Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää maa- ja metsätalousvaliokuntaa kutsusta tulla kuultavaksi. Hallituksen esitys koskee elintarvikelain kokonaisuudistusta, johon on liitetty terveydensuojelulain valvontamaksujen laajamittainen uudistaminen. Tavoitteena on kattaa viranomaisvalvonta kattavammin toimijoilta

Suomen Kuntaliitto ry haluaa lausua hallituksen esityksestä uudeksi rahankeräyslaiksi (jatkossa HE) seuraavaa: Suomen Kuntaliitto ry pitää edelleen tärkeänä, että rahankeräyksen toimeenpano-oikeus laajennettaisiin koskemaan myös kuntakenttää, vaikka HE:ssä rahankeräyslain 5 §:n 4 momentin alussa

Yleistä: Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vammaispalvelulaki. Laki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Lailla korvattaisiin laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä laki kehitysvammaisten

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua asetusta ehdotetaan muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi vaarallista ainetta sisältävien rautatiekuljetusten tilapäistä säilytystä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on ennaltaehkäistä

Johdanto Perustuslakivaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta asiantuntijalausuntoa otsikossa mainituista hallituksen esityksistä koskien maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta. Kuntaliiton lausunnossa on otettu huomioon Eduskunnan sosiaali- ja

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2018 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär år 2018. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Suomen Kuntaliitolta ja KT Kuntatyönantajalta lausuntoa Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Koska valmisteilla oleva sosiaali- ja

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta asetusmuutokseksi koskien oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen muuttamista. Kuolemansyyn selvittämistä koskevan lain mukaan oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä