Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen

Kuntaliiton lähtökohtana kuntalain uudistamisessa on, että vesihuolto kunnan lakisääteisenä tehtävänä, jota kunta voi lainsäädännön nojalla myös avustaa, ei toimi kilpailuilla markkinoilla eikä siten kuulu yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin.

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen

Kunta voi lähtökohtaisesti itse ratkaista, kuinka kunnan tehtäväksi laissa säädetyt tehtävät hoidetaan.  

EU-komissio on viime vuosina antamissaan ratkaisuissa kiinnittänyt huomiota markkinoilla tapahtuvan toiminnan kilpailuneutraliteettikysymyksiin ja EU-valtiontukisäännösten vastaisten tukien poistamiseen markkinoilla tapahtuvasta toiminnasta.

Valtiovarainministeriön 19.11.2009 asettama työryhmä ”Kunnat ja kilpailuneutraliteetti” esittää työryhmän työn tuloksena syntyneessä julkaisussa ”Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen” (VM:n julkaisuja 33/2010) kuntalakia muutettavaksi siten, että pääsääntöisesti kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi antaa tehtävä yhtiön, muun yhteisön tai säätiön hoidattavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuuden tavoitteena on taata yhtäläiset lähtökohdat sekä kunnan että yksityisen toiminnalle markkinoilla. Laissa kuitenkin rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät näistä rajauksista koskisivat kunnan toimintaa laissa säädetyn järjestämisvastuun perusteella (ns. lakisääteisiä tehtäviä), lakisääteistä yhteistoimintaa sekä monopoliaseman perusteella tuotettavia palveluja ja hoidettuja tehtäviä. Lisäksi työryhmä ehdottaa lakiin säädettäväksi poikkeuksia yhtiöittämisvelvollisuudesta, vaikka kunnan katsottaisiin toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät näistä poikkeuksista koskisivat vähäistä toimintaa, konsernin tukipalveluja, palveluja sidosyksiköille ja tilahallintoa.

Työryhmän ehdotuksessa kuntalain muuttamiseksi säädettäisiin monopoleista, luonnollisista monopoleista sekä monopolitoimintaan välittömästi liittyvistä palveluista (ehdotuksen 2 a §:n 2 mom 5-kohta). Yhtiöittämisvelvollisuus ei ehdotuksen mukaan koskisi tehtäviä, joissa toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai ns. luonnolliseen monopoliasemaan. Ehdotuksen mukaan vesihuoltotoimintaa laitoksen toiminta-alueella pidettäisiin lakiin perustuvana monopolina. Kaupan, teollisuuden sekä toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevan asutuksen vesihuollon järjestämistä pidettäisiin luonnollisena monopolina silloin, kun muita toimijoita ei käytännössä ole. Työryhmän ehdotuksen mukaan vesihuolto ei siten kuuluisi yhtiöittämisvelvollisuuden alaiseen toimintaan.

Vastaavasti työryhmän ehdotuksen mukaan kunnallisia liikelaitoksia koskevaa sääntelyä ehdotetaan tarkistettavaksi siltä osin, ettei liikelaitosmuodossa voisi toimia kilpailutilanteessa markkinoilla. Työryhmän julkaisussa todetaan, että kaikki liikelaitokset eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Esityksen mukaan ” liikelaitossääntely on jatkossakin tarpeen esimerkiksi vesihuollon toiminnan organisoimisessa ja vesihuoltoa voitaisiin edelleen hoitaa kunnallisessa liikelaitosmuodossa sekä virastomuotoisena.” 

Edellä tarkoitettu kuntalain muutoksen valmistelu on parhaillaan kesken. Asiaa koskeva hallituksen esitys pyritään antamaan syksyn 2011 kuluessa. Valmistelun tässä vaiheessa ei vielä ole selvillä, tullaanko hallituksen esityksessä esittämään työryhmän ehdotuksen mukaisesti, että kunnan vesihuolto ei kuuluisi yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin. 

Kaukolämpö toimii pääsääntöisesti kilpailutilanteessa markkinoilla ja täten on yhtiöittämisen piirissä.

Vesihuoltolain uudistus

Vesihuoltolain uudistaminen on parhaillaan vireillä. Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportissa (työryhmämuistio MMM 2010:6) on kiinnitetty huomiota mm. tarpeeseen lisätä talouden läpinäkyvyyttä. Muistion mukaan tähän päästäisiin mm. säätämällä kaikille vesihuoltolaitoksille sekä niille vettä toimittaville tai laitosten jätevesiä käsitteleville laitoksille velvoite laatia vesihuoltoa ja huleveden viemäröintiä koskeva tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi säädettäisiin vesihuoltoa koskevan tilinpäätöksen tarkastamisesta ja tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimitusehtojen ja tunnuslukujen julkaisemisesta. Läpinäkyvyyttä lisättäisiin myös vesihuollon tietojärjestelmän avulla. Kaavailtu sääntely aiheuttaisi lisävaatimuksia mm. monialayrityksille, joilla on myös muuta toimintaa vesihuollon lisäksi.

Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportissa (työryhmämuistio MMM 2010:6) on ehdotettu hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa kuntien tehtäväksi. Hulevedet eivät ehdotuksen mukaan olisi enää vesihuoltoa eikä niistä säädettäisi vesihuoltolaissa vaan maakäyttö- ja rakennuslaissa. Hulevesien putkiviemäröinti jäisi kuitenkin vesihuoltolaitoksille ja putkiviemäreihin sovellettaisiin vesihuoltolakia. Hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan lähtökohtana olisi kaavoitus, jonka yhteydessä tehtäisiin selvitys hulevesistä ja niiden hallinnasta. Hallinta tulisi tulevaisuudessa painottumaan entistä enemmän kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin ja erilaisiin pääosin maanpinnalla sijaitseviin ns. vaihtoehtoisiin ratkaisuihin eli kosteikkoihin, viivytysrakenteisiin, lammikoihin, jne. Kunta voisi antaa ns. vaihtoehtoisten hulevesijärjestelmien hallinnan parhaaksi katsomalleen taholle esim. vesihuoltolaitokselle. Hulevesien hallinnan järjestämisessä ei vesihuoltolaitoksen organisoitumismuodolla ole väliä. 

Tiivistelmä 

Vesihuollon yhtiöittämiseen saattaa liittyä avoimia kysymyksiä, joihin kaikkiin ei toistaiseksi ole löydettävissä vastauksia oikeuskäytännöstä.

Mikäli vesihuolto yhtiöitetään, kunnan suoraan omistama osakeyhtiö on omistajaohjauksen kannalta selkein vaihtoehto. Vesihuollon siirtäminen kunnan tytäryhtiön hoidettavaksi on lähtökohtaisesti oikeudellisesti mahdollinen.

Mikäli kunta siirtää tehtävän välillisesti omistamansa osakeyhtiön hoidettavaksi siten, että vesihuoltoyhtiön välitön omistaja olisi markkinoilla toimiva esim. energiayhtiö, saattaa joitain tulkintakysymyksiä nousta esiin. Käytännössä tällaisia järjestelyjä on tehty, mutta oikeuskäytäntöä asiasta ei ole.

Paavo Taipale

Etunimi
Paavo
Sukunimi
Taipale
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2559
Kännykkä
+358 50 380 8368
Vastuualueet
  • Yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen, Vesihuolto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka
Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka
tags