Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvauksesta. Kuntaliiton mielestä on hyvä, että Oikeuministeriö on mahdollistanut lausunnonannon arviointiprosessin työstövaiheessa. Näin ensi kertaa tehtävästä lasten osallistumisoikeuksien toteutumisen arvioinnista

1. Ehdotan, että valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen (mom. 29.10.30) taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen lisätään 137 000 tuntia (yht.1 807 500 tuntia) ja jako musiikin ja muiden taiteenalojen välillä poistetaan. Kuntaliitto puoltaa taiteen perusopetuksen

Pääministeri Rinteen hallituksen ohjelman tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen laatua ja uuden lukiolain toimeenpanoa. Lisäksi tavoitellaan perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan vahvistamista. Tätä varten opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta siten, että Vaasan sairaanhoitopiiri velvoitettaisiin järjestämään laaja ympärivuorokautinen päivystys keskussairaalansa yhteydessä ja samalla Etelä-Pohjanmaan

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut luonnosta hallituksen esitykseksi, joka koskee julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa lakia (hankintalaki) sekä eräitä siihen liittyviä lakeja. Esityksen tavoitteena on ministeriön mukaan muuttaa hankintalakia siten, että