Kuntametsät

Kuntien omistuksessa oli vuonna 2013 noin 430 117 hehtaaria metsiä. Lähes jokainen kunta (98 %) on metsänomistaja. Kuntien omistama metsäala jakaantuu hyvin erisuuruisesti kuntien kesken. Yli 1 000 hehtaarin metsäomaisuus on 125 kunnalla ja yli 3 000 hehtaarin 32 kunnalla. Suurimmat metsänomistajat ovat Oulu (21 366 ha), Kuopio (12 744 ha) ja Helsinki (9 926 ha) (Tilastokeskus, kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2013). Vuonna 2000 kuntien omistamasta metsäpinta-alasta 1,5 %, eli noin 6 400 hehtaaria, oli suojelun piirissä (Löfström ym. 2005). Nykyisin määrä lienee jonkin verran korkeampi.

Kuten muillakin metsänomistajilla, kunnilla on useita keinoja edistää metsäluonnon monimuotoisuutta omistamillaan metsäalueilla. Lähinnä virkistysmetsien osalta kunnilla on oma erityisasemansa. Monet näistä alueista ovat kuntien omilla päätöksillä tavanomaisen talousmetsäkäsittelyn ulkopuolella.

​Kuntien metsien suojelussa vielä puutteita

Valtaosalle (yli 90 prosentille) kuntien omistamista metsistä on laadittu metsänhoitosuunnitelma. Noin 40 prosenttia kunnista jaotteleekin metsäalueensa käytön ja sijainnin mukaan erilaisiin maankäyttöluokkiin, kuten esimerkiksi talousmetsiin ja erityismetsiin. Toisaalta strategiset metsänhoidolliset tavoitteet puuttuvat edelleen monilta kunnilta. Aivan viime vuosina muutamat kunnat ovat laatineet strategiatason viheralueohjelmia. 

Kuntien keinot vaikuttaa muiden kuin omistamiensa metsien suojeluun

Muiden kuin itse omistamiensa metsien suojeluun kunnat voivat vaikuttaa lähinnä kaavoituksen ja välillisesti myös muun suunnittelun ja ns. informaatio-ohjauksen keinoin. Kuntien lisääntyneet luontoselvitykset ovat parantaneet kuntien mahdollisuuksia ottaa arvokkaat kohteet huomioon kaavoituksessa. Välillisesti kunnat voivat nostaa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen esille esimerkiksi kunnan kestävän kehityksen suunnittelussa. Kunnat voivat vaikuttaa metsävarojen käyttöön ja pyrkiä turvaamaan metsien taloudellista merkitystä työllisyyden ja maaseudun elinkelpoisuuden säilyttämisessä. Metsien sertifiointi, sertifioidun puutavaran tuotantoryppäät sekä kestävää metsätaloutta ja puun ekomerkintää koskeva koulutus nähdään eräinä keinoina kohti kestävää metsätaloutta.

Lisätietoa

Nykytilakartoitus kuntametsien monitavoitteisesta käytöstä aloitetaan toukokuussa

Kaikki Suomen kunnat omistavat metsää ja niiden käytölle kunnat voivat omistajina asettaa monenlaisia tavoitteita. Kuntametsien käytöllä voidaan taloudellisten tuottojen lisäksi mm. edistää kuntalaisten virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä.

lateral-image-left
tags
Miira Riipinen

Etunimi
Miira
Sukunimi
Riipinen
ympäristöpäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Kännykkä
+358 40 824 4401
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
  • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
  • Vesien- ja luonnonsuojelu
  • Ilmastonmuutos
  • Kiertotalous
  • Kestävä kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Twitter-tili