Yleiskirje 39/80/99 Anna-Maija Haliseva-Lahtinen/eg, 23.12.1999

Lasten päivähoidon maksut

Eduskunta on hyväksynyt lain sosiaali- ja terveyden-huollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Laki on vahvistettu 23.12.1999. Tällä lailla muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3. päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 7 a §:n 1 ja 8 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1134/1996, sekä lisätään lakiin uusi 6 a §. Laki tulee voimaan 1.1.2000.

​Lain 7 a § koskee lasten päivähoidon maksuja ja uusi 6 a § sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille asetettua maksukattoa, jota on selvitetty yleiskirjeessä 38/80/99, 14.12.1999.

Uusi laki mahdollistaa päivähoitomaksun perimisen nykyisen yhdentoista kuukauden sijasta kahdeltatoista kuukaudelta, mikäli lapsi on päivähoidossa toiminta-vuoden kaikkina kuukausina eikä hänellä ole riittävästi ennalta ilmoitettuja poissaoloja.

Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 1000 markasta 1100 markkaan.

Muut päivähoidon maksuperusteet säilyvät ennallaan.

Lisätietoja:
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, puh. (09) 771 2306
Outi Raitoaho, puh. (09) 771 2472

Liite
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta on vahvistettu 23.12.1999. Laki tulee voimaan 1.1.2000.

1. Päivähoitomaksun periminen 12 kuukaudelta

Lain 7 a §:n 1 momentin mukaan lapsen päiväkoti- ja perhepäivähoidosta määrätty kuukausimaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut poissaolot.

Pääsääntöisesti päivähoitomaksu peritään edelleen 11 kuukaudelta. Maksun periminen 12 kuukaudelta edellyttää poissaolojen lapsikohtaista seurantaa koko toimintavuoden ajan. Jotta maksu voidaan periä myös 12. kuukaudelta, tulee lapsen olla tällöin hoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja etukäteen ilmoitettuja poissaoloja hänelle on kertynyt toimintavuoden aikana enintään 3/4 sovittujen kuukausittaisten hoitopäivien määrästä.

Esim. Jos lapsi on normaalisti hoidossa viitenä päivänä viikossa, voidaan 12. kuukauden maksu periä silloin, kun lapsi on koko toimintavuoden aikana poissa päivähoidosta 15 päivää tai vähemmän. Jos kuukausittaisten säännönmukaisten hoitopäivien määrä on vuorotyön tai muiden tekijöiden vuoksi esim. 14, peritään 12. kuukauden maksu silloin, kun poissaolopäiviä on 10 tai vähemmän.

2. Päivähoitomaksujen enimmäismäärän korotus

Lasten päivähoidon maksun enimmäismäärä lasta kohden nousee kokopäivähoidossa 1000 markasta 1100 markkaan. Lasta koskevaa sataa markkaa pienempää maksua ei edelleenkään peritä.

Korotus kohdistuu sellaisiin perheisiin, joiden kuukausitulot ylittävät perhekoon mukaan seuraavat rajat:

2 henkilöä 13 846 mk
3 henkilöä 16 988 mk
4 henkilöä 20 198 mk

3. Lain muutoksen johdosta kunnassa tehtävät päätökset

Laissa säädetyt päivähoitomaksut ovat enimmäismääriä. Päivähoitomaksujen enimmäismäärän mahdollisesta korottamisesta ja 12. kuukauden käyttöönotosta tulee kunnassa tehdä päätös.

Useista kunnista tulleiden yhteydenottojen perusteella on 12. kuukauden maksun käyttöönotosta päätettäessä aihetta selvittää muutoksesta aiheutuvat seurantakustannukset, esim. tietojärjestelmien muutoskustannukset.

Päivähoitomaksun muutos edellyttää myös uutta asiakasmaksupäätöstä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja

Tuula Taskula, sosiaali- ja terveystoimen päällikkö

Tags