Yleiskirje 20/80/2002, Kalevi Luoma/eg 22.11.2002

Energia- ja ilmastosopimus sekä ilmastonsuojelukampanja tarjolla

Yleiskirje 20/80/2002, Kalevi Luoma/eg 22.11.2002 

Kansallisessa ilmastostrategiassa on tavoitteena saavuttaa puolet maamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistarpeesta energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä. Eduskunnan hyväksymässä ilmastostrategiassa odotetaan myös kuntasektorin toimia. Kunnat voivat toimia kahdella toisiaan täydentävällä tavalla päästöjen vähentämiseksi:

  • tekemällä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energia- ja ilmastosopimuksen ja/tai
  • liittymällä kuntien ilmastonsuojelukampanjaan.  

Suomen Kuntaliitto suosittaa kaikille kunnille ja kuntayhtymille energia- ja ilmastosopimuksen solmimista tai vanhan jatkamista kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuosiksi 2003-2005. Sopimuskauden lyhyyden takia nopeasti liittyvät voivat hyödyntää sopimusta täysipainoisesti.

On tärkeää, että kaikki kunnat ottavat haasteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja kansallisen ilmastostrategian toteuttamisesta omalta osaltaan vastaan. Siinä käyttökelpoiseksi menetelmäksi soveltuu liittyminen kuntien ilmastonsuojelukampanjaan. 

 

Kuntaliiton internetsivuilta https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto… löytyy lisätietoa ilmastonsuojelusta, energiamarkkinoista sekä energiansäästön tietopalvelu. 

Lisätiedot:

Jorma Ruokojoki, puh. (09) 771 2115, 050-66730
Energia- ja ilmastosopimukset (neuvoo ja tekee ehdotuksen sopimukseksi)
Kalevi Luoma, puh. (09) 771 2556, kalevi.luoma@kuntaliitto.fi
Ilmastonsuojelukampanja, erityisesti uusiutuvat energialähteet

 

Liitteet

Kunnan ja kauppa- ja teollisuusministeriön välinen energia- ja ilmastosopimusmalli -
Liittymislomake kuntien ilmansuojelukampanjaan -
Esite Ilmastonmuutos ja Suomen ilmastopolitiikka

 

Kansallisessa ilmastostrategiassa on tavoitteena saavuttaa puolet maamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistarpeesta energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä. Eduskunnan hyväksymässä ilmastostrategiassa odotetaan myös kuntasektorin toimia. Kunnat voivat toimia kahdella toisiaan täydentävällä tavalla päästöjen vähentämiseksi:

  • tekemällä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energia- ja ilmastosopimuksen ja/tai
  • liittymällä kuntien ilmastonsuojelukampanjaan.  
     

Energia- ja ilmastosopimukset

 

Kuntaliitto ja kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ovat tehneet kuntien energia- ja ilmastosopimuksen vuosiksi 2003-2005. Sopimus on osa kansallisen ilmastostrategian toteutusta. Sopimuksella jatketaan ja laajennetaan vuonna 1997 sovittua menettelytapaa kuntien energiansäästön parantamiseksi. 
 

Energia- ja ilmastosopimuksen solmivat kunnat ja kuntayhtymät saavat energiansäästöön ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon liittyvissä investointiavustuksissa sekä rakennusten ja energian tuotantotapojen katselmuksissa etusijan ja paremmat taloudelliset edut verrattuna muihin kuntiin.

Sopimus koskee kuntien oman toiminnan energiankulutusta, josta pääosan muodostaa kuntien rakennusten lämmön- ja sähkönkulutus. Sopimuksen piiriin kuuluu nyt myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen kunnan toiminnoissa. Tavoitteena on myös sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisääminen.   

Kunnat tekevät edelleen sopimukset KTM:n kanssa Kuntaliiton avustuksella. Ne voivat joko jatkaa nykyistä tämän vuoden lopussa päättyvää energiansäästösopimusta vuoteen 2005 tai tehdä uuden uusiutuvilla energialähteillä laajennetun sopimuksen vuoteen 2005 asti.

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö lupaa 50 prosentin tukea energiakatselmusten tekoon. Katselmuksiin sisältyy jatkossa myös uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksien kartoittaminen. Sopimuksen tehneet kunnat voivat saada tavallisiin energiansäästöinvestointeihin tukea jopa 15?20 %. Uusiutuvaan energiaan tehtäviin investointeihin on tarjolla enintään 40%:n investointitukea. Kunnat tekevät energiakatselmuksia suureen osaan rakennuskantaansa sekä parantavat kulutusseurantaa. Eräissä tapauksissa myös kunnan liikelaitokset tai yhtiöt voivat liittyä kunnan sopimukseen. 

 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet vanhan energiansäästösopimusmenettelyn aikana yli 70 yhteistyösopimusta KTM:n kanssa. Sopimusten piirissä on yli 63 miljoonaa kuutiometriä eli noin 55 prosenttia koko kuntien julkisesta rakennuskannasta.

 

Suomen Kuntaliitto suosittaa kaikille kunnille ja kuntayhtymille energia- ja ilmastosopimuksen solmimista tai vanhan jatkamista kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuosiksi 2003-2005. Sopimuskauden lyhyyden takia nopeasti liittyvät voivat hyödyntää sopimusta täysipainoisesti.

 

Ilmastonsuojelukampanjalla vaikuttamaan koko kunnan alueen päästöihin

 

Kunnan alueella kasvihuonekaasupäästöjen (tärkeimmät: hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli) lähteet ovat teollisuus, energiantuotanto (kaukolämpö ja sähkö), kiinteistökohtaiseen lämmitykseen ja liikenteeseen käytetyt polttoaineet, kaatopaikat sekä maatalous. Päästöjen jakauma kunnassa on aina hyvin yksilöllinen. Jokaisella kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa osaan päästöistä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Näitä ovat kunnan oman energiankäytön taso (palvelurakennukset, yhdyskuntatekniikkaa), polttoainevalinnat ja energian tuotantotavat, yhdyskuntajätteiden käsittely sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnat. 

 

Kunnan maankäyttöön, kaavoitukseen ja liikennejärjestelmiin liittyvät ratkaisut vaikuttavat kunnan ja seudun asukkaiden ja elinkeinoelämän kasvihuonekaasupäästöjen tasoon pitkälle tulevaisuuteen. 
 

Kuntien ilmastonsuojelukampanjalla vastataan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti näihin haasteisiin. Kampanjassa on nyt mukana 44 kuntaa.  

On tärkeää, että kaikki kunnat ottavat haasteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja kansallisen ilmastostrategian toteuttamisesta omalta osaltaan vastaan. Siinä käyttökelpoiseksi menetelmäksi soveltuu liittyminen liitteen mukaisella päätöksellä kuntien ilmastonsuojelukampanjaan.

 

Muita keinoja  

Muita kunnille ja kuntayhtymille soveltuvia käytännön apuvälineitä energia- ja ilmastoystävällisiin toimenpiteisiin ovat esim. julkisiin hankintoihin soveltuva Efektia Oy:n Hymonet-hankintatietokanta, lämpöyrittäjyys kiinteistöjen lämmityksessä sekä energiapalveluyritykset (ns. ESCO-toiminta) energiansäästöinvestoinnin toteuttajana.

Kuntia ja maakuntia lähellä olevat energiatoimistot voivat auttaa uusiutuviin energialähteisiin ja energiansäästöön sekä ilmastoasioihin liittyvissä kysymyksissä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

 

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja 
Leena Karessuo, yksikön päällikkö, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Tagit