Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käyttämistä palkkatuen ja työttömille työnhakijoille myönnettävän starttirahan rahoittamiseen. Työttömyysetuusmäärärahoista voisi nykyistä vastaavasti osoittaa määrärahaa myös valtion virastolle tai laitokselle

Työterveyshuollon sairaanhoito ja muiden terveyspalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus Työterveyshuollon sairaanhoito-ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä tai siitä

Lakiesityksissä säädettäisiin sekä lämmitys- ja työkone- että liikennepolttoaineiden biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta. Uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisääminen nestemäisissä polttoaineissa on tärkeää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Biopolttoöljyn käytön edistämistä koskevan

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 4.6.2018 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta Yleiset kommentit lakiluonnoksesta Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta

Suomen Kuntaliitto esittää pyydettynä lausuntonaan muistiosta seuraavaa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan ehdotus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta on myönteinen. Muistiossa on selkeästi tuotu

Aktiivimallissa aktiivisuutta kerryttävää toimintaa järjestävien toimijoiden piiriä ehdotetaan laajennettavaksi voimassa olevaan sääntelyyn nähden. Aktiivisuutta kerryt­tävien toimien ja tilanteiden rinnalle ehdotetaan hyväksyttäväksi kolme uutta tilan­netta, jotka kerryttävät aktiivisuutta.