Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntakentällä kirjastoja on lähestytty viesteillä, joissa vaaditaan asettamaan teoksia lainauskieltoon tai maksamaan lainauskorvauksia. Joitakin kuntia on uhattu myös haastehakemusluonnoksin, joissa kantajana on ollut Universal Press OÜ -niminen virolainen yhtiö. Viestien lähettäjätahona on näkynyt

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu uuteen tieliikennelakiin (voimaan 1.6.2020) sisällytettävät kotihoidon pysäköintiä koskevat erityiset säännökset. Lähtökohtana on eduskunnan lausuma asiasta (EV 65/2018 vp ─ HE 180/2017 vp): Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee

Yleistä Vaatimus kirjata vanhustenhuollon ympärivuorokautiseen hoivaan lakisääteinen vähimmäismitoitus nousi uudelleen esille talvella 2019, jolloin siinä havaittiin lukuisia epäkohtia. Epäkohdat liittyvät henkilöstön vähyyteen suhteessa asiakastarpeeseen lisäksi mm. vastuuhenkilöiden ja muun

Kuntaliitto ja Gramex ovat tarkistaneet Gramex Kuntasopimuksen mukaisesti esityskorvausten määrää, jossa korvauksen tarkistuksen perusteena ovat Kuntasopimuksen mukaisesti yleinen ansiotaso- ja kustannustason nousu. Hinnankorotus on vuoden 2019 korvauksiin verrattuna + 1,7 %:a. Viivästyskorkona

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kuntaliitto pitää äärimmäisen tärkeänä, että vuosina 2020 ja 2021 tapahtuvaan toimintakentän laajennukseen varaudutaan riittävästi ja vuoden 2019 käyttöönoton kokemukset huomioidaan sekä

Kuntien ja kuntayhtymien kuluvaa vuotta ovat leimanneet paitsi epävarmuus liittyen talouskehitykseen ja uuden hallitusohjelman kuntapäätöksiin niin myös väestön ikääntymiseen liittyvien palvelutarpeiden voimakas kasvu, korjausvelka, epävarmuus ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta, yhdenvertaiset

Asiantuntijapyyntö: HE 29/2019 vp Teema: Joukkoliikenne; mm. ilmastoperusteisen tasokorotuksen käyttö ja riittävyys, joukkoliikenteen kehittämiskohteet ja kipupisteet Perusväylänpito ja kehittämishankkeet Hallituksen talousarvioesitys vuodella 2020 sisältää hyvin myönteisenä asiana perusväylänpidon