Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Sisäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kolmannen maan kansalainen on muu kuin

Oikeusministeriö pyytää lausuntoa lapsenhuoltolain uudistamista selvittäneen tyhmän mietinnöstä (Oikeusministeriön julkaisu 47/2017). Suomen Kuntaliitto pitää lapsenhuoltolain uudistamista kannatettavana. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu laki on tullut voimaan vuonna 1984. Yhteiskunta

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2017 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär år 2017. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi for

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia ja julkisesta työvoima- ja yritys-palvelusta annettua lakia. Työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä, jos opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta ja antavat ammatillisia valmiuksia tai tuke

Kuntaliitto on vuonna 2017 ollut mukana 100 tasa-arvotekoa –kampanjassa osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa. Omana tasa-arvotekonaan Kuntaliitto kannustaa kuntia ja maakuntia edistämään tasa-arvoa Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan avulla. Tasa-arvon peruskirja on la

Lausunto Yleistä Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annettua lakia ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta annettua lakia. Molempien lakien voimassa oloa ehdotetaan jatk

Lausunto Yleistä Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annettua lakia ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta annettua lakia. Molempien lakien voimassa oloa ehdotetaan jatk

Ehdotuksen tarkoituksena on säätää markkinajärjestelylain nojalla valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätkaudelle 2018. Lausunnolla oleva ehdotus vastaa pääosin sisällöltään 1.8.2017 voimaantullutta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakel