Yleiskirje 29/80/99, Sinikka Huhtala/aha, 10.9.1999

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyviä muutoksia

Maatalousyrittäjien lakisääteiseen tapaturmavakuutuslakiin tuleva 20 %:n alennus tulee voimaan vuoden 2000 alusta lukien, jos yrittäjä on ilmoittautunut työterveyshuoltoon ja tilalle on tehty tilakäynti taikka se on suunniteltu tehtäväksi seuraavan neljän vuoden aikana. Työterveyshuoltoon ilmoittautuneista maatalousyrittäjistä terveyskeskus joutuu antamaan tiedon Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Melalle).

​Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa koskevat lomakkeet ja täyttöohjeet on uusittu.

Tämä yleiskirje pyydetään pikaisesti toimittamaan terveyskeskuksen ja työterveyshuollosta vastaavan henkilöstön tietoon.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644,sähköposti 
sinikka.huhtala@kuntaliitto.fi

 

Tietojen antaminen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela)

Suomen Kuntaliitto on tiedottanut kunnille ja kuntayhtymille yleiskirjeellään 34/1998 maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin tulleesta muutoksesta. Yleiskirjeessä todettiin, että tietojen luovuttamiseen liittyvistä asioista tiedotetaan myöhemmin. Henkilön tietojen käsittelyä koskee henkilötietolaki (HetiL 523/99), joka tuli voimaan 1.6.1999.

Kuntaliiton saaman tiedon mukaan Mela on ilmoittanut kirjeellä maatalousyrittäjille maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittymisen perusteella saatavasta tapaturmavakuutusmaksun alennuksesta. Kirjelmässä on kerrottu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin (17 §:n 4 mom.) tulleesta muutoksesta, jonka nojalla maatalousyrittäjä saa alennuksen vakuutusmaksuunsa edellyttäen, että maatalousyrittäjä on ilmoittautunut työterveyspalveluiden käyttäjäksi ja että tilalle tehdään tilakäynti neljän seuraavan vuoden aikana. Kirjelmiä on lähetetty maatalousyrittäjille tammikuusta 1999 lukien ja viimeisimmät kirjeet on Kuntaliiton saamien tietojen mukaan lähetetty heinäkuussa 1999, joten voidaan olettaa, että kaikki maatalousyrittäjät ovat saaneet tiedon asiasta.

Mela on ilmoittanut tarvitsevansa vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa varten tiedot maatalousyrittäjän ilmoittautumisesta työterveyshuoltopalveluiden käyttäjäksi ja selvityksen tilakäynnin ajankohdasta. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:ään tulleen muutoksen nojalla edellä mainitut tiedot saadaan terveyskeskukselta. Tiedonsaanti koskee vain edellä mainittuja tietoja. Maatalousyrittäjän liittyminen työterveyshuoltopalveluiden käyttäjäksi perustuu vapaaehtoisuuteen. Liittyminen työterveyshuoltopalveluiden käyttäjäksi ja edellä mainittujen tietojen luovuttaminen Melalle, oikeuttaa maatalousyrittäjän saamaan nyt voimassaolevan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 17 §:n 4 mom. nojalla alennusta pakolliseen vakuutusmaksuunsa. Uusitussa lomakkeessa on otettu huomioon HetiL 24 §:n terveyskeskuksen informointivelvollisuus (Ilmoittautuminen maatalouden työterveyshuoltoon, nro e3412).

Kesäkuun 1999 alussa voimaan tulleen henkilötietolain 24 §:n 2 mom. 1 ja 3 kohtien ja 51 §:n siirtymäsäännösten perusteella terveyskeskuksella ei nyt ole ehdotonta velvollisuutta informoida maatalousyrittäjiä tietojen luovuttamisesta, koska tietojen antaminen perustuu lakiin ja Mela on informoinut jo yrittäjiä tästä tiedonvaihdosta. Asia otetaan esille, kun maatalousyrittäjä seuraavan kerran asioi työterveyshuollossa.

Maatalousyrittäjiä informoidaan heidän henkilötietojensa käsittelystä, kun he ilmoittautuessaan työterveyshuoltopalveluiden käyttäjiksi täyttävät uuden ilmoittautumislomakkeen (Ilmoittautuminen maatalouden työterveyshuoltoon, nro e3412; ks. lomakkeiden täyttöohjeet, nro e3411 Kohta 2.4).

Tietojen antaminen

Tieto työterveyshuoltoon liittymisestä voidaan toimittaa Melalle lomakkeella, jonka se lähettää terveyskeskuksille. Tällä lomakkeella toimitetaan vain työterveyshuoltoon liittyneiden viljelijöiden henkilötiedot ja selvitys tilakäynnin ajankohdasta, jos sitä kysytään. Ne yrittäjät, jotka ovat liittyneet työterveyshuoltoon viimeistään 1.10.1999 ja joiden tilalla ei ole tehty tilakäyntiä, ilmoitetaan mikäli mahdollista, arvioitu ajankohta, jolloin tilakäynti on tarkoitus tehdä (esimerkiksi syksy 2001). Vakuutusmaksualennuksen saaminen 1.1.2000 lukien edellyttää, että tilakäynti tehdään neljän seuraavan vuoden aikana.

Kuntaliitto ei suosittele edellä mainittujen tietojen, joita pidetään arkaluonteisina, siirtämistä suojaamattomana sähköisessä muodossa.

Mela korvaa terveyskeskukselle jokaisesta tietorivistä yhden markan perustiedoston muodostamista varten. Korvaus maksetaan sen jälkeen kun Mela on saanut tiedot työterveyshuoltoon liittyneistä ilman eri laskutusta. Siirtymävaiheen jälkeisestä tietojen antamisesta tiedotetaan erikseen joko Kuntaliiton yleiskirjeellä tai Perusturva-tiedotteessa.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa koskevat lomakkeet on uusittu

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa koskevat lomakkeet on uusittu. Lomakkeisiin liittyy myös täyttöohje. Lomakkeiden nimet ja tilausnumerot ovat seuraavat:

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon lomakkeiden täyttöohjeet 
Lomakkeen nro e3411

Ilmoittautuminen maatalouden työterveyshuoltoon
Lomakkeen nro e3412

Työhygieeniset mittaukset/arviointi
Lomakkeen nro e3414

Palaute työoloselvityksestä
Lomakkeen nro e8449

Työoloselvitys
Lomakkeen nro e3413

Lomakkeita on tilattavissa Oy Edita Ab:ltä:
puh. (09) 566 0252, faksi (09) 566 0347, 
http://www.edita.fi/netmarket 
tai postitse osoitteella:
Oy Edita Ab, Asiakaspalvelu, PL 800, 00043 EDITA.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja

Sinikka Huhtala, erityisasiantuntija

Tags