Yleiskirje 24/80/99, Sinikka Huhtala/aha 2.7.1999

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaan tiedonsaantiin liittyviä asioita

Vuoden 1999 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset saivat lakisääteisen oikeuden saada tietoja pankkitilien tuotosta asiakasmaksujen määräämistä varten. Asiasta on lähetetty kunnille ja kuntayhtymille yleiskirje (36/98). Tässä yleiskirjeessä tarkennetaan pankkitietojen kysymiseen liittyviä asioita.

 

Lisätiedot: 
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, päivähoito, puh. (09) 771 2306
Sirkka-Liisa Karhunen sosiaalihuolto, puh. (09) 771 2346
Heli Sahala, erityishuolto, puh. (09) 771 2303
Eevaliisa Virnes, sosiaalihuolto, puh. (09) 771 2364

Johdanto

Vuoden 1999 alusta lukien on sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilla ollut oikeus saada tietoja muilta viranomaisilta ja pankeilta silloin kun asiakasmaksu määrätään maksukyvyn mukaan eikä asiakkaalta ole saatu riittäviä ja luotettavia tietoja. Kuntaliitto on lähettänyt asiasta kunnille ja kuntayhtymille yleiskirjeen (36/98), jota täydennetään tällä yleiskirjeellä.

Hallituksen esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisella on oikeus saada maksun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset asiakkaan tuloista ja varallisuudesta. Tiedonsaantioikeuden käyttäminen tulee kysymykseen silloin, kun asiakkaan ja potilaan tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamat tulo- ja varallisuustiedot ovat puutteelliset tai kun sosiaali- tai terveydenhuollon viranomainen katsoo aiheelliseksi tarkistaa näiden tietojen oikeellisuuden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin lisätyn uuden 14 a §:n nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen pyynnöstä valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, Kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, rahalaitos, työnantaja, työttömyyskassa sekä huoltotoimintaa tai terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimintayksikkö ovat velvollisia sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen pyynnöstä antamaan maksutta ja salassapitosäännösten estämättä kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellista asemaa koskevat asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset, jos maksua määräävä kunta tai kuntayhtymä ei ole saanut asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan riittäviä ja luotettavia tietoja maksun määräämistä varten.

Tietojen pyytäminen rahalaitoksilta

Pankkiyhdistyksen saamien tietojen mukaan muutamat kunnat ovat kysyneet arviolta kaikkien asiakkaidensa ja potilaidensa kaikkia pankkitietoja. Lain mukaan tämä ei ole kuitenkaan sallittua, vaan tarkoituksena on, että pankeilta pyydetään vain ne tiedot, joilla on vaikutusta maksukyvyn mukaista maksua määrättäessä ja vain silloin kun asiakkaan antamat tiedot eivät ole riittäviä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 14 a §:n nojalla tietoja voidaankin kysyä rahalaitokselta vain silloin, kun pankkitietoja ei ole luotettavasti saatu asiakkaalta tai hänen edustajaltaan tai kun saatua tietoa ei perustellusti voi pitää oikeana. Vain näiden asiakkaiden tietojen varmistamiseen voidaan ryhtyä.

Tiedustelun tekijä

Pankeille tehdyistä kyselyistä ei ole aina käynyt ilmi tiedustelun tekijän virka- tai tehtävänimikettä kunnassa tai kuntayhtymässä. Pankkeihin lähetettävän tiedon pyytäjän on aina ilmoitettava, missä virassa/tehtävässä tietoa kysytään, pyytäjän nimi ja allekirjoitus. Tämän lisäksi on ilmoitettava kunnan/sosiaalitoimen/terveyskeskuksen/sairaalan/erityishuoltopiirin osoite- ja muut tiedon pyytäjän yhteystiedot.

Mainittujen tietojen antaminen on tarpeen, jotta pankki voi varmistua siitä, että luottamuksellisia tietoja luovutetaan vain näiden tietojen saamiseen oikeutetuille henkilöille.

Pankista saatavat tiedot

Maksukyvyn mukaista asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon mm. pankkitileillä olevien pääomien tuotto. Tämän vuoksi on tarpeetonta pyytää selvitystä esimerkiksi kuluneen kalenterivuoden maksuliikenteestä tai tiedusteluja metsänmyyntituloista. Riittävänä selvityksenä voidaan pitää asiakkaalta ja potilaalta saatua pankkitiliotetta.

Verottajalla on tiedot kaikista maksetuista osingoista ja osaketuloista, joten ne voidaan tarvittaessa kysyä verottajalta.

Tiedustelun lähettäminen

Eri pankit ja pankkiryhmittymät ovat järjestäneet tiedonantotehtävänsä eri tavoin. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa pyydetään osoittamaan tiedustelunsa seuraavasti:

Leonia Pankki Oyj
Tiliseurantapalvelut
Haaga A / 5007
00007 HELSINKI

Mandatum Pankki Oyj
Lakiasiat
PL 152
00121 HELSINKI

Merita Pankki Oyj
2360 Helsingin konttoripalvelut
Levytie 2
00020 MERITA

Osuuspankit
Tiedossa olevaan tilikonttoriin, jos ei ole tiedossa, ko. pankin pääkonttoriin.
Paikallisosuuspankit, paikallinen pankki.
Tiedossa olevaan tilikonttoriin, jos ei tiedossa, ko. pankin pääkonttoriin.

Svenska Handelsbanken AB (julk)
Suomen sivukonttoritoiminta
PL 315
00131 HELSINKI

Säästöpankki
Tiedossa olevaan tilikonttoriin, jos ei tiedossa, ko. pankin pääkonttoriin.

Ålandsbanken Abp
Centrala Inlåningen 
PB 3
22101 MARIEHAMN

Kansaneläkelaitokselta kysyttävät tiedot

Kansaneläkelaitos on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa siitä, mitä "kaikilla hallussaan olevilla tiedoilla" tarkoitetaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on 31.3.1999 antamalla kirjeellään suositellut kunnille, että ne pyytäisivät toistaiseksi työeläketiedot suoraan Eläketurvakeskukselta ja työeläkelaitoksilta. Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto valmistelee sosiaaliturvaetuuksia koskevien erityislakien tietosuojasäännöksiä huomioon ottaen uuden henkilötietolain ja julkisuuslainsäädännön vaatimukset. Tässä yhteydessä tarkennetaan myös Kansaneläkelaitoksen oikeus luovuttaa esimerkiksi Eläketurvakeskukselta omaa käyttötarkoitustaan saamansa tiedot ns. kolmannelle osapuolelle kuten kuntien sosiaali- ja terveystoimelle.

Edellä olevan lausunnon perusteella voitaneen todeta, että myöskään rahalaitoksilta ei pyydetä muiden yksiköiden välittämiä rahatietoja, vaan ne on kysyttävä tarvittaessa asianomaisilta eläkkeen tms. maksajalta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja

Rolf Eriksson, kehityspäällikkö

Tags