Yleiskirje 10/80/2006, J. Laurinmäki, 20.6.2006

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2005 mukaiset kuntien maksuosuudet

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2005 tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet olivat yhteensä 3 079 413,31 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 90%.

Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 15 686,69 euroa palautetaan kunnille. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.

Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntaliiton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

 

Lisätiedot:
Jyrki Laurinmäki, puh. (09) 771 2041
Katriina Nokelainen, puh. (09) 771 2110

 

Liite

Kuntakohtainen laskelma maksuosuuksista 2005

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2005 mukaiset kuntien maksuosuudet

Kunnallinen työmarkkinalaitos on perinyt vuonna 2005 kuntien maksu-osuusennakot Suomen Kuntaliiton valtuuston 9.12.2004 hyväksymän talousarvion perusteella. Talousarvion mukaan kuntien maksuosuuksien yhteismäärä oli 3 439 000 euroa. Kuntaliiton valtuuston päätöksen mukaisesti ennakoina perittiin 90 % talousarvion mukaisesta summasta.

 

Kuntaliiton valtuusto on 7.6.2006 hyväksynyt Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2005. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet olivat yhteensä 3 079 413,31 euroa. Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen erotus 15 686,69 euroa palautetaan kunnille liitteenä olevan kuntakohtaisen laskelman mukaisesti.

 

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 6 §:n mukaan “Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa, ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja.”

 

Kuntaliiton hallitus on 30.6.1994 liiton valtuuston valtuuttamana päättänyt, ettei liikaa perittyjä maksuosuusennakoita palauteta eikä lopullisia maksuosuuksia peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 100 markkaa.

 

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 7 §:n mukaan

 

“Kunta voi hakea kuntien keskusjärjestön hallitukselta oikaisua kunnalle määrättyyn maksuosuuteen 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan kirjeen tiedoksisaamisesta. Maksuosuuden oikaisua koskevaan kuntien keskusjärjestön hallituksen päätökseen kunta saa hakea valittamalla muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.”

 

Kuntakohtaisen maksuosuusennakon ja lopullisen maksuosuuden ero palautetaan kunnille/peritään kunnilta em. valitusajan mentyä umpeen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne  
toimitusjohtaja

 

Jyrki Laurinmäki
hallintojohtaja

Tagit