Yleiskirje 19/80/2000, Sinikka Huhtala, 27.6.2000

Sairaankuljetustaksojen muuttuminen ja sairaankuljetukseen liittyvä asia

​Sairaankuljetuksen taksat ovat muuttuneet 1.6.2000 alkaen. Tämän lisäksi kirjeessä on selostus tarkastuslautakunnan päätöksestä, jolla on ratkaistu sairaankuljetuksesta aiheutuvan kustannuksen korvattavuutta sairausvakuutuslain nojalla.

Lisätietoja:
Matti Laiho, puh. (09) 771 2374
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644
Juha Lappalainen, puh. (09) 771 2642

Liite
1. Liikenneministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista 443/2000
2. Tarkastuslautakunnan päätös 26.4.2000/nro 1547/00

 

 

Sairaankuljetuksen taksojen muuttuminen

Kuntaliitto lähettää oheisena liitteenä nro 1 tiedoksi liikenneministeriön päätöksen sairaankuljetuksen taksojen muuttumisesta 1.6.2000 alkaen.

Tarkastuslautakunnan päätös matkakustannusten korvauksesta

Liitteessä nro 2 on tiedoksi Tarkastuslautakunnan päätös matkakustannusten korvausasiassa, jossa paikallinen sosiaalivakuutustoimikunta oli hylännyt sairaankuljettajan potilaan antamalla valtakirjalla tekemän korvaushakemuksen sillä perusteella, että ambulanssissa oli saattajana terveyskeskuksen palveluksessa oleva terveydenhuollon ammattihenkilö. Potilas ei ollut sisäänkirjoitettuna terveyskeskuksen sairaansijalle.

Pohjois-Suomen alueen sosiaalivakuutuslautakunta piti valituksesta huolimatta päätöksen voimassa. Tarkastuslautakunta, joka on ylin muutoksenhakuelin sairausvakuutusasioissa, kumosi päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Koska vastaavanlaisia tapauksia saattaa olla esillä muuallakin maassa, Kuntaliitto korostaa, että kuntien ja kuntayhtymien velvoitteita korvata potilaiden matkakustannuksia ei ole lisätty. Tämän vuoksi kuntien ja kuntayhtymien tulisi kehottaa potilaita aina hakemaan muutosta vastaavanlaisista kielteisistä Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen ratkaisuista.

Sairaankuljetuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta eräissä tapauksissa

Kuntaliiton saaman tiedon mukaan viime aikoina eräät Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistot ovat hylänneet korvaushakemuksia matkakustannuksista, joissa potilas on tullut kotoa hoitoon vain joko yöksi tai päiväksi (päivä- ja yöhoito; asiakasmaksuasetus 13 §). Myös näiltä osin voidaan todeta, että kuntien ja kuntayhtymien velvoitteita korvata potilaiden matkakustannuksia ei ole muutettu. Kun potilas tulee joko päivä- tai yöhoitoon, on kysymyksessä potilaan tulomatka kotoa sairaanhoitoyksikköön ja paluu sairaanhoitoyksiköstä kotiin. Nämä matkakustannukset korvataan sairausvakuutuslain periaatteiden mukaisesti asiakkaalle.

Avo- ja laitoshoidon rajanvedossa päivä- ja yöhoito on selkeästi määritelty avohoidoksi (Perusteet avo- ja laitoshoidon määrittelemiseksi, sosiaali- ja terveysministeriön määräyskokoelma 1999:81). Tällaisissa tapauksissa voitaisiin potilas uloskirjoittaa sairaanhoitoyksikön, sairaalan ja terveyskeskuksen kirjoista kotiin lähtiessä, jotta tulkintavaikeuksilta vältyttäisiin. Sairausvakuutuslain nojalla ei korvata asiakkaan matkakustannuksia sosiaalitoimen järjestämiin palveluihin.

Potilasta tulisi kehottaa hakemaan muutosta kielteisiin korvauspäätöksiin. Kuntien ja kuntayhtymien ei pitäisi korvata kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia asiakkaalle yksinomaan sen vuoksi, ettei niitä korvata sairausvakuutuslain nojalla.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Alanen
varatoimitusjohtaja

Tuula Taskula
sosiaali- ja terveystoimen päällikkö

Tagit