Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Ympäristönsuojelumääräyksiä koskevassa 202 §:ssä on määritelty toiminnat ja tilanteet, joita määräykset voivat koskea sekä tilanteet, joihin ne eivät sovellu. Ympäristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa ympäristönsuojelulain täytäntöönpanemiseksi. Määräyksiä voi antaa lain säännöksien tai sen nojalla annettujen säädösten konkretisoimiseksi ja täsmentämiseksi, paikallisen ympäristön suojelemiseksi. Määräysten antaminen on tarpeetonta, jos ympäristön pilaantumista ei aiheudu noudatettaessa muutoin riittäviä ympäristönsuojelutoimia. Määräysten tulisi kohdistua selkeästi rajattuihin toimintoihin tai yleisiin käyttäytymistapoihin, joita ei muutoin voida säädellä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

Ympäristönsuojelulain 203 §:ssä säädetään menettelystä annettaessa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Ennen kunnan ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä. Asian valmistelusta on myös tiedotettava kunnan tietoverkkosivulla.  Kunnan on tiedotettava ympäristönsuojelumääräyksistä yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Määräykset on oltava saatavilla kunnan tietoverkkosivulla ja ne on lisäksi toimitettava tiedoksi asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle ja valtion ympäristölupaviranomaiselle.

Ympäristönsuojelulain 190 §:n 4 momentissa säädetään muutoksenhausta koskien kunnan hyväksymiä ympäristönsuojelumääräyksiä. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään. Valtion valvontaviranomaisella on oikeus hakea muutosta kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä koskevaan päätökseen.

HTM Aino Pietarinen on tehnyt selvityksen Kuntien ympäristönsuojelumääräykset: nykytila ja mahdollisuudet, jossa on selvitetty laajasti kuntien ympäristönsuojelumääräysten käyttöä.  

Selvityksessä on käsitelty voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten käyttöä, millaisia määräyksiä on annettu ja kuinka ne vastaavat kuntien tarpeita ympäristönsuojelussa. Selvityksen kehittämisosiossa tavoitteena on ollut muun muassa selvittää mitä mahdollisuuksia ympäristönsuojelumääräyksillä on keventää paikallisia ympäristöhallinnon tehtäviä siirtämällä painopistettä lupamenettelystä normisääntelyyn.

tags
Jokimaisema

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Selvityksessä kartoitetaan tällä hetkellä voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten kokonaisuus: kuinka laajasti ne ovat kunnissa käytössä, millaisia määräyksiä on annettu ja kuinka ne vastaavat kuntien tarpeita ympäristönsuojelussa. Selvityksen toisena tutkimustehtävänä on pohtia määräysten
lateral-image-left