Kuntien kiertotaloustärpit

Kemiönsaari: Ravinteiden kerääminen kotitalouksien jätevedestä vähentää vesistöjen kuormitusta ja ilmanpäästöjä

Haja-asutusalueella osa kiinteistöistä ei kuulu viemäröinnin piiriin, vaan jätevedet kerätään kiinteistöjen omiin kaivoihin. Näiden lietteiden kuljetus jatkokäsittelyyn on pullonkaula niiden sisältämien hiilen ja ravinteiden hyötykäytölle. Kemiönsaaren kunnassa päätettiin helpottaa kuljetuslogistiikkaa kilpailuttamalla kaivojen tyhjennys ja lietteiden kuljetus kunnan alueella. Vuodesta 2013 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on välittänyt Kemiönsaaren asukkaille palvelua, jossa kaivot tyhjennetään lain mukaisesti ja vakiotaksalla. Kerätyn lietteen määrä on lähes kaksinkertaistunut, ja samalla lietteenkuljetuksen hiilijalanjälki on pienentynyt suunnitelmallisten ajoreittien ansiosta.

Kemiönsaari on pitkään ja suunnitelmallisesti panostanut ympäristöasioihin. Vuoden 2011 jätelain muutokset innostivat kunnan Ympäristö- ja tekniikkatoimialan pohtimaan jätevesilietteiden keräämisen keskittämistä. Hyviä esimerkkejä oli saatu muutamalta paikkakunnalta Pohjanmaalla, ja etenkin Ruotsista, missä jätevesilietteistä on huolehdittu keskitetysti jo vuosia. Kunnassa arveltiin, että lietteitä saattaisi kertyä Kemiönsaaren kunnan jätevedenpuhdistamolle enemmän, jos lietteen keräys olisi tehty mahdollisimman helpoksi. Tällöin ympäristöön päätyvien ravinteiden määrä vähenisi. Suunnitelmallisella keräyksellä myös puhdistamon kuormitusta voitaisiin jakaa tasaisemmin eri kuukausille. Tämä on ollut tyypillisesti korkeimmillaan kesälomakauden aikana

Vuonna 2012 maantieteellisesti laaja kunta jaettiin kahteen osaan, joille Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kilpailutti lietekuljetusyrittäjät. Kemiönsaaren sekä 16 muun kunnan omistama jätehuoltoyhtiö piti tiedotustilaisuuksia, joissa se kertoi kiinteistöjen jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista, opasti oman kiinteistön jätevesiratkaisun tunnistamisessa ja tiedotti uuden palvelun käyttöönotosta. Kiinteistönomistajien kanssa tehtiin kaivontyhjennyssopimukset samalla tavalla kuin muissakin jätehuoltoasioissa. Vuodesta 2013 käytössä olleessa mallissa kiinteistönomistajalle ilmoitetaan automaattisesti säännöllisen, useimmiten vuosittaisen tyhjennyskäynnin ajoituksesta etukäteen. Jos tyhjennyksiä tarvitaan useammin, sellaisen voi tilata asiakaspalvelusta. Kuljetusmaksu on sama koko kunnan alueella, kun se aiemmin vaihteli paljonkin riippuen kiinteistön etäisyydestä puhdistamolle ja mahdollisista lossiyhteyksistä matkan varrella.

Toimintatapa on osoittautunut monella tavalla hyödylliseksi. Kiinteistönomistajalle sopimustoiminta tekee lain ja asetusten noudattamisen helpoksi, kun LSJH muistuttaa jokavuotisesta tehtävästä ajallaan. Lisäksi vakiohinta koko kunnan alueella vapauttaa kiinteistönomistajan kilpailuttamasta kaivontyhjennystä vuosittain. Kuljetusyrittäjälle ennakoitavaan ja säännölliseen työkantaan perustuva urakointi mahdollistaa ajoreittien suunnittelun ajan- ja polttoaineenkäytön kannalta optimaalisesti, jolloin myös kuljetuksista aiheutuva hiilijalanjälki pienenee. Kun LSJH hoitaa myös asiakkaiden laskutuksen, ei kuljetusyrittäjän tarvitse huolehtia suuresta määrästä pieniä laskutuksia. Myös kunta hyötyy lietteiden tehostuneesta ja suunnitelmallisesta keräyksestä, sillä kunnan ympäristöjalanjälki pienenee, kun enemmän lietteitä päätyy puhdistamolle ja ympäristövuotojen riski pienenee. Samalla suunnitelmallinen keruu mahdollistaa puhdistamon tasaisen kuormituksen, mikä osaltaan vähentää ympäristöön pääsevän kuormituksen määrää. Kunta voi myös halutessaan edellyttää kuljetusyrittäjän kalustolta normaalia korkeampia ympäristövaatimuksia kilpailutuksessa. Kun lietekeräys on järjestelmällistä, kaivojen tyhjennyksen valvontaa voidaan vähentää, ja ympäristövalvonnan resursseja vapautuu muuhun toimintaan.

Kemiönsaarella jätevesilietteet kuljetetaan kunnan omaan puhdistamoon, ja sieltä käsiteltyinä mädätykseen, mistä ne jatkavat vielä matkaansa kompostoitaviksi. Lietteistä saadaan näin irti sekä energiaa biokaasuna, että maanparannusainetta. Kunta on saanut järjestelmällisellä, pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvalla jätehuoltoratkaisullaan merkittävän kiertotalouden raaka-aineen virran hallitusti käyttöönsä. Lounais-Suomen Jätehuolto onkin jo alkanut suunnitella seuraavia askelia kierrätysravinteiden tuottamiseksi jätevesilietteistä nyt, kun toimintamalli on leviämässä koko LSJH:n toiminta-alueelle, Kemiönsaaren lisäksi 16 muuhun omistajakuntaan.

Hyödyt:

  • Lietteiden keruu ja puhdistus vähentävät ihmisen toiminnasta syntyvää ja Itämereen kohdistuvaa ravinnekuormaa
  • Enemmän lietteitä oikeaan paikkaan – kunnan ympäristövaikutus pienenee
  • Kuljetusten hiilijalanjälki pienenee tehokkaamman logistiikan avulla
  • Vapauttaa ympäristövalvonnan resursseja muuhun työhön
  • Hinta on kaikille asukkaille sama ja tasapuolinen. Palvelu on kaikille vaivaton ja helposti saatavilla

5 askelta kiinteistöjen jätevesilietteiden keskitettyyn keräämiseen

Kemiönsaaren kunta on saanut järjestelmällisellä, pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvalla jätehuoltoratkaisullaan merkittävän kiertotalouden raaka-aineen virran hallitusti käyttöönsä. Resurssitehokkaan toimintatavan myötä kuntaan saadaan lisää työtä lietekuljetusurakoijille, kun useampi kaivo tulee tyhjennettyä silloin kun pitääkin, ja tyhjennyksiä voidaan jaksottaa tasaisemmin vuoden ympäri. Myös jätevedenpuhdistamo voi paremmin, kun kuormitus jaksottuu.

Keskitetyn lietteiden tyhjennyksen ja kuljetuksen myötä jätevesilietteet kuljetetaan kunnan omaan puhdistamoon, ja sieltä käsiteltyinä mädätykseen, mistä ne jatkavat vielä matkaansa kompostoitaviksi. Lietteistä saadaan näin irti sekä energiaa biokaasuna, että maanparannusainetta.

1. Kartoita viemäriverkostoon kuulumattomat kiinteistöt toiminta-alueella

Kartoittamalla kiinteistöt saadaan selkeä kuva siitä, mitkä kunnan kiinteistöt kuuluvat viemäröinnin piiriin ja paljonko viemäriverkostoon kuulumattomia asuin- tai vapaa-ajankiinteistöjä toiminta-alueella on sekä missä ne sijaitsevat.

2. Selvitä viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät

Kiinteistöihin kannattaa lähettää kysely, jossa pyydetään selvittämään kiinteistöjen jätevesiasioiden hoitoa. Lounais-Suomen Jätehuollolla (LSJH) on valmisteilla selkeä opas, jonka avulla kiinteistön omistaja voi vastata kyselyyn helpommin selvittämällä millainen jätevesijärjestelmä hänen kiinteistöllään on. Tämä sisältää esimerkiksi tiedot kaivotyypistä, sen sijainnista ja kunnosta sekä tyhjennysmahdollisuuksista. Kyselyyn vastaamattomia kiinteistöjä voidaan kontaktoida myöhemmin henkilökohtaisesti.

3. Tiedota kuntalaisia ja kuljetusyrittäjiä

Uudenlaisen järjestelmän myötä kuntalaisia ja kuljetusyrittäjiä kannattaa tiedottaa ja kannustaa aktiivisesti. Erityisesti kiinteistöjen jätevesiratkaisujen tuntemisessa on havaittu olevan paljon puutoksia.

4. Suunnittele kilpailutus ja sen ehdot

Kilpailutuksen osalta kannattaa käydä vuoropuhelua käytännön asioista paikallisten lietekuljetusyrittäjien kanssa. Muilta kunnilta, jotka ovat kilpailuttaneet keskitetyn lietteenkeräyksen, kannattaa myös kysyä neuvoa hyväksi todetuista käytännöistä. Kilpailutukseen voidaan lisätä ehtoja kunnan tarpeiden ja halujen mukaan esimerkiksi kaluston ympäristöystävällisyydestä.

5. Pohdi lietteen jatkokäsittelymahdollisuuksia

Kun kiinteistöjen jätevesilietteiden keräys on saatu toiminaan kunnassa, voidaan lietteelle alkaa miettiä myös tehokkaampaa käyttöä ravinnekierrätyksessä. Tämä voi tarkoittaa sen jatkojalostamista kierrätysravinteiksi maanparannuskäyttöön tai energiana hyödyntämiseen.  

Hankintaäkökulma: Kunnan rooli ja merkitys hankinnassa

Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa velvoittaa julkisia hankkijoita huomioimaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja ympäristövaikutukset ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa.

Myös lietteiden kuljetusten kilpailutuksissa voidaan asettaa erilaisia vaatimuksia ajoneuvojen aiheuttamiin energia- ja ympäristövaikutuksille mm. energiankulutukselle, hiilidioksidipäästöille ja typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöille.