Yleiskirje 25/80/2001, Sinikka Huhtala/aha, 11.12.2001

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuvat euromääräisiksi vuoden 2002 alusta

Asiakasmaksuasetuksen muutos koskee palvelun käyttäjiltä perittävien enimmäismaksujen muuttamista vuoden 2002 alusta euromääräisiksi. Lisäksi maksuihin on tehty kustannustasomuutos, joka koskee kaikkia tasamaksuja ja maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tulorajoja. Sen lisäksi terveyskeskusmaksun alaikäraja muuttuu 15 vuodesta 18 vuoteen.

​Asiakasmaksulain muutos koskee maksukaton muuttamista euromääräiseksi ja terveyskeskuksen suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksuttomuuden ikärajan alentamista 18 vuoteen .

Lasten päivähoitomaksuista lähetetään yleiskirje erikseen.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644
Matti Laiho, puh. (09) 771 2378
Eevaliisa Virnes, puh. (09) 771 2364, sosiaalipalvelut
Heli Sahala puh. (09) 771 2303, sosiaalipalvelut

Liitteet
Vahvistamaton asiakasmaksulain muutos (eduskunta hyväksynyt toisessa käsittelyssä 11.12.2001)

Yleistä

Eduskunta on toisessa käsittelyssään 10.12.2002 hyväksynyt hallituksen esityksen 187/2001, jonka nojalla asiakasmaksulain 6 a §:ssä säädetty maksukatto muutetaan euromääräiseksi. Tämän lisäksi muutetaan terveyskeskuksen suun ja hampaiden hoidosta perittävien maksujen maksuttomuuden ikärajaa, joka laskee alle 19-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin.

Valtioneuvosto on vahvistanut 5.12.2001 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetukseen (912/1992) muutoksia, jotka koskevat maksujen muuttamista euromääräisiksi ja kustannustasokorotuksista sekä eräiltä osin rakenteellisia muutoksia.

Maksuihin on tehty keskimäärin 6 %:n korotus siten, että ne korotuksen jälkeen on muunnettu euroiksi ja pyöristetty lähimpään täyteen euroon. Rakenteelliset muutokset ovat pääkohdittain seuraavat:

  • lyhytaikaisen laitoshoidon perusmaksu poistuu (12 §)

  • terveyskeskuksessa perittävän vuosimaksun voimassaoloaika muuttuu kalenterivuodeksi kerrallaan (7 § 1 mom. 1 kohta)

  • päiväkirurgiseen toimenpiteeseen liittyvä jatkohoito sairaansijalla säännelty (8 a §)

  • ikärajat muuttuvat siten, että maksuttomat palvelut päättyvät täysi-ikäiseksi tullessa, ns. sakkomaksun ikäraja säilyy 15 vuotena (7 § 1 mom. 1 ja 2 kohta, 9 § ja 25 §)

  • uusi päivystysmaksu terveyskeskuksiin (7 §, 2 mom.)

Asiakasmaksuasetuksella säädetyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei saa ylittää. Kunta tai kuntayhtymä voi päätöksillään alentaa tai muuttaa maksuja vain siten, että ne ovat palvelun käyttäjälle edullisempia kuin asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetään.

Uudet maksut voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan 1.1.2002 ja ne koskevat 1.1.2002 ja jälkeen käytettäviä palveluita.

Tässä yleiskirjeessä on käsitelty pääsääntöisesti vain niitä asiakasmaksulain ja -asetuksen kohtia, joihin on tehty muutoksia. Asiakasmaksulakia koskeva lyhenne on AML ja asiakasmaksuasetusta koskeva lyhenne on AMA.

Palveluista perittävien maksujen korotukset ja muutokset

Kotona annettavasta palvelusta perittävä kuukausimaksu (AMA 3 §)

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.

Kuukausimaksun tulorajat on muutettu euromääräisiksi, muilta osin säännöstä ei ole muutettu. Uudet euromääräiset tulorajat ovat seuraavat:

Henkilö-

määrä​

Tuloraja

Euroa/kuukausi ​

Maksu-

prosentti ​

1​ 445​ 35​
2​ 820​ 22​
3​ 1 285​ 18​
4​ 1 590​ 15​
5​ 1 925​ 13​
6​ 2 210​ 11​

 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 270 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Maksu ei kerrytä maksukattoa.

Avohoidossa tilapäisestä kotisairaanhoidosta perittävät maksut (AMA 3 §)

Terveyskeskuksen lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä voidaan periä enintään 11 euroa. Muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä voi periä enintään 7 euroa. Jos palvelun käyttäjä saa jatkuvaa kotisairaanhoitoa, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa periä maksuja (asetus 3 § 5 mom.).

Erikoissairaanhoidon järjestämästä hoidosta potilaan kotona, voidaan periä poliklinikkamaksua vastaava määrä eli 22 euroa (asetus 3 § 6 mom.). Maksujen perimisellä ei ole ikärajaa. Tilapäisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta sekä erikoissairaanhoidon järjestämästä hoidosta potilaan kotona perityt maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Terveyskeskuslääkärin käyntimaksut (AMA 7 §)

Terveyskeskus voi edelleen päättää asiakasmaksuasetuksen 7 § :n 1 momentin nojalla siitä, kumpi asetuksessa säädetty maksujärjestelmä otetaan käyttöön. Vaihtoehdot ovat:

  1. enintään 22 euron suuruinen vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon se on suoritettu. Jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä 11 euron suuruinen käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta; tai

  2. enintään 11 euron suuruinen käyntimaksu, joka voidaan periä enintään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana.

Terveyskeskuksen vuosimaksun voimassaoloaika muuttuu 12 kuukaudesta kalenterivuodeksi. Vuosimaksu on siten voimassa aina kuluvan vuoden loppuun asti.

Vuonna 2001 määrätyt vuosimaksut ovat voimassa kuitenkin viimeiseen voimassaolopäivään asti, vaikka se jatkuukin vuoden 2002 puolelle. Vuonna 2002 päättyvän vuosimaksun voimassaoloajan jälkeen palvelun käyttäjä voi säännöksen mukaan suorittaa vuosimaksun tai maksaa kertamaksuja valintansa mukaan (7 § 1mom. 1 kohta).

Terveyskeskusmaksun perimistä koskeva yläraja muuttuu 15 vuodesta 18 vuoteen. Siten terveyskeskusmaksun saa periä 1.1.2002 jälkeen vain 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksut kerryttävät maksukattoa.

Uusi maksu terveyskeskuksen päivystysajalle (AMA 7 §)

Asiakasmaksuasetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan terveyskeskuksen päivystyksessä voidaan periä arkisin 20.00?8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskusmaksun sijasta 15 euron suuruinen päivystysmaksu. Päivystysmaksu voidaan periä jokaiselta käynniltä. Terveyskeskuksen käyntimaksu ja vuosimaksu kattavat käynnit arkisin muuna kuin päivystysaikana. Maksua ei peritä terveyskeskuksen hammashoidossa.

Asetuksessa ja asetuksen perusteluissa ei ole tarkemmin selvitetty sitä, missä vaiheessa terveyskeskuksen päivystysajalta voidaan periä päivystysmaksua terveyskeskusmaksun sijasta. Asetuksen sanamuotoon viitaten Kuntaliitto toteaa, että päivystysmaksun periminen mahdollistuu silloin, kun palvelun käyttäjä arkisin otetaan tutkittavaksi illalla klo 20.00 jälkeen ja päättyy aamulla klo 8.00. Kunnat ja kuntayhtymät voivat päättää muunlaisestakin säännöksen soveltamisesta, kunhan se ei ole palvelun käyttäjälle epäedullisempi kuin asetuksessa säädetty.

Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät päättävät paikalliset olosuhteet huomioon ottaen säännöksen soveltamisen periaatteista samassa yhteydessä, kun päätetään päivystysmaksun käyttöönotosta.

Maksu kerryttää maksukattoa.

Yksilökohtainen fysioterapia (AMA 7 §)

Asiakasmaksuasetuksen 7 §:n 3 momentin nojalla terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta voidaan periä enintään 6 euroa.

Maksun perinnälle ei ole asetettu ikärajoja. Maksu kerryttää maksukattoa.

Sairaalan poliklinikkamaksu (AMA 8 §)

Sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periä enintään 22 euroa käynniltä. Maksu voidaan periä myös erikoislääkärijohtoisen terveyskeskuksen poliklinikalla tutkittavalta ja hoidettavalta. Poliklinikkamaksua ei saa periä, jos palvelun käyttäjä otetaan välittömästi hoidettavaksi sairaansijalle.

Sairaalan ja terveyskeskuksen yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin järjestetyn päivystyksen kellonajat muuttuvat siten, että ne ovat samat kuin terveyskeskuksen päivystyksessä perittävässä päivystysmaksussa. Päivystysajaksi asetuksessa säädetään arkisin klo 20.00?8.00 sekä lauantait, sunnuntait ja pyhäpäivät.

Poliklinikkamaksun perimiselle ei ole säädetty ikärajoja. Terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti järjestämän päivystyksen ajalta poliklinikkamaksu voidaan periä vain 18 vuotta täyttäneeltä. Poliklinikkamaksu sekä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti järjestetyn päivystyksen ajalta peritty poliklinikkamaksu kerryttävät maksukattoa.

Päiväkirurgia (AMA 8 a §)

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä voidaan periä enintään 72 euroa. Jos palvelun käyttäjä otetaan toimenpiteen jälkeen hoidettavaksi sairaansijalle, voidaan häneltä periä hoitopäivämaksua normaaliin tapaan toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.

Maksua ei saa periä erikoismaksuluokassa hoidettavalta. Maksun perimiselle ei ole ikärajoitusta. Maksu kerryttää maksukattoa.

Sarjassa annettava hoito (AMA 11 §)

Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 6 euroa hoitokerralta. Maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä laskee 50 hoitokerrasta 45 hoitokertaan kalenterivuodessa.

Maksua ei saa periä alle 18-vuotiailta. Maksu kerryttää maksukattoa.

Lyhytaikainen laitoshoito (AMA 12 §)

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta 26 euroa hoitopäivältä. Psykiatrian toimintayksikössä laitoshoidossa olevalta voidaan periä 12 euroa hoitopäivältä. Niiltä päiviltä, joilta palvelun käyttäjä ei saa hoitoa ja ylläpitoa, ei voida periä hoitopäivämaksua.

Kuntaliitto on jo yleiskirjeessään 16/97 katsonut, että psykiatrisena toimintayksikkönä pidetään yksikköä, jonka johdossa on psykiatri.

Laitoshoitojaksoon liittyvä perusmaksu poistuu 1.1.2002 alusta. Perusmaksu poistuu siten, että sen voi periä vielä, kun hoitojakso alkaa 29.12.2001 ja jatkuu niin pitkään, että palvelun käyttäjältä voidaan periä hoitopäivämaksu kolmelta hoitopäivältä. Myöhemmin alkaneilta hoitojaksoilta ei perusmaksua enää voida periä.

Alle 18-vuotiailta voidaan periä laitoshoitomaksua vain seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. Maksut kerryttävät maksukattoa.

Maksukaton täyttymisen jälkeen voidaan yli 18-vuotiailta periä 12 euroa hoitopäivältä. Tämä maksu ei enää kerrytä maksukattoa.

Päivä- ja yöhoidon maksu (AMA 13 §)

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana, vain joko päivällä tai yöllä, voidaan häneltä periä päivä- tai yöhoidosta enintään 12 euroa vuorokaudelta.

Maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamasta erityishuollosta, polikliinisesta päihdehuollosta, eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa tarkoitetusta suojatyöstä.

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, kun hoitopäiviä on terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä kertynyt yli seitsemän kalenterivuonna. Maksu kerryttää maksukattoa.

Kuntoutushoidon maksut (AMA 14 §)

Laitoshoitona annettavasta kuntouttavasta hoidosta peritään enintään 9 euroa hoitopäivältä. Maksu koskee vain lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettua vammaista henkilöä ja kehitysvammaisten erityishuoltona annettua kuntoutushoitoa.

Muulta palvelun käyttäjältä voidaan laitoshoitona annetusta kuntouttavasta hoidosta periä lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksua, jollei kunta tai kuntayhtymä tältä osin ole tehnyt muunlaista päätöstä.

Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksu kerryttää maksukattoa.

Maksukatto (AML 6 a §)

Maksukatto on vuoden 2002 alusta 590 euroa. Maksukattoa ja vapaakorttia koskeviin säännöksiin ei tule muutoksia vuoden 2002 alusta. Vuonna 2002 kaikkien palvelun käyttäjien kertymäkausi alkaa 1.1.2002 ja päättyy 31.12.2002.

Seuraavassa kerrataan lyhyesti maksukattoa koskevat pääkohdat:

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa.

Maksukaton ulkopuolella ovat edelleenkin asiakasmaksuasetuksen 26 a §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla maksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain (608/1948), maatalousyrittäjän tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta. Maksukaton ulkopuolella ovat myös asiakasmaksuasetuksen 26 a §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla maksut, jotka korvataan toimeentulotukilain nojalla.

Kuntaliitto on yleiskirjeessään 18/2000 suositellut, että harkinnanvaraista sotilasvammalain mukaista korvausta saavat sotainvalidit voisivat kuitenkin kerryttää maksukattoa maksuilla, jotka saatetaan korvata harkinnanvaraisesti sotilasvammalain nojalla.

Käyttövara ja pitkäaikainen laitoshoito (AMA 15 §)

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa palvelun käyttäjältä peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 80 % hoidossa olevan kuukausituloista. Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 80 euroa.

Maksun perimiseen ei ole ikärajoja. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu ei myöskään kerrytä maksukattoa.

Lastensuojelun maksut (AMA 20 §)

Lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1 070 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Maksu lääkärintodistuksesta ja hammaslääkärin todistuksesta (AMA 20 §)

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 27 euroa.

Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskelijaterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).

Maksun perimiselle ei ole ikärajaa. Maksu ei kerrytä maksukattoa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (AMA 25 §)

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 27 euroa.

Maksua ei saa kuitenkaan periä, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Maksu ei kerrytä maksukattoa.

Erikoismaksuluokan maksut (AMA 26 §)

Erikoismaksuluokassa hoidettavalta voidaan asiakasmaksuasetuksen 12 §:ssä säädetty hoitopäivämaksu periä yhden tai kahden hengen huoneessa enintään nelinkertaisesti korotettuna. Lisäksi palvelun käyttäjältä voidaan periä enintään seuraavat lisämaksut:

1) tutkimus- ja hoitotoimenpiteet

 a) sädehoito hoitokerralta (68 euroa)

 b) muu tutkimus- ja hoitotoimenpiteeltä (673 euroa)

 c) konservatiivisen hoidon hoitopäivät sekä tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät hoitopäivät (51 euroa)

2) konsultaatiot (68 euroa)

3) anestesiologiset toimenpiteet (236 euroa)

Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara (AMA 33 §)

Jos kunta perii asiakasmaksulain 14 §:n perusteella palvelun käyttäjälle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset, on hänelle jätettävä käyttövaroiksi vähintään 20 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 80 euroa.

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (AMA 9 §)

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan periä perusmaksuna enintään 7 euroa käynniltä. Erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta voidaan kuitenkin periä perusmaksuna enintään 11 euroa käynniltä.

Käyntimaksujen lisäksi voidaan periä tutkimuksesta ja hoidosta kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat maksut:

 

1) Tutkimukset
a) Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta 5 euroa
b) Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista
   - hammaskuvalta 5 euroa
   - leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 11 euroa
2) Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta
5 euroa
3) Sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:

 

vaativuusluokka maksu euroa
0-2 5 euroa
3-4 11 euroa
5-7 22 euroa
8-10 32 euroa
11- 45 euroa
4) Proteettiset toimenpiteet maksu euroa
a) proteesin huolto
   - pohjauksella
32 euroa
   - proteesin korjaus 22 euroa
b) akryyliosa- ja kokoproteesi 107 euroa
c) kruunut ja sillat hampaalta 107 euroa
d) rankaproteesi 130 euroa

 

Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut voidaan periä 18 vuotta täyttäneiltä. Muutos tulee voimaan 1.1.2002. Maksuja voidaan periä 18 vuotta täyttäneiltä siten 1.1.2002 jälkeen, vaikka hoito olisi kesken, jollei kunta tai kuntayhtymä ole suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävistä maksuista tältä osin tehnyt maksujen voimaantuloajankohdasta muunlaista päätöstä.

Maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Toimenpiteistä ja euromääräisistä maksuista toimitetaan vastaaville hammaslääkäreille luettelo. Luettelo pyritään siirtämään Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön kotisivulle viikoilla 50?51.

Sairaankuljetus (AMA 10 §)

Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi kuuluva sairausvakuutuslain 10 §:ssä säädetty matkakustannusten omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 1.1.2002 alusta 9,25 euroa ja vuotuinen omavastuuosuus on 157,26 euroa. Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain mukainen omavastuuosuus on yhdensuuntaiselta matkalta 7,57 euroa ja vuotuinen omavastuuosuus on 151,37 euroa.

Sairaankuljetuksen ja muiden matkakustannusten omavastuuosuudet eivät kerrytä maksukattoa.

Maksujen muuttaminen euromääräisiksi

Vuoden 2002 alusta Suomen markka muuttuu euroksi. Rahan nimenmuutoksen lisäksi markan ja euron keskinäinen arvo on erilainen. Yksi euro on 5,94573 markkaa (virallinen muuntokerroin).

Kuntien ja kuntayhtymien tulee muuntaa vuonna 2001 käytössä olevat kunnan ja kuntayhtymän päättämät maksut ja korvaukset euromääräisiksi. Näitä maksuja on asiakasmaksulainsäädännössä seuraavasti:

  • tilapäisestä kotipalvelusta perittävä maksu (3 § 5 mom.)

  • työterveyshuollon maksut (16 §)

  • yksityislääkärin määräämistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista perittävät maksut (8 b §).

Kuntaliiton kotisivuilta http://www.kuntaliitto.fi/talous/euro.html sekä kuntiin ja kuntayhtymiin lähetetyistä tiedotteista löytyy ohjeistusta euron käyttöönotosta, laskuttamisesta ja maksamisesta käteisenä rahanvaihtojakson aikana.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja

Jorma Back, yksikön päällikkö, sosiaali ja terveys

Tagit