Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset

Kunnat huolehtivat ympäristöterveyteen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta omalla alueellaan ja aluehallintovirastot valvovat ja ohjaavat kuntien toimintaa. Valtakunnallisella tasolla ympäristöterveydenhuollon asiat jakaantuvat useille eri ministeriöille ja keskusvirastoille.

 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

  • terveydensuojelulaki
  • tupakkalaki
  • lääkelaki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo, suunnittelee ja ohjaa näiden lakien mukaista ympäristöterveydenhuoltoa. Lääkelain ohjauksesta vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

  • elintarvikelaki
  • eläinlääkintähuoltolaki
  • eläintautilaki 
  • eläinsuojelulaki

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo, suunnittelee ja ohjaa näiden lakien mukaista ympäristöterveydenhuoltoa. 

Keskusvirastot

tags