Yleiskirje 31/80/2000, Salme Sundquist, 31.10.2000

Suositus valtuustotason arvioinnista

Kuntaliiton hallitus on 25.10.2000 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien valtuustoille tarkoitetun esityksen Valtuustotason arviointi. Kuntaliiton hallitus suosittelee esityksen käyttöönottoa kuntien ja kuntayhtymien valtuustoissa heti uuden valtuustokauden alussa. 

​"Valtuustotason arviointi" -suosituksen tavoitteena on

  • korostaa valtuuston asemaa kunnan toiminnan ja talouden keskeisten tavoitteiden asettajana, kunnan strategisena johtajana ja kunnan johtamisjärjestelmän määrittäjänä

  • nostaa valtuustotasolla toiminnan ja talouden arviointi osaksi kunnan tai kuntayhtymän strategista johtamista ja jatkuvaa kehittämisprosessia

  • nostaa arviointi ja arviointiprosessin laatiminen ja kuvaaminen osaksi vuotuista talousarvio- ja suunnitteluprosessia

  • lisätä arvioinnissa käytettävien menetelmien ja keinojen tuntemista ja osaamista

  • kiinnittää valtuustojen huomio julkisten palvelujen arvioinnin kokonaisuuteen päällekkäisen työn välttämiseksi (tarkastuslautakunnan suorittama arviointi, eri toiminnoissa ja hallinnonaloilla tehtävät arvioinnit sekä kansallisella tasolla tehtävä peruspalvelujen arviointi)

Suositus esittää kuntien toiminnan tulosten seurantaan, mittaamiseen ja arviointiin käytettäväksi esimerkiksi

  • palvelujen yksilöllisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten (vaikuttavuuden) mittaamista ja mittareiden kehittämistä laadunhallintajärjestelmiä ja niissä käytettäviä mittareita asiakaspalautteita eri tavoilla hankittuina ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä

  • palvelulupauksia (palvelusitoumuksia)

  • tehokkuuden ja taloudellisuuden (tuottavuuden) mittareita

  • henkilöstön aikaansaannoskyvyn mittaamista ja tulosten esittämistä henkilöstökertomuksena tai -tilinpäätöksenä.

Suositus on tarkoitettu valtuustojen työn tueksi, tarkastuslautakunnille arviointityön aineistoksi sekä kuntajohtajille johtamisen välineeksi.

Kuntaliiton hallitus korostaa, että kunnissa tulisi luoda omia, valtuustotyöskentelyyn soveltuvia, pelkistettyjä, yksiselitteisiä arviointityökaluja ja -käytäntöjä itsearviointia varten.

Kuntaliiton hallitus velvoitti Kuntaliiton toimiston edistämään arviointia valtuustotasolla ja kehittämään konkreettisia välineitä kuntien itsearviointiin sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin suosituksen käyttöönoton varmistamiseksi kunnissa ja kuntayhtymissä. Kuntaliiton toimisto seuraa suosituksen käyttöönotosta saatavia kokemuksia ja tekee niiden pohjalta tarvittaessa tarkistusesityksiä suositukseen.

Lisätietoja
Varatoimitusjohtaja Pekka Alanen, puh. (09) 771 2007
Kehityspäällikkö Salme Sundquist, puh. (09) 771 2278
Erityisasiantuntija Leena Piekkola, puh. (09) 771 2162

SUOMEN KUNTALIITTO

Jorma Seppänen
hallituksen puheenjohtaja

Risto Parjanne
toimitusjohtaja