Yleiskirje 1/80/2002, Tuomo Karjalainen/eg, 11.1.2002

Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta

​Suomen pelastustoimessa tapahtuu merkittävä uudistus vuoden 2004 alussa. Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta on tullut voimaan 1.1.2002. Lain tarkoituksena on tehostaa pelastustoimen voimavarojen käyttöä ja parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua. Laki velvoittaa kunnat järjestämään pelastustoimen yhteistoiminnassa ja sopimaan hallinnosta, kustannustenjaosta ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista. Kunnat vastaavat siitä, että lain tavoitteet voidaan saavuttaa.

Lisätiedot:
Tuomo Karjalainen, puh. (09) 771 2333, 0500 588409

Internet: www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto/pelastustoimi, ympäristö/palo- ja pelastustoimi sekä 
http://www.intermin.fi/fi/turvallisuus/pelastustoiminta

Liite
Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta (1214/2001, 13.12.2001)

 

 

Suomen pelastustoimessa tapahtuu merkittävin uudistus vuosikymmeniin vuoden 2004 alusta. Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta on tullut voimaan 1.1.2002. Lain tarkoituksena on tehostaa pelastustoimen voimavarojen käyttöä sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua. Laki velvoittaa kunnat järjestämään pelastustoimen yhteistoiminnassa ja sopimaan hallinnosta, kustannustenjaosta ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista.

Kuntien lausunnot pelastustoimen aluejaosta 31.1.2002 mennessä

Laissa tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämiseksi maan alue jaetaan pelastustoimen alueisiin, jotka määrää valtioneuvosto kuntia kuultuaan. Lausuntopyynnössä mm. kunnille ja maakuntien liitoille sisäasiainministeriö esittää 22 pelastustoimen alueen muodostamista. Lausuntopyynnössä pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti niihin seikkoihin, jotka koskevat pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain tarkoituksen toteuttamista. Valtioneuvosto päättää lopullisesta aluejaosta viimeistään maaliskuun alussa.

Pelastustoimen järjestämisvastuu

Pelastustoimen alueiden muodostamisesta vahvistetun lain 4 §:n mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien on tehtävä sopimus pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä viimeistään 31 pnä joulukuuta 2002. Sopimuksen hyväksymisestä on voimassa, mitä kuntalain (365/1995) 79 §:n 2 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta eli sopimus voi syntyä myös määräenemmistöpäätöksellä. Määräenemmistö sopimuksen hyväksymiseksi muodostuu 2/3 kuntien lukumäärästä, jotka edustavat asukasmäärää, joka on yli puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta. Tämä menettelytapa edistää sitä, että mahdollisimman moni sopimus syntyisi kuntien keskinäisin päätöksin. Sopimuksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kuntien yhteistoiminnasta säädetään kuntalaissa.

Jos määräenemmistöpäätöstäkään ei synny, pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä 1 momentissa säädetyssä määräajassa, valtioneuvosto määrää kustannustenjaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston määräys on voimassa siihen asti, kunnes asianomaiset kunnat toisin sopivat.

Edellä mainitun lain mukaan kuntien yhteistoiminta järjestetään kuntalain yhteistoimintaa koskevien säännösten mukaisesti eli kunnille kuuluvat pelastustoimen tehtävät annetaan jonkin kunnan hoidettavaksi tai tehtävät hoitaa kuntayhtymä. Pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien tulee tehdä sopimus pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä vuoden 2002 loppuun mennessä. Lain 4 §:n 2 momentissa on säännökset yhteistoiminnan ehdoista sen varalta, että kunnat eivät pääsisi sopimukseen. Jos kunnat eivät sovi pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä keskenään, valtioneuvosto määrää kustannustenjaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet.

Yhteistoimintasopimusten laatiminen

Kunnat voivat käynnistää suunnittelun maakunnan liiton tai jonkin kunnan koollekutsumalla kuntakokouksella, jossa sovitaan suunnittelutyön aloittamisesta. Useissa maakunnissa käytännön suunnittelutyö on jo käynnistynyt, ja niissä toimii työryhmiä, jotka työstävät alueellista pelastustoimen suunnitelmaa eri yhteistyötahojen kanssa. Suunnittelutyön ripeä käynnistäminen on suositeltavaa, koska yhteistoimintasopimukset olisi hyvä neuvotella ja sopia valmiiksi esimerkiksi ensi kevään aikana, jotta päätökset kunnissa olisi tehty hyvissä ajoin ennen kuluvan vuoden loppua. Näin ollen jäisi riittävästi aikaa valmistautua uuden järjestelmän mukaiseen yhteistoimintaan vuoden 2004 alusta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja

Leena Karessuo
yksikön päällikkö, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Tagit