Luonnonsuojelu

Kunnan tehtävänä on eri toiminnoissaan edistää luonnonsuojelua. Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu ja julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus hyvään ympäristöön.

Kuntalain mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

Luonnonsuojelulain  (20.12.1996/1096) mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä mm. edistetään ekologisesti kestävää kehitystä. Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilyminen ja luonnonvarojen säästeliäs käyttö.

Kaavaan vaikutuksia koskevien selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset mm. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvaroihin ja maisemaan. Kaavaehdotusten laadinnan ja hyväksynnän yhteydessä kaavoittajan on tuotava  esille myös mahdollisuudet vähentää luonnonympäristöön kohdistuvia haittoja.

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaan kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Luonnonsuojelulain perusteella kunnalla ei ole yleisen edistämistehtävän lisäksi muita  varsinaisia viranomaistehtäviä kuin yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksesta/lakkautuksesta  päättäminen (LSL 26 ja 28 §:t)

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen kunnan päätöksellä

lateral-image-right

Luonnonsuojelulainsäädäntö

Lainsäädäntö monimuotoisen luonnon turvaamiseksi Ympäristöministeriö

lateral-image-left
tags
Tommi Maasilta

Tommi Maasilta

Ympäristöpäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2127, +358 44 558 5405
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon seuranta ja kehittäminen
  • Ympäristönsuojelun lainsäädäntö, hallinto ja rahoitus
  • Ympäristön-, luonnon- ja vesiensuojelu
  • Ekologinen kestävyys
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
  • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
  • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset