Yleiskirje 14/80/2006, Markku Haiko/aha, 19.9.2006

Turvallisuussuunnitelmien tarkistustyön käynnistäminen

Suomen Kuntaliiton hallitus hyväksyi 30.10.2003 kannanoton kuntien turvallisuustyön edistämiseksi. Liiton kannanotto ”Kuntaliiton linjaus liiton ja kuntien turvallisuustyölle” löytyy osoitteesta: www.kunnat.net/etusivu/yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö/turvallisuus.

Kannanotossa liitto suositteli, että

  • turvallisuusasiat liitetään osaksi kunnan normaalia johtamista

  • kunnat jatkavat turvallisuussuunnitelmien laadintaa ja toteutusta

  • turvallisuussuunnitelmiin sisällytetään rikosten torjunnan lisäksi myös muut kunnan turvallisuustyön kannalta keskeiset osat ja suunnitelmat voidaan laatia myös yhteistoiminnassa naapurikuntien kanssa

  • kuntien organisaatiossa nimetään henkilö, joka on raportointivastuussa kunnan ylimmälle johdolle ja jonka vastuulla on turvallisuusasioiden koordinointi ja yhteistyön kehittäminen kunnan ja muiden toimijoiden välillä

  • varmistetaan, että turvallisuustyö tulee luonnolliseksi osaksi kuntien yhteistoimintaa kuntayhtymien, seutukuntien, maakuntien sekä valtionviranomaisten ja muiden toimijoiden, kuten asukasjärjestöjen, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa.

Osana sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa sisäasiainministeriö asetti 4.4.2005 työryhmän laatimaan ehdotuksen seudullisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun edelleen kehittämiseksi ja valtakunnallisen mallin laatimiseksi.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa edellytetyt linjaukset turvallisuussuunnittelutyön jatkamiseksi valmistuivat keväällä 2006. Työryhmä jätti ehdotuksensa 12.4.2006 (SM julkaisu 19/2006). Julkaisu ”Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen” löytyy osoitteesta www.intermin.fi > julkaisut.

Työryhmän ehdotuksen mukaan turvallisuussuunnittelusta vastaa paikallistasolla ryhmä, johon kuuluvat kunnan johto, poliisipäällikkö ja pelastustoimen edustaja. Poliisipäällikkö kutsuu kokoon ryhmän ensimmäisen kokouksen, jossa käynnistetään turvallisuussuunnitelmien tarkistaminen tässä raportissa esitettyjen linjausten mukaisesti.

Turvallisuussuunnitelmien tarkistustyön käynnistämiseksi sisäasiainministeriö on lähettänyt poliisipäälliköille liitteenä olevan kirjeen, jossa poliisipäälliköitä pyydetään kutsumaan edellä mainitut tahot yhteiseen kokoukseen niin, että kokous on pidetty viimeistään 15.11.2006.

Kuntaliitossa lisätietoja asiasta saa kehittämispäällikkö Markku Haikolta, puh. (09) 771 2064 tai 050 60 221.

Tämä yleiskirje pyydetään toimittamaan pelastusjohtajille.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja

Leena Karessuo, johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Liite
Sisäasiainministeriön kirje 29.8.2006, SM-2005-01261/Tu-0

Tagit