Kuntien kiertotaloustärpit

Vaasa: Kotitalouksien biojätteet ja lietteet hyödynnetään joukkoliikenteen ja yksityisautojen biopolttoaineena

Vaasassa biokaasubussit ovat olleet osana alueen joukkoliikennettä jo yli kahden vuoden ajan. Hanke syntyi paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen ja kunnan yhteistyönä. Se on loistava esimerkki yhdyskuntasuunnittelun ja kiertotalouden yhteiskehittämisestä, jossa kotitalouksien biojätteistä ja lietteistä tehdään paikallisen joukkoliikenteen sekä yksityisautojen käyttöön polttoainetta.

Vaasan biokaasubussihanke lähti liikkeelle vahvasti kiertotalousnäkökulmasta kaupungin ja Stormossenin jätteenkäsittelylaitoksen yhteistyönä. Tavoitteena oli hyödyntää jätteitä taloudellisemmin sekä samalla vastata ilmastohaasteisiin lisäämällä merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä. Myös yksityishenkilöitä on kannustettu ilmastoystävällisempiin vaihtoehtoihin; kaupunkilaisille haluttiin tarjota mahdollisuus tankata uusiutuvalla polttoaineella. Mallia otettiin Ruotsista, jossa biokaasubusseja on käytetty menestyksekkäästi joukkoliikenteessä useammalla paikkakunnalla. Merkittävää hankkeen käynnistämisessä oli luoda biokaasulle kysyntä eli saada käyttäjiä. Vaasassa tähän vastattiin parhaiten biokaasulla kulkevalla bussikalustolla. Yrityksiä oli aluksi vaikeaa saada mukaan, koska dieselin käyttö on helpompaa ja halvempaa. Kaupunki ratkaisi ongelman investoimalla biokaasubussikalustoon, joka luovutettiin kilpailutuksen myötä liikennöitsijälle.

Julkisen sektorin tulee toimia aktiivisesti ja avustaa infrastruktuurin luomisessa, jotta yksityisyritykset saadaan mukaan ja biokaasu yleistymään liikenteen polttoaineena. Tämän pohjalta Vaasan kaupunki ja Stormossen, joka tuottaa biokaasua Vaasan jätevedenkäsittelylaitoksella syntyvästä jätevesilietteestä ja biojätteestä, käynnistivät neuvottelut siitä, millä ehdoilla biokaasua tuotetaan ja mitkä ovat eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

Biokaasun tuotantoon ja bussikalustoon liittyvät hankinnat tehtiin vuonna 2014. Kaupunki sitoutui hankkimaan 12 biokaasulla toimivaa bussia joukkoliikenteeseen ja ostamaan biokaasua Stormossenilta. Stormossen puolestaan investoi tarvittavaan jalostuslaitokseen, bussien hidastankkausasemaan sekä yksityisautoilijoiden pikatankkausasemaan. Vaasan joukkoliikenteessä tällä hetkellä toimivat biokaasubussit kuluttavat noin kolmasosan Stormossenin tuottamasta kaasusta. 

Bussit tankataan hidastankkausasemalla yön yli, jolla ne ajavat seuraavan päivän ajot. Aseman rakentaminen on kohtalaisen kallis investointi, mutta sen käyttöikä on pitkä, 20-30 vuotta. Biokaasubussit ovat pärjänneet liikenteessä hyvin, myös talviolosuhteissa. Bussien huoltoajat ovat noin 3 % ajoajasta, mikä on täysin rinnasteisia dieselkäyttöisiin autoihin. Tulevaisuudessa Vaasassa kapasiteettia voidaan vielä kasvattaa, sillä tankkausasemassa on laajennusmahdollisuus maksimissaan 50-60 bussin ja 1000 henkilöauton tarpeisiin. Toiminnan mahdollisen laajentumisen myötä tulisi miettiä myös tuotannon laajentamista. Biokaasutuotannon raaka-aineeksi voi soveltua esimerkiksi maatalouden jätteet, ruokohelpi tai muu vastaava biomassa tai minkkitarhojen jätteet, jotka ovat ongelma etenkin rannikkoalueella.

Biokaasubussihankkeesta on koitunut lukuisia hyötyjä Vaasan kaupungille. Kaupungin hiilidioksidipäästöjen vähenemisen lisäksi hanke tukee paikallisen elinkeinoelämän kehittymistä ja tarjoaa niin muille kunnille, palveluntuottajille kuin tavarantoimittajillekin kotimaisen referenssikohteen biokaasukäyttöisistä ajoneuvoista ja niiden käyttämisestä joukkoliikenteessä. Konkreettinen ilmastotyö on huomioitu mediassa ulkomaita myöten, mikä on tuonut hankkeelle näkyvyyttä. Lisäksi kaupungin bussikalusto saatiin hankkeen myötä uudistettua ja joukkoliikenteen mainetta paikallisesti kasvatettua. Biokaasubusseista ei synny melua tai päästöjä, joten meluhaitat ovat pienentyneet, joka puolestaan helpottaa bussipysäkkien sijoittelua. Myös linjanauton kuljettajien työviihtyvyys ja tyytyväisyys on tutkimusten mukaan parantunut.

Biokaasubusseista on Vaasan hankkeen myötä saatu hyvin positiivisia kokemuksia, mutta biokaasun tulevaisuuteen joukkoliikenteen polttoaineena liittyy myös huolenaiheita. EU-lainsäädäntö ja Suomen oma kansallinen asetus tulevat määrittelemään, miten joukkoliikenteen ympäristökysymyksiä ratkaistaan. Viimeisimpiä EU-lainsäädännön linjauksia on, että tulisi siirtyä ensisijaisesti uusiutuvalla energialla kulkeviin sähköbusseihin. Mikäli joukkoliikenteen ympäristökysymykset päätetään ratkaista sähköautojen avulla, eikä biokaasubusseja rinnasteta yhtä hyväksi vaihtoehdoksi, biokaasua polttoaineena joukkoliikenteessä käyttävät kunnat joutuisivat investoimaan myös sähköbusseihin, mikä olisi kuntien ja biokaasuntuotantoa ylläpitävien laitosten kannalta taloudellisesti vaikea asia.

Hanke edistää Vaasan tavoitetta hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä kestävän energiatuotannon osalta. Biokaasupolttoaine tuotetaan lähituotantona, eikä se ole riippuvainen öljymarkkinoista. Biokaasubussihanke edistää merkittävällä tavalla kotimaisen puhtaan teknologian käyttöönottoa koko Vaasan alueella niin biokaasun tuotannon, jakelun kuin liikennekäytönkin osalta. Vaasan joukkoliikenteessä liikennöivillä 12 biokaasubussilla korvataan fossiilisia polttoaineita 280 000 diesellitran verran vuodessa. Biokaasun kasvihuonepäästöt ovat jopa 90 % alhaisemmat verrattuna bensiiniin ja dieseliin.

Hyödyt:

  • Energiaa jätteestä ja säästöt perinteisissä polttonesteissä
  • Konkreettisen ilmastoteon tuoma imagohyöty ja näkyvyys myös ulkomailla
  • Bussikaluston uusiminen hankalassa markkinatilanteessa
  • Joukkoliikenteen suosio lähtenyt kasvuun
  • Biokaasubussit eivät tuota melua tai päästöjä
  • Kuljettajat ovat saaneet hyviä arvosanoja tyytyväisyyskyselyissä

 

6 askelta biokaasun hyödyntämiseen polttoaineena paikallisjoukkoliikenteessä

Vaasassa biokaasua on käytetty polttoaineena alueen joukkoliikenteessä yli kahden vuoden ajan kunnan ja paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen yhteistyönä. Hankkeen taustalla on vahva kiertotalousnäkökulma jätteiden taloudellisemmasta hyödyntämisestä ja uusiutuvan energian käyttämisestä fossiilisten polttoaineiden sijasta. Kokemus on osoittanut, että biokaasubussit pärjäävät vertailussa erinomaisesti dieselbusseille ja niiden kasvihuonepäästöt ovat jopa 90 % alhaisemmat bensiini- ja dieselautoihin nähden.

1. Selvitä, miten kunnassa tällä hetkellä toteutetaan jätteiden ja lietteiden käsittely

Jätteiden käsittelyn nykytilan selvittäminen on merkittävässä roolissa biokaasun hyödyntämisen aloittamisessa liikenteen polttoaineena. Merkittävää on selvittää, missä lietteitä ja biojätteitä käsitellään ja miten niitä mädätetään eli onko biokaasun tuotanto mahdollista. Biokaasun tuotantopuolelta tulee myös löytyä tahtotila jatkojalostaa biokaasua liikenteen tarpeisiin.

2. Määrittele sopimukset

Kun biokaasun tuotantomahdollisuudet on selvitetty ja yhteinen tahtotila löydetty, luodaan sopimus biokaasua operoivien toimijoiden välille. Sopimuksessa määritellään biokaasun tuotannon ehdot sekä osapuolten vastuut ja velvollisuudet esimerkiksi investointien ja hankintojen suhteen.

3. Luo biokaasulle kysyntä

Kaasulle tulee löytyä kysyntää eli käyttäjiä. On havaittu, että julkinen sektori on merkittävässä asemassa infrastruktuurin luomisessa ja yksityisyrittäjien houkuttelemisessa toimintaan mukaan. Kunnan rooli on todennäköisesti kaluston hankkiminen, sillä harvalla liikennöitsijällä on kaasukalustoa valmiina tai halua investoida siihen.
 

4. Kilpailuta liikennöitsijä ja määrittele kilpailutuksen ehdot

Kun kaupungin hankkima bussikalusto kilpailutetaan, tulee määrittää sopimusaika. Liikenteenharjoittajan sopimusaika on kuitenkin nyt Vaasassa lyhyempi kuin kaupungin rahoitusleasingilla hankkiman kaluston sopimusaika ja erikseen bussien hankinnan yhteydessä määritelty erillinen huoltosopimusaika. Jos kalusto olisi sidottu liikenteenharjoittajan sopimusaikaan, olisi kalusto tullut liikenteenharjoittajan toimesta, jolloin vuosikustannukset olisivat myös korkeammat, ja hankkeen toteutus korkeiden olisi ollut mahdollisesti liikennöintikustannusten vuoksi epävarmaa. Nykyisessä Vaasan tilanteessa liikenteenharjoittajan sopimusaika päättyy 2021, ja loppuvuodesta 2021 on siten mahdollista, että biokaasubussien hallinta siirtyy uuden tarjouskilpailun voittaneelle yritykselle. Pisin mahdollinen sopimusaika kaupunkiliikenteessä on mahdollista kuitenkin suunnitella 10 vuodeksi liikenteenharjoittajan kanssa, mutta jo viidessä vuodessa kaupunkiympäristön muutokset ovat sen verran suuria, että lyhyempi sopimusaika kuin 10 vuotta on liikenteen järjestämisen kannalta parempi ratkaisu. Liikenteenharjoittajan sopimusaika, kaluston hankinnan järjestäminen ja hallinta edellyttävät siten varsin monimutkaista harkintaa, mikä osaltaan johtuu biokaasubussien vähäisestä jälkimarkkinointitilanteesta verrattaessa esimerkiksi perinteiseen dieselbussien käyttöön kaupunkien sopimusliikenteessä. 

Vaasan tapauksessa biokaasubussien järjestäminen toteutettiin kaupungin toimesta, ja kaikissa sopimusasioissa hyödynnettiin alhaista korkorahoitusta sekä alhaisia hallintokustannuksia. Riippumatta hankinnan toteuttajasta huolto kannattaa aina kilpailuttaa samassa yhteydessä bussien hankinnan kanssa, joka on myös tärkeä bussien toimittajan valintaperuste.  Varabussin hankkiminen on havaittu Vaasan projektissa suositeltavaksi bussien hankintaa suunniteltaessa, jotta huollossa olevan tilalle saadaan helposti sijaisbussi.

5. Suunnittele tankkausasemien sijainti saavutettavuuden kannalta

Bussien ja yksityisautojen tankkausasemat sijaitsevat lähellä jätteenkäsittelylaitosta. Niiden rakentamisessa tulee huomioida laajentamismahdollisuus biokaasuautojen määrän kasvamisen varalta. Muut tankkauspisteet on syytä sijoittaa hyvin saavutettaville paikoille, kuten pääväylien varrelle.

6. Pohdi tuotannon laajentamismahdollisuuksia

Mikäli biokaasukäyttöisten autojen ja bussien määrä kasvaisi biokaasua tuottavan laitoksen kapasiteetin ylittävästi, tulee pohtia keinoja lisätä tuotantoa esimerkiksi maatalousjätteiden hyödyntämisen avulla.

Hankintanäkökulma: Cleantechin edistäminen leasing-hankinnalla 

Vaasan kaupungin biokaasubussien hankintamenettelyssä käytiin laaja vuoropuhelu potentiaalisten tarjoajien kanssa. Vuoropuhelussa käytettiin muun muassa alustavia tarjouspyyntöasiakirjoja, joita tarjoajat saivat kommentoida. Hankinta tukee myös paikallisen elinkeinoelämän kehittymistä sekä tarjoaa palveluntuottajille ja tavarantoimittajille kotimaisen referenssikohteen biokaasukäyttöisistä ajoneuvoista. Hankinta oli myös mukana Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa, jonka tavoitteena oli vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.