Liikennepalvelulaki

Tietoa kunta-alalle liikennepalvelulain mukanaan tuomista muutoksista 1.7.2018 alkaen

Liikennepalvelulaki muuttaa markkinaehtoisen taksiliikenteen järjestämistä Suomessa ja tuo muutoksia myös joukkoliikenteen järjestämiseen. Kunnille tämä tarkoittaa mm. uusia huomioonotettavia asioita ja vaatimuksia ja myös mahdollisuuksia kuljetushankinnoissa. 

Trafi, Liikennevirasto ja Kuntaliitto ovat koonneet yhteen tietoa muutoksista kunta-alan toimijoille. Tieto on liitteenä tämän sivun alareunassa.

Kuntaliitto on myös aikaisemmin tiedottanut kunta-alaa tulossa olevista muutoksista: Onko kuntasi varautunut henkilökuljetuksissaan taksiliikenteen vapautumiseen? (Ajankohtaista 25.1.2018.)

Muita Kuntaliiton ajankohtaisia evästyksiä kunnille liikennepalvelulakiin liittyen: 

 • Valtioneuvosto on 26.4.2018 antanut asetuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkan enimmäishinnasta. Asetus on voimassa vuoden 2018 loppuun asti ja se koskee vain KELA-korvattavia matkoja. Kunnat voivat halutessaan soveltaa asetuksen enimmäishintaa omissa kuljetushankinnoissaan ja esimerkiksi pyytää siitä alennusprosenttia tarjouspyynnössään.
   
 • Palvelusetelin käytön edellytykset ovat jatkoselvitettävänä. Kuntaliiton käsityksen mukaan nykylainsäädäntö ei välttämättä mahdollista palvelusetelin käyttöä, vaikka asiasta on kirjaus liikennepalvelulaissa. Jatkoselvityksessä tarkastellaan mm. setelin vero-oikeudellisia näkökohtia sekä tarkempaa setelin arvon määritystä. 
   
 • Kuntaliittoon on tullut joukkoliikenteen toimivaltaisilta viranomaisilta (TVV) kysymyksiä liikennepalvelulain lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuusvaatimusten (liikennepalvelulaki III osa 2 luku 3 §) tulkinnasta tilanteessa, jossa TVV hankkii esimerkiksi koulukuljetuksia, jotka on avattu kaikille matkustajille. Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuusvaatimukset koskevat kuitenkin vain PSA:n soveltamisalaan kuuluvia hankintoja, eivätkä siten esimerkiksi perusopetuslain ja vammaispalvelulain perusteella kilpailutettuja kuljetuspalveluja. 
   
 • TVV:n tekemien PSA:n soveltamisalaan kuuluvien hankintojen osalta huomionarvoista on, että em. säädöksessä (liikennepalvelulaki III osa 2 luku 3 §) tarkoitettuja lippu- ja maksujärjestelmiä ei ole vielä syntynyt kaupallisesti siinä määrin, että valmiita järjestelmiä voisi aina hankkia kilpailutuksen edellyttämässä aikarajassa ja ilman huomattavia kustannuksia. Siten toimijoilta ei voida edellyttää järjestelmiä, joita ei ole kohtuullisin ehdoin heidän saatavillaan. Tätä lähestymistapaa tukevat myös hallituksen esityksen perustelut. TVV:n tulee kuitenkin seurata järjestelmäkehitystä aktiivisesti ja ottaa lain velvoitteen täyttäviä järjestelmiä käyttöön, kun se on kohtuudella mahdollista. 
   
 • Mikäli matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen, tulee ajoneuvossa olla mittalaitedirektiivin (2014/32/EU) mukainen taksamittari. Ajoneuvolaki mahdollistaa 1.7.2018 myös vaihtoehtoisen laitteen tai järjestelmän käytön tietyin edellytyksin. Tukes kuitenkin katsoo, että vaihtoehtoinen laite ei ole sopusoinnussa mittalaitedirektiivin ja mittalaitelain kanssa.
   
 • Mikäli kunnalla on käytössään oma järjestelmä kilpailuttamilleen palveluille, joka määrittää esim. karttasovelluksen perusteella yritykselle maksettavan korvauksen eikä ajoneuvoissa ole matkaa tai aikaa mittaavia laitteita, ovat nämä järjestelmät jatkossakin mahdollisia.

Kelan korvaamat taksimatkat

 • Kelan korvaamissa taksimatkoissa tapahtuu muutoksia 1.7.2018 alkaen, jolloin Kelan korvaamien taksimatkojen palveluista alkaa vastata 17 alueellista palveluntuottajaa. Kelan korvaamat taksimatkat korvataan vain silloin, kun matka on tilattu 0800-alkuisesta maakunnallisesta keskuksesta.

Lisätietoa:

tags
Johanna Vilkuna

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Vilkuna
Liikenneasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2104
Kännykkä
+358 40 869 7836
Vastuualueet
 • liikennepolitiikka
 • yhdyskuntien liikenteen suunnittelu ja ohjaus
 • henkilöliikenne
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
Jaana Viemerö

Etunimi
Jaana
Sukunimi
Viemerö
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2303
Kännykkä
+358 50 359 2023
Vastuualueet
 • Kehitysvammahuolto
 • Vammaispalvelut
 • Sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • Sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö
Katariina Huikko

Etunimi
Katariina
Sukunimi
Huikko
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2135
Kännykkä
+358 50 566 4327
Vastuualueet
 • julkiset hankinnat
 • kunnat ja markkinat
 • EU:n valtiontuki
 • SGEI
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet