Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain mukaan kunta voi antaa ympäristön suojelemiseksi paikallisia, kuntaa tai jotain sen osaa koskevia yleisiä ympäristömääräyksiä.

Ympäristönsuojelumääräyksiä koskevassa ympäristönsuojelulain 202 §:ssä on määritelty toimet ja tilanteet, joita määräykset voivat koskea sekä tilanteet, joihin ne eivät sovellu. Määräykset tulisi kohdistaa sellaisiin asioihin, joita ei muutoin voida säädellä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä.

Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Asian valmistelusta on myös tiedotettava kunnan verkkosivulla.

Määräysten tulee olla saatavilla kunnan verkkosivuilla ja ne on toimitettava tiedoksi asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle ja valtion ympäristölupaviranomaiselle.

Opas ympäristösuojelumääräysten laatimiseen

Oppaan ensimmäisessä osassa avataan ympäristönsuojelumääräysten säädöspohjaa, kuvaillaan määräysten laatimis- ja antamisprosessia ja pohditaan nykylainsäädännön kehittämisen tarpeita

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset - nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Selvityksessä kartoitetaan ympäristönsuojelumääräysten kokonaisuus.

Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handboken består av två delar: i den första beskrivs lagstiftningen som ligger till grund för miljöskyddsföreskrifterna, processen för utarbetande och meddelande av föreskrifter samt

tags