Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa otsikossa mainituista hallituksen esityksestä. Valiokunta pyytää tarkastelemaan esitystä kokonaisuutena sekä erityisesti sote-keskusten toteutusta, sote-keskuksen rajapintoja suhteessa liikelaitoksen muihin peruspalveluihin ja

Lähtökohtia Aluekehittämisjärjestelmän sekä valtion TE-hallinnon vastuulla olevien työllisyys- ja yrityspalvelujen uudistaminen osana laajaa sote- ja maakuntauudistusta on tarpeen. Kuntaliitto on valmistelun kuluessa aluekehittämis- ja kasvupalvelu-uudistuksesta todennut muun muassa, että maakunnan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Kuntaliitolta asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/2018 vp). Kuntaliitto keskittyy tässä lau

Suomen Kuntaliiton edustajaa (johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff) kuultiin 18.4.2018 sosiaali- ja terveysvaliokunnassa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä erityisesti kilpailun ja markkinoiden muodostumisen näkökulmasta. Kuntaliittoa pyydettiin toimittamaan valiokunnalle lisäselvitystä

Maku II -paketti liittyy maakuntauudistuksen kokonaisuuteen ja sisältää ehdotukset maakunnan tehtäväalojen mukaisten tehtävien siirrosta valtiolta maakunnalle, ehdotukset Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisesta sekä ehdotukset aluehallintovirastojen ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valv

Maku II -paketti liittyy maakuntauudistuksen kokonaisuuteen ja sisältää ehdotukset maakunnan tehtäväalojen mukaisten tehtävien siirrosta valtiolta maakunnalle, ehdotukset Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisesta sekä ehdotukset aluehallintovirastojen ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valv

Kuntaliitto keskittyy tässä lausunnossa valiokunnan toiveen mukaisesti kilpailun ja markkinoiden muodostumisen näkökulmaan ja viittaa muilta osin Kuntaliiton sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 5.4. ja 12.4.2018 toimittamiin lausuntoihin. Kilpailun ja markkinoiden muodostumiseen liittyvistä muista lai

Johdanto Hallintovaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Tässä lausunnossa tarkastellaan ensiksi esityksen suhdetta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kokonaisuuteen ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, toiseksi järjeste

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen esityksestä eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja toteaa seuraavaa: Nykyinen lukiolaki on säädetty 20 vuo

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ja yhteentoimivuuden kehittämiskeskusta (SoteDigi yhtiö) koskeviin säädösehdotuksiin.Yhtiön tehtävänä olisi kehittää maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveyd

Johdanto Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa otsikossa mainituista hallituksen esityksestä. Valiokunta pyytää tarkastelemaan esitystä kokonaisuutena sekä lisäksi erityisesti muodostuvan järjestelmän johtamisen ja maakunnan ohjauskeinojen näkökulmasta. Tässä laus

Kuntaliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota välittömästi tai välillisesti kuntien toimintaan ja itsehallintoon vaikuttaviin sekä periaatteellisesti tärkeisiin kysymyksiin ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvan lainsäädännön osalta. Maakunnalla tulee olla oikeus itse harkita toimivallan siirt

Johdanto Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta asiantuntijalausuntoa otsikossa mainitusta valinnanvapauslakia koskevasta hallituksen esityksestä teemasta ”yleiskuva muodostuvasta palvelujärjestelmästä ja tavoitteiden toteutumisesta”. Lausuntopyyntö liittyy edusku

Kunnan- ja kaupunginhallituksille Kuntayhtymien hallituksille Kunnat ovat keskeinen rakennetun ympäristön tiedon tuottaja ja haltija. Digitalisoituva yhteiskunta ja kestävä kuntatalous edellyttävät, että kunnat hoitavat tieto-omaisuuttaan huolellisesti. Suomen Kuntaliitto on asettanut tavoitteen, et