Kuntien kiertotaloustärpit

Turku: Kalusteiden kierrättäminen kaupungin yksiköiden välillä vähentää tarvetta ostaa uusia

Turun kaupunki toteutti vuosina 2015-2018 Kalustekierrätyspilotin, jonka tavoitteena oli tehostaa tarpeettomien kalusteiden kiertoa kaupungin yksiköiden välillä. Pilotin aikana luotiin uusi kalustekierrätysjärjestelmä. Järjestelmän pohjana toimii verkkosivusto, johon kaupungin yksiköt voivat lisätä tarpeettoman irtaimistonsa ja askartelumateriaalinsa helposti matkapuhelinsovelluksen avulla. Järjestelmässä olevat tuotteet näkyvät kaikille kaupungin verkossa ja ovat tilattavissa mihin tahansa yksikköön. Sovellus mahdollistaa huonekalujen kierrättämisen myös siten, että kaikkia ylijäämähuonekaluja ei tarvitse siirtää keskitettyyn varastoon, mikä vähentää kuljetusten tarvetta. Järjestelmän avulla pyritään edistämään Turun kaupungin strategista tavoitetta ulottaa resurssiviisaus kaikkeen toimintaan.

Ajatus toimivan kierrätysjärjestelmän kehittämiselle heräsi Turussa jo vuonna 2011, kun Turun ekotuessa nousi esille tarve kirjojen kierrättämiselle. Ekotukitoiminta on ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Kierrätyspilotti lähti varsinaisesti käyntiin vuonna 2015, kun mukaan lähtivät Turun kaupungin Sivistystoimiala ja Työkeskus. Kirjojen kierrätyksen sijaan järjestelmästä muotoutui kalusteiden kierron mahdollistava alusta. Sivistystoimiala oli kalustekierrätyksen mahdollistamisen lisäksi selkeä näkökulma paloturvallisuuden parantamiseen kaupungin yksiköissä, koska ylimääräiset kalusteet, joita ei suoraan poistettu, jäivät usein kiinteistöjen ullakoille. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ylijäämähuonekaluja siirrettiin keskitettyyn varastoon ja tuotiin näkyville verkkopohjaiseen järjestelmään.

Pilotin toinen vaihe, jonka toteutti Turun kaupungin nykyinen Hankekehittämisyksikkö yhdessä Työkeskuksen kanssa, alkoi vuonna 2017, jolloin Sitran rahoituksen ja yhteistyön avulla kehitettiin toimintaa palveleva mobiilisovellus. Sovelluksella haluttiin kehittää kierrätystä myös siten, ettei kaikkia huonekaluja tarvitse siirtää keskitettyyn varastoon. Vuonna 2018 kierrätysjärjestelmän omistajuus siirtyi Turun kaupungin Työllisyyspalvelukeskukselle, jolloin järjestelmää kehitettiin edelleen sekä laajennettiin sen käyttöä koko kaupungin tasolle. Tavarat kiertoon -kierrätysjärjestelmälle on sittemmin perustettu myös ohjausryhmä, jossa on edustettuna Turun kaupunkiorganisaation kaikki toimialat. Ohjausryhmä neuvoo ja edesauttaa kierrätysjärjestelmän kehitystä ja jalkauttamista kaupunkiorganisaatioon. 

Hanke otettiin kaupungin toimijoiden keskuudessa vastaan hyvin, eikä varsinaista vastustusta esiintynyt. Epäilykset ovat jääneet, kun järjestelmän näytettiin olevan kannattava ja sen etenemiseen laadittiin tarkka suunnitelma ohjeistuksineen. Turussa kalustekierrätys on saatu osaksi kaupungin kokonaisuutta ja sen avulla on saavutettu monia hyötyjä kunnassa. Mobiilisovellus auttaa käyttökelpoisia vanhoja kalusteita löytämään uuden paikan, ja sovelluksen kautta kierrättäminen on helppoa ja tasapuolista. Kierrättäminen on myös kustannustehokasta. Organisaation koosta riippuen kalustekierrätyksen säästöpotentiaali on suuri, isoissa organisaatioissa jopa satoja tuhansia euroja. Hankkeen on lisäksi huomattu aiheuttaneen työllistäviä vaikutuksia kuntouttavan työn myötä. Myös varastotiloja on vapautunut käyttöön tavaroiden turhan säilyttämisen sijasta.

Kalustekierrätys vastaa kiertotalouden haasteeseen mahdollistamalla kaupungin sisäisen materiaalikierron, lisäämällä saatavilla olevan materiaalin näkyvyyttä yli toimialarajojen, parantamalla päätöksentekoa sekä vähentämällä turhia ulkoisia ostoja. Tavarat kiertoon -kalustekierrätyspilotin tuloksena syntyi toimintamalli, jota muut kaupungit pystyvät hyödyntämään helposti, sillä järjestelmä on tehty avoimella lähdekoodilla. Kalustekierrätysjärjestelmä on herättänyt paljon mielenkiintoa ja Turku on lähtenyt kehittämään ja toteuttamaan järjestelmää yhteistyössä muiden kuntien kanssa osaksi niidenkin toimintaa. Turun kaupunki aikoo jatkossa kehittää järjestelmää entisestään esimerkiksi teknisten ominaisuuksien osalta. Lisäksi sisällöstä on potentiaalia lisäkäyttömahdollisuuksiin, esimerkiksi yhteiskäyttövertaisalustana. Myös mahdollista yhteistyötä yritysten ja yksityisen sektorin kanssa aiotaan vielä kehittää.

Hyödyt:

  • Tavaroiden käytön optimointi & seurannan helpottaminen
  • Ei ylimääräistä välivarastointia tai kuljettamista
  • Jätteen määrän vähentäminen
  • Luo uusia työtehtäviä
  • Avoin lähdekoodi mahdollistaa monistettavuuden

6 askelta kalusteiden kierrätysjärjestelmän käyttöönottoon kunnassa

Turun kaupungin kalustekierrätys pidentää irtaimiston elinkaarta merkittävästi. Kalusteiden kierrätys verkko- ja mobiilisovelluksella tekee kaupungin kalustekierrätyksestä kustannustehokasta, helppoa, tasapuolista ja läpinäkyvää.

1. Määrittele kalustekierrätysjärjestelmän omistajataho

On olennaista, että projektin omistaja pääsee alusta asti osaksi järjestelmän kehittämistä. Omistaja huolehtii järjestelmän ylläpidon lisäksi myös esimerkiksi käyttäjätuesta ja viestinnästä.

2. Sisällytä järjestelmä virallisiin ohjeistuksiin

Kierrätysjärjestelmän käyttö kannattaa ohjeistaa kaupungin työntekijöille. Järjestelmä on kalusteiden poiston ja hankintojen osalta hyvä sisällyttää myös virallisiin toimintaohjeisiin.

3. Määrittele tekniset prosessit

Tekniseltä kannalta on tärkeää määritellä kierrätysjärjestelmän sijainti (palvelin, nettiosoite, käyttäjätunnukset) sekä käyttäjätuki ja se, minne tai kenelle järjestelmän lähettämät viestit osoitetaan.

Järjestelmään lisättävät tavarat ja tuotteet on hyvä olla merkitty yksilöidyillä tunnisteilla, esimerkiksi viivakoodeilla, jotka toimitetaan käyttökohteisiin.

4. Ratkaise kuljetus- ja varastointikysymykset

Kuljetustoiminnan osalta vaihtoehtoja on syytä miettiä jo valmisteluvaiheessa. Kuljetuksen suunnittelussa tulee suunnitella erityisesti kustannusten jakamista sekä selvittää myös muiden toimijoiden järjestämien kuljetusten mahdollisuudet. Turun järjestelmässä yksi taho vastaa kuljetuksista, tilausten käsittelystä ja varaston hallinnasta.

Varastointimahdollisuudet ovat keskitetty ja hajautettu varastointi tai niiden yhdistelmä. Varastointia suunniteltaessa tulee määritellä vastuukysymykset (hallinnointi, tilausten käsittely) ja mitä tavaroille tehdään, jos ne eivät lähde kiertoon järjestelmän kautta.

5. Määritä toimintasäännöt ja käyttöoikeudet

Projektin valmisteluvaiheessa kannattaa määritellä tahot, joilla on hankintaoikeus eli oikeus tilata tuotteita ja lisätä niitä kierrätysjärjestelmään. Hankintaoikeuden rajaamisella voidaan hallita turhia kuljetuksia ja yksittäisiä tilauksia.

 

Hankintanäkökulma: Kunnan kalustehankinnat käytettyinä säästää rahaa ja vaivaa

Kalustekierrätys lisää irtaimiston elinkaarta merkittävästi, kun käyttökelpoiset vanhat kalusteet otetaan hyötykäyttöön. Irtaimiston kierrätys on viisasta ja kustannustehokasta resurssien käyttöä kaupunkiorganisaation sisällä. Näin säästytään kilpailuttamiselta eikä tarvitse investoida uusiin huonekaluihin.

Uusissa kalustehankinnoissa voidaan myös vaatia, että kalusteet voi purkaa osien uusimiseksi. Kalustehankintoja voidaan hankkia palveluna tai edellyttää niille huolto- ja korjauspalvelua.