit

KUJA-projekti (2014-2016)

Miten kunnan ja sen kriittisten palvelu- sekä toimintoketjujen toimintavarmuus kaikissa tilanteissa voidaan varmistaa? Mitä parhaita käytäntöjä, toimintamalleja sekä työkaluja tähän on saatavilla maksuttomasti ja miten niitä voitaisiin kuntakentässä soveltaa? Entä mitä jatkuvuudenhallinnan kokonaisuus kuntatoimijoilla tarkoittaa ja mitä siihen liittyy?

Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen sekä laajan kumppanuusverkoston yhteisessä kaksi vuotta kestävässä KUJA - kuntien jatkuvuudenhallintaprojektissa, joka toteutettiin vuosina 2014-2016.

Projektin tavoitteena oli kehittää kuntakentän toimijoiden kykyä ja valmiuksia varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Projektin tuottamat työkalut tukevat laajasti uhkien ja häiriöiden hallinnan kehittämistä ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamista kaikissa tilanteissa sekä kytkee osaltaan kriittiset toimijat yhteistoimintaan paikallishallintotasolla.

KUJA2-projekti (2017-2019)

KUJA2-projektin tavoitteena on jatkaa kuntien jatkuvuudenhallinnan tukemista KUJA-projektissa saavutettujen hyvien tulosten pohjalta ja laajentaa työ myös tuleviin maakuntaorganisaatioihin. KUJA2-projektin tavoitteena on kuntien ohella tukea tulevia maakuntia varautumisessa sekä varautumiseen liittyvässä yhteistyössä niiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös edistää sote- ja maakuntauudistuksen onnistumista varautumisen osalta sekä yhteistä ymmärrystä varautumiseen liittyen. Projekti tukee valtakunnallisia varautumiselle asetettuja tavoitetiloja sekä sisäministeriön ja aluehallintovirastojen varautumiseen liittyviä tehtäviä. Projektin tuotoksia tulevat olemaan mm. päivitetty jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonsepti sekä kuntien kansallisen varautumisverkoston perustaminen. Projektissa myös tuotetaan ja kootaan yhteen toimintamalleja, työkaluja ja hyviä käytänteitä kuntien ja maakuntien hyödynnettäväksi. Lisäksi laaditaan esiselvitys alueelliseen ennakoivaan tilannekuvaan liittyvistä tietotarpeista ja tietojärjestelmistä sekä suositus satamien varautumisesta. Yksi tavoitteista on tukea yhdessä ELVAR-toimikuntien kanssa julkisen sektorin ja elinkeinoelämän varautumisen yhteensovittamista.

Paperin makuisesta varautumisesta kohti todellista palveluiden jatkuvuudenhallintaa

Kunnilla ja maakunnilla tulee olla valmius ja kyky hoitaa kunnan kriittiset tehtävät sekä turvata asukkaiden hyvinvointi ulkoisen tai sisäisen toimintaympäristön häiriöistä, uhkista sekä riskeistä huolimatta. Nyky-yhteiskunnassa toimintamallia, jolla organisaatio rakentaa valmiuden ja kyvyn hoitaa keskeisimmät tehtävänsä kaikissa tilanteissa, kutsutaan jatkuvuudenhallinnaksi.

Jatkuvuudenhallinta on organisaation prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa organisaation mahdollisimman häiriötön toiminnan jatkuminen sekä arvon tuottaminen kaikissa tilanteissa varmistamalla organisaation avaintoiminnot mahdollisimman hyvin. Jatkuvuudenhallinta on prosessi, jolla tunnistetaan toiminnan uhat ja niiden vaikutukset sekä luodaan kattava toimintamalli toimintakyvyn hallinnalle. Jatkuvuudenhallinnalla tuetaan organisaation toimintaa sen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Arvioi tarve kehittää palveluiden toimintavarmuuden kokonaisuutta

Liitteissä olevalla pikatestillä voitte nopeasti karkealla tasolla, esimerkiksi osana johtoryhmän kokousta, alustavasti arvioida oman organisaationne jatkuvuudenhallinnan kehittämistarvetta ja hahmottaa kehittämistoimenpiteiden tarpeellisuutta tulevaisuudessa.

Mikäli pikatestin tulos on yli 14 pistettä, organisaation varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa on selkeitä ja vakavia puutteita jotka saattavat johtaa häiriötilanteessa vakaviin seurauksiin. Tällöin on erittäin suositeltavaa alkaa rakentamaan varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämisenpolkua sekä hallintamenetelmiä tarkemmilla kypsyysanalyysi- ja suunnittelumalleilla. Tähän voidaan käyttää liitteistä löytävää KUJA-arviointimallia, jolla alle puolessa päivässä saadaan kartoitettua organisaation varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehitettävät osakokonaisuudet, joissa palveluiden häiriöttömyyden sekä toimintavarmuuden kannalta on tärkeätä suunnitella miten puutteet korjataan. KUJA-arviointimallin avulla voidaan rakentaa myös kehittämisenpolku, sillä eri tasojen vaatimuksia seuraamalla voidaan varautumista ja jatkuvuudenhallintaa kehittää systemaattisesti.

Lisätietoa

Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projektille Timanttiteko-palkinto

Timanttiteko 2017: Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projekti

Yhteistyö on vaikuttavaa. KUJA-projektissa kunnille on luotu yhtenäiset toimintamallit ja työkalut, jotka palvelevat sekä varautumista että palveluiden jatkuvuudenhallintaa kaikissa tilanteissa, myös

Turvallisuus ja varautuminen Kuntamarkkinoilla 12.-13.9.2018

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti on käynnistynyt

Aki Pihlaja

Etunimi
Aki
Sukunimi
Pihlaja
projektipäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2028
Kännykkä
+358 40 163 2227
Vastuualueet
  • Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta (KUJA2) -projektin toteuttaminen.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka
tags