Paikallinen turvallisuussuunnittelu

Paikallinen turvallisuussuunnitelu

Kuntien turvallisuustyön keskeinen työkalu on paikallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan oleellisimmat turvallisuuteen liittyvät hankkeet ja ohjelmat, joita pyritään viemään eteenpäin seuraavien vuosien aikana. Turvallisuussuunnitelmat uusitaan yleensä valtuustokauden alussa.

Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia, häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tavoitteiden määrittelyssä hyödynnetään yleensä hallituksen Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Tärkeintä kuitenkin on, että turvallisuussuunnittelu vastaa kunnan omiin turvallisuustyön tarpeisiin.

Kunnat tekevät turvallisuussuunnitelmia myös yhteistyössä seutujen tai muiden kuntien tai maakuntien kanssa. Laajoissa kunnissa on koettu tarpeelliseksi tehdä myös ns. kyläsuunnitelmia, jotta paikalliset tekijät tulevat huomioiduiksi. Aluetta oleellisempi tekijä on paikallisten toimijoiden laaja-alainen sitoutuminen yhteiseen turvallisuustyöhön ja -suunnitteluun.

Turvallisuussuunnitelman laatii kunnan virkamiesjohto yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja paikallisten yhteisöjen (elinkeinoelämän, seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen) kanssa. Tavoitteena on, että kunnan- ja kaupunginvaltuustot käsittelevät paikalliset turvallisuussuunnitelmat ja seuraavat niiden toteutumista. Tätä kautta turvallisuus tule osaksi kunnan tai kaupungin toimintastrategiaa ja johtamista

tags