Yleiskirje 27/98, 30.10.1998, Sinikka Huhtala/aha

Muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviin maksuihin

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaa asetusta (912/1992 asiakasmaksuasetus) muutettiin perjantaina 23.10.1998. Muutokset tulevat voimaan 1.11.1998. Vuoden 1999 budjettia koskevissa neuvotteluissa on sovittu, että kunnallisveroon tehtävää kevennystä kompensoidaan osittain sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä asiakasmaksuja korottamalla ja lisäämällä uusia maksuja. Maksutulojen kertymätavoite on 200 miljoonaa markkaa.

​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaa asetusta (912/1992 asiakasmaksuasetus) muutettiin perjantaina 23.10.1998. Muutokset tulevat voimaan 1.11.1998. Vuoden 1999 budjettia koskevissa neuvotteluissa on sovittu, että kunnallisveroon tehtävää kevennystä kompensoidaan osittain sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä asiakasmaksuja korottamalla ja lisäämällä uusia maksuja. Maksutulojen kertymätavoite on 200 miljoonaa markkaa.

Asiakasmaksujen muutoksiin liittyy vielä vireillä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/92 asiakasmaksulaki) muutos, jonka nojalla voidaan yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä tutkimuksista periä maksu tai korvaus terveyskeskuksissa. Samassa yhteydessä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten oikeudesta tietojen saantiin. Asiakasmaksulain muutosten voimaantulo siirtynee vuoden vaihteeseen ja niistä ilmoitetaan erikseen.

Lähinnä terveydenhuollon yksiköille tiedotetaan alustavasti, että Suomen Kuntaliitto valmistelee kunnille ja kuntayhtymille yleiskirjeen sairaanhoitotarvikkeiden ja -välineiden luovuttamisesta maksutta potilaille. Asiasta on jo tiedotettu Kuntaliiton toimitusjohtajan kirjeessä 2/1998 kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien johdolle.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644, 
Matti Laiho, kansanterveystyö, puh (09) 771 2374,
Raili Huotari, erikoissairaanhoito, puh. (09) 771 2606, 
Eevaliisa Virnes, sosiaalihuolto, puh. (09) 771 2364, 
Heli Sahala, erityishuolto, puh. (09) 771 2303

Liite
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta 772/1998

Muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviin maksuihin

Yleistä

Maksukorotuksia on kohdennettu päiväkirurgisiin toimenpiteisiin ja laitoshoidon lähtöpäivän maksuun erityisesti sen vuoksi, että sairaaloiden keskimääräiset hoitoajat ovat lyhentyneet uusien hoito- ja toimintatapojen vuoksi. Tästä on ollut seurauksena, että myöskin potilaiden maksamat asiakasmaksut ovat vähentyneet. Uuden, päiväkirurgisen maksun käyttöönottoa perustellaan sillä, että lyhytjälkihoitoinen toiminta vähentää potilaiden hoitokustannuksia kokonaisuudessaan.

Asiakasmaksuasetuksella säädetyt maksut ovat enimmäismaksuja. Maksujen käyttöönotto ja täytäntöönpano edellyttää päätöstä siinä järjestyksessä, kun siitä on kunnassa ja kuntayhtymässä päätetty. Asiakasmaksuja koskevat muutokset voidaan hyväksyä käyttöön otettaviksi 1.11.1998 jälkeen.

Hoitopäivämaksun voi periä nyt myös lähtöpäivältä

Asiakasmaksuasetuksen 2 §:ssä olevaa hoitopäivän määritelmää muutetaan siten, että myöskin lähtöpäivä luetaan hoitovuorokaudeksi. Hoitopäivämaksuna peritään siten lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa 70 markkaa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa lähtöpäivältä 125 markkaa. Lähtöpäivä luetaan hoitovuorokaudeksi myös silloin, kun peritään pysyvän laitoshoidon maksua. Maksun periminen lähtöpäivältä koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksia.

Jos potilas lähetetään välittömästi toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi ja potilas sisäänkirjoitetaan vastaanottavaan laitokseen, lähettävä laitos ei saa tältä päivältä periä potilaalta hoitopäivämaksua. Tästä on säädetty asetuksen 12 §:ssä. Hoitopäivämaksun saa siten periä vain kerran samalta kalenterivuorokaudelta.

Maksujen muutoksella ei ole vaikutusta tilastointiin. Sama koskee kuntien välistä laskutusta. Kuntayhtymien jäsenkuntien maksut määräytyvät siten, kuin niistä on perussopimuksessa tai muutoin määrätty. Siten yksinomaan maksuasetuksen muutoksella ei voida muuttaa suoritteiden hinnoittelua ja laskutusta.

Maksutuotoksi on arvioitu yhteensä 152 miljoonaa markkaa.

Päiväkirurgiasta voidaan periä uusi maksu

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussaliolosuhteissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä, voidaan periä poliklinikkamaksun sijasta päiväkirurgian maksu, joka on enintään 250 markkaa.

Jos potilas toimenpiteen jälkeen joudutaan sisäänkirjoittamaan sairaansijalla hoidettavaksi, potilaalta peritään lyhytaikaisen laitoshoidon maksu päiväkirurgisen maksun sijasta.

Yksityislääkärin lähetteillä tehdyt tutkimukset erikoissairaanhoidossa

Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista voidaan periä maksu, joka voidaan määrätä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavaksi. Siten sairaala itse voi päättää tutkimusten hinnasta ja hinnoittelusta, edellyttäen etteivät ne ylitä tuotantokustannuksia.

Maksua voidaan periä ainoastaan silloin, kun potilas on yksityislääkärin hoidossa, eikä hänellä ole tämän sairauden tai tutkimuksen perusteella hoitosuhdetta sairaalaan.

Tässä vaiheessa maksu koskee vain erikoissairaanhoidossa tehtäviä tutkimuksia. Lisäksi vireillä on asiakasmaksulain muutos siten, että yksityislääkärin lähetteellä myös terveyskeskuksissa tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista voitaisiin periä maksu. Lain ja siihen liittyvän asiakasmaksuasetuksen voimaantulon muutos näillä näkymin siirtyvät vuoden vaihteeseen.

Maksun perinnän säätäminen mahdolliseksi ei velvoita erikoissairaanhoitoa huolehtimaan yksityislääkärin lähetteellä määrättyjen tutkimusten suorittamisesta. Kysymyksessä ei siten ole lakisääteinen uusi tehtävä. Sairaalalla on myös oikeus päättää siitä missä määrin ja missä laajuudessa yksityisten lääkärien määräämiä tutkimuksia tehdään.

Jos yksityislääkärin lähetteillä tehtäviä tutkimusnäytteitä joudutaan lähettämään sairaalaan ulkopuolelle tutkittavaksi, voidaan periä maksu tai korvaus tutkimuksen ottamisesta aiheutuneista todellisista kustannuksista. Varsinaisen tutkimusmaksun tällaisissa tilanteissa voi ohjata myös suoraan potilaan maksettavaksi.

Kansaneläkelaitos ei Kuntaliiton saamien tietojen mukaan korvaa potilaalle aiheutuneita kustannuksia sairausvakuutuslain nojalla, koska tutkimus on tehty kunnallisessa terveydenhuollossa eikä myöskään silloin, jos vain näyte on otettu kunnallisessa terveydenhuollossa.

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut terveyskeskuksessa

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut nousevat 10 prosentilla. Pykälän sanamuotoja on hieman tarkennettu, muuten perusteet ovat ennallaan. Käyntimaksut nousevat siten 30 markasta 33 markkaan ja 60 markasta 66 markkaan. Lisäksi sairausvakuutuksen korvaustaksan luokituksen mukainen hinnoittelu nousee 28 ja 660 markan välille. Tarkempi erittely muutoksista on liitteenä olevassa asiakasmaksuasetuksessa.

Suun ja leukojen erikoissairaanhoitoa koskee myöskin päiväkirurginen toiminta. Jos suun ja hampaiden erikoissairaanhoidossa suoritetaan päiväkirurgisen toiminnan mukainen toimenpide, siitä voidaan periä poliklinikkamaksun sijasta 250 markkaa. Maksua voidaan soveltaa myös terveyskeskuksessa suoritettuun suun ja leukojen erikoissairaanhoitoon liittyvään päiväkirurgiseen toimintaan.

Arvioitu maksutulon lisäys on 27 miljoonaa markkaa.

Metsätulo

Metsän tuoton verotuksessa siirrytään vuoden 2006 alusta lukien puun myyntitulon verottamiseen. Metsätalouden verotuksessa on ollut mahdollista valita siirtymäkauden ajaksi metsän tuoton verottaminen joko pinta-alan tai puun myynnistä saadun tulon välillä.

Metsätulon määrittelyä koskevan pykälän sanamuotoa on tarkennettu, koska käytännössä metsätulo on saattanut määräytyä erilaiseksi riippuen siitä, onko palvelun käyttäjä valinnut puun myyntiverotuksen vai metsän pinta-alaverotuksen. Maksukyvyn mukaan määräytyvää maksua päätettäessä, metsätulon puhdas tuotto on sama riippumatta siitä, verotetaanko palvelun käyttäjää puun myyntitulon vai metsän pinta-alan mukaan. Tarkennuksella ei muuteta nykyistä lainsäädäntöä. Myyntituloa ei yleensäkään kertaluontoisena tulona oteta huomioon asiakasmaksusta päätettäessä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jussi-Pekka Alanen, toimitusjohtaja

Tuula Taskula, sosiaali- ja terveystoimen päällikkö

Tagit