Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan lakiesityksen sisältämän ns. puolesta asioinnin vaikutuksiin kuntien ja niiden toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten tehtäviin ja toimintaedellytyksiin sekä niihin arviointeihin, muutoksiin ja täsmennyksiin, joita lakiesitys vielä tarvitsee. Liikennekaari-ko

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa esityksestä, joka koskee asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämistä. Toimiva korkotukijärjestelmä mahdollistaa ARA-vuokrataloyhtiöiden kestävän taloudenpidon ja sen myötä pitkäjänteisen ARA-tuotannon ja riittävän tuotantomäärän. Kuntaliitto katsoo, ett

Asiantuntijapyyntö Talousjaosto/HE 145/2017 vp, 10.11.2017 kuuleminen Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan lakiesityksen sisältämän ns. puolesta asioinnin vaikutuksiin kuntien ja niiden toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten tehtäviin ja toimintaedellytyksiin sekä niihin arviointeihin, muutoksii

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto on pyytänyt Suomen Kuntaliitto ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Teemana on nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö ja nuorisotakuun eteneminen. Kuntatalouden kestävyys varmi

Eduskunnan sivistysvaliokunta on kutsunut Suomen Kuntaliiton kuultavaksi hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vuonna 2005 tehdyn Euroopan neuvoston puitesopimuksen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lai

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Laissa säädettäisiin perustettavasta perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta. Tietovaranto olisi uusi tietojärjestelmä, johon tallennettaisiin peruso