Yleiskirje 5/80/2003 / Tuula Taskula/eg 14.2.2003

Valtionavustus syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin

Kunnan- ja kaupunginhallituksille, kuntayhtymien hallituksille

​Valtioneuvoston asetus (68/2003) valtionavustuksesta syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin tulee voimaan 17.2.2003. Kysymyksessä on tilapäinen valtionavustus, jota maksetaan hakemuksesta kunnille ja kuntayhtymille lasten ja nuorten tukiverkostojen ja eri toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen.

Valtionavustus maksetaan hakemuksesta vain kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen kohteena olevaan toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 4 §:ää. Valtionavustuksen myöntämisestä, maksatuksesta ja muusta menettelystä säädetään tarkemmin valtionavustuslaissa (688/01). Valtionapuviranomaisena toimivat asianomaiset lääninhallitukset.

Lisätiedot: 
Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, puh. (09) 771 2306
Tuula Taskula, puh. (09) 771 2645

Liite
syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista (68/2003)

Yleistä

Valtioneuvosto on antanut asetuksen syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetus tulee voimaan 17.2.2003 ja se perustuu valtion vuoden 2003 talousarviossa myönnettyyn 15 miljoonan euron määrärahaan, joka on tarkoitettu syrjäytymisuhan alaisten nuorten palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen. Valtionavustusta myönnetään vain kunnille tai kuntayhtymille.

Valtionavustus on tarkoitettu erityisesti lasten ja nuorten sekä perheiden tukiverkostojen sekä moniammatillisen yhteistyön vahvistamiseen. Kohteina mainitaan erityisesti äitiys- ja lastenneuvolatoiminta sekä kasvatus- ja perheneuvolat, lasten päivähoidossa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten hoito sekä varhaisen puuttumisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Lisäksi perusteissa korostetaan peruspalvelujen kokonaisuuden kehittämistä, eri tahojen yhteistyötä sekä uusien toimintatapojen kehittämistä. Myöntämisperusteet ilmenevät lähemmin liitteenä olevasta valtioneuvoston asetuksesta.

Avustuksen kohteena olevan toiminnan järjestämiseen sovelletaan muutoin, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta - ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:ssä on säädetty, jolloin kunta voi järjestää avustukseen oikeuttavan tehtävän  

  1. hoitamalla sen itse;

  2. sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa;

  3. olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntainliitossa; tai

  4. hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntainliitolta tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Valtion talousarvioesitykseen liittyvässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä painotetaan avustuksen käyttömahdollisuuksia myös sellaiseen toimintaan, jota kunnat voivat toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa hyödyntäen järjestöjen käytössä olevia voimavaroja.

Kysymyksessä on tilapäinen valtionavustus

Kysymyksessä on vuoden 2003 valtion talousarvion erillismomentille myönnetty määräraha, joka on 3-vuotisena siirtomäärärahana käytettävissä. Siten määrärahasta voidaan suorittaa valtionavustusta kunnalle tai kuntayhtymälle vuosina 2003 ? 2005. Tämän jälkeen avustuksen suorittaminen lakkaa.

Määrärahan kertaluonteisuus on tarpeellista ottaa huomioon suunniteltaessa avustettavia hankkeita ja toimia. Pysyviä menolisäyksiä aiheuttavien toimenpiteiden osalta rahoitusvastuu siirtyy avustuskauden päätyttyä kunnille. Tämän johdosta lähinnä kysymykseen tulevat tukiverkostojen luominen ja eri toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen tähtäävien toimintamallien ja työmenetelmien kehittäminen siten, kuin valtioneuvoston asetuksessa on tarkemmin säädetty.

Valtionavustus myönnetään kunnille ja kuntayhtymille hakemuksesta, jossa edellytetään selvitettäviksi

  1. puutteet palvelujen sisällössä ja saatavuudessa;

  2. kunnan tai kuntayhtymän oma rahoitusosuus; sekä

  3. suunnitelma toteuttavien toimien ja hankkeiden seurannasta ja arvioinnista.

Menettelyyn sovelletaan valtionavustuslakia

Valtionavustuslaissa on tarkemmat säädökset muun muassa valtionavustuksen myöntämisestä ja maksamisesta, valtionavustuksen käytöstä ja valvonnasta, palauttamisesta ja takaisinperinnästä sekä tietojensaannista ja tietojen luovuttamisesta.

Avustettavien toimien ja hankkeiden rahoitusosuuden jakautumisesta valtion ja kuntien kesken ei ole tarkemmin säädetty, joskin lähtökohtana on, ettei valtionavustus saa kattaa kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu (valtionavustuslaki 6 §).

Määrärahan kohdentaminen ja valtionapuviranomainen

Määrärahasta 14 miljoonaa euroa on kohdennettu lääneille alle 18-vuotiaiden asukasmäärän perusteella. Myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriön jaettavaksi jää vielä 1 miljoonaa euroa, jota voidaan käyttää esimerkiksi useamman läänin alueelle sijoittuvan hankkeen rahoittamiseen tai läänikiintiön ulkopuolelle jääneen sinänsä hyvän hankkeen avustamiseen. Tätä avustusta ei haeta erikseen, vaan siitä päättää sosiaali- ja terveysministeriö lääninhallitukseen tulleiden hakemusten perusteella.

Valtionapuviranomaisena toimii asianomainen lääninhallitus, joka päättää valtionavustuksen myöntämisestä sekä mahdollisista muutoksista suunniteltuihin toimiin ja hankkeisiin. Avustus haetaan lääninhallitukselta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamilla määrämuotoisilla lomakkeilla, joita on saatavissa myös STM:n kotisivuilta osoitteesta www.stm.fi kohdasta hankkeet. Valtionavustuksen hakuajankohtia on kaksi päättyen 17.3.2003 ja 30.6.2003. Kahteen hakuaikaan on päädytty, jotta myös niillä kunnilla, joilla suunnitelmat eivät ole valmiina alkuvuodesta on mahdollisuus valmistella hanketta koskevat suunnitelmat ja ottaa ne huomioon talousarvioissaan. Lääninhallitukset tekevät päätöksensä viimeistään 30.4.2003 ja toisesta hakukierroksesta viimeistään 15.9.2003.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja

Tuula Taskula, sosiaali- ja terveystoimen päällikkö

Tagit