Yleiskirje 18/80/2006, P-P. Lebedeff/eg, 2.11.2006

Yleiskirje väitetyistä asfalttikarttelleista sekä ohjeita kunnille ja kuntayhtymille

Yleiskirjeen alkuperäinen otsikko: Kilpailuviraston asfalttikartellista markkinaoikeudelle tekemän esityksen käsittelyn alkamisesta sekä kuntien ja kuntayhtymien oikeuksien ja etuuksien turvaamistoimenpiteisiin ryhtymisestä. 

​ 

Suomen Kuntaliitto on 20.4.2004 yleiskirjeessään (17/80/2004) käsitellyt lyhyesti kilpailuviraston 31.3.2004 tekemää esitystä markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämisestä eräille asfalttialalla toimiville yrityksille. Yleiskirjeessä on erityisesti käsitelty sitä, mihin välittömiin toimenpiteisiin Kuntaliitto suosittaa kuntien ja kuntayhtymien ryhtyvän omien etujensa ja oikeuksiensa valvomiseksi kilpailuviraston esityksen johdosta.

Tässä yleiskirjeessä käsitellään lyhyesti kilpailuviraston esityksen suullisen käsittelyn aikataulua markkinaoikeudessa, vanhentumisen katkaisuilmoituksen kohdistamista kaikkia kilpailuviraston esityksessä mainittuja yhtiöitä ja yhteisöjä kohtaan jotka ovat kilpailuviraston käsityksen mukaan syyllistyneet kilpailunrajoituslain rikkomiseen urakkasopimuksen syntymishetkellä riippumatta siitä, mikä kilpailuviraston esityksessä mainituista yhtiöistä on saanut kyseisen urakkasopimuksen itselleen ja muistutetaan vanhentumisen katkaisuilmoituksen suorittamisesta kaikkia mainittuja yhtiöitä ja yhteisöjä kohtaan viimeistään 31.12.2006 mennessä.

Kartellin syntyminen edellyttää aina kahta tai useampaa osallista. Tämän vuoksi kartelliin osallistuneiden vahingonkorvausvastuu vahingonkärsijää kohtaan voi olla luonteeltaan yhteisvastuullista.       

Ennen 1.1.2004 syntyneet velat ja vastuut voivat vanhentua velan vanhentumisesta annetun lain (19.8.2003/728) perusteella 1.1.2007 mennessä, ellei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät suorittavat kaikkien kilpailuviraston esityksessä mainittujen yhtiöiden ja yhteisöjen osalta mahdollisen vahingonkorvaussaatavan/perusteettoman edun palautuksen vanhentumisen katkaisutoimenpiteet viimeistään 31.12.2006 mennessä, jottei edellä mainittujen saatavien vanhentumista koskevat kysymykset tule käytännössä ajankohtaiseksi.

Lisätietoja
Pirkka-Petri Lebedeff, puh. (09) 771 2773, 0500 482 016
Antero Oksanen, puh. (09) 771 2454, 050 64 893

 

Kilpailuviraston asfalttikartellista markkinaoikeudelle tekemän esityksen käsittelyn alkamisesta sekä kuntien ja kuntayhtymien oikeuksien ja etuuksien turvaamistoimenpiteisiin ryhtymisestä

Kilpailuviraston esitys markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämisestä eräille asfalttialalla toimiville yrityksille

Kilpailuvirasto on 31.3.2004 tekemällään päätöksellä (dnro 1198/61/01) esittänyt, että markkinaoikeus toteaisi:

Lemminkäinen Oyj:n syyllistyneen ainakin ajalla 2.5.1994 -11.2.2002 kilpailunrajoituslain 5 §:n ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun.
Valtatie Oy:n syyllistyneen ainakin ajalla 1.1.1995–11.2.2002 kilpailunrajoituslain 5 §:n ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun. 
Skanska Asfaltti Oy:n tai sen hankkimien yritysten eli Asfaltti-Tekra Oy:n ja Sata-Asfaltti Oy:n syyllistyneen ainakin ajalla 2.5.1994–11.2.2002 kilpailunrajoituslain 5 §:n ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun. 
Interasfaltti Oy:n (yhtiön toiminimi 7.7.1997- 30.12.1998 Interbetoni Oy) syyllistyneen ainakin ajalla 7.7.1997–11.2.2002 kilpailunrajoituslain 5 §:n ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja määräisi NCC Roads Oy:lle seuraamusmaksun. 
SA-Capital Oy:n (aikaisemmin Savatie Oy) syyllistyneen ainakin ajalla 1.5.1995–15.2.2002 kilpailunrajoituslain 5 §:n ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun. 
Lohjan Rudus Oy:n hankkimien yhtiöiden eli Espoon Asfaltti Oy:n, Asfalttineliö Oy:n ja Asfalttipiste Oy:n syyllistyneen ainakin ajalla 1.1.1997–16.10.2000 kilpailunrajoituslain 5 §:n ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja määräisi Rudus Asfaltille Oy:lle seuraamusmaksun. 
Super Asfaltti Oy:n syyllistyneen ainakin ajalla 16.4.1998–7.7.2001 kilpailunrajoituslain 5 §:n ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun. 
Asfalttiliitto ry:n syyllistyneen vuonna 1997 kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaiseen toimintaan ja määräisi sille seuraamusmaksun.

Yhtiöiden käsitys kilpailuviraston esityksestä

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta epäillyt yhtiöt ovat kiistäneet kilpailuviraston väitteet kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta.

Kilpailuviraston esityksen tuomioistuinkäsittelystä

Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus toteaisi esityksessä mainittujen yhtiöiden syyllistyneen kilpailunrajoituslain 5 §:n ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja määräisi kilpailunrajoituslaissa tarkoitetun seuraamusmaksun yhtiöille.

Markkinaoikeus toimii asiassa ensiasteen tuomioistuimena.

Markkinaoikeus päättää, onko asfalttialalla mahdollisesti toimittu kilpailulainsäädännön vastaisesti ja jos on, niin missä määrin. Samassa yhteydessä markkinaoikeus päättää mahdollisesta seuraamusmaksusta. Markkinaoikeuden antaman päätöksen jälkeen asianosaiset saavat hakea muutosta valittamalla päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kilpailuviraston 31.3.2004 tekemän esityksen suullinen käsittely markkinaoikeudessa alkaa 14.11.2006. Markkinaoikeus on varannut suulliseen käsittelyyn 20 istuntopäivää. Markkinaoikeuden tekemän istuntosuunnitelman mukaan suullinen käsittely päättyy 19.12.2006. Alustavan arvion mukaan markkinaoikeus tulee antamaan asiasta ratkaisun kevään 2007 aikana.

Markkinaoikeus ei käsittele lainkaan lainvastaisella kilpailunrajoituksella mahdollisesti aiheutuneen vahingon korvausvastuuta. Vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat riita-asiat kuuluvat siviilituomioistuinten toimivaltaan (käräjäoikeus). Lisäksi vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat asiat tulevat vireille käräjäoikeuteen ainoastaan vahingonkärsijän omasta aloitteesta vahingonkorvauskanteella (haastehakemuksella käräjäoikeudessa).

Suomen Kuntaliiton yleiskirje 17/80/2004

Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään (17/80/2004) käsitellyt lyhyesti kilpailuviraston 31.3.2004 tekemää esitystä seuraamusmaksun määräämisestä eräille asfalttialalla toimiville yrityksille. Yleiskirjeessä on käsitelty sitä, mihin välittömiin toimenpiteisiin Kuntaliitto suosittaa kuntien ja kuntayhtymien ryhtyvän omien etujensa ja oikeuksiensa valvomiseksi kilpailuviraston esityksen johdosta. Tuolloin oikeuden ja edun turvaamiseen liittyvät välittömät toimenpiteet ovat koskeneet kuntien ja kuntayhtymien mahdollisen vahingonkorvaussaatavan/perusteettoman edun palautuksen vanhentumisen katkaisutoimenpiteitä ja vahingonkorvauksen määrän alustavaa selvittelyä.

Vanhentumisen katkaisemisesta

Kuntaliitto on yleiskirjeessään (17/80/2004) käsitellyt muun muassa mahdollisen vahingonkorvaussaatavan/perusteettoman edun palautuksen vanhentumisaikoja, vanhentumisen katkaisemista, vanhentumisen katkaisuilmoituksen muodollisia ja sisällöllisiä vaatimuksia ja vanhentumisen katkaisuilmoituksen tiedoksiantoa. Yleiskirjeen liitteenä on ollut malli vanhentumisen katkaisuilmoituksesta, jota kunnat ja kuntayhtymät ovat voineet harkintansa mukaan käyttää apuna vanhentumisen katkaisuilmoituksen laatimisessa.

Vanhentumisen katkaisemisen kohdistamisesta

Velan vanhentumisesta annetun lain (15.8.2003/728) 19 §:ssä on säädetty vanhentumisen oikeusvaikutuksista silloin, kun samasta velasta on vastuussa useampi velallinen.

19 §

Vanhentuminen yhden velallisen osalta. Jos velallisia on useita, vanhentumisaika lasketaan jokaisen velallisen osalta erikseen. Velan vanhentuminen katkeaa vain sen velallisen osalta, jonka nimissä katkaisutoimi tehdään tai johon katkaisutoimi kohdistetaan.

Jos velalliset vastaavat yhteisvastuullisesti samasta velasta ja velka vanhentuu jonkun velallisen osalta, kukin jäljelle jäävistä velallisista vastaa vain oman osuutensa suorittamisesta. Osuudet lasketaan siitä määrästä, jonka maksamiseen velalliset ovat alun perin sitoutuneet tai jonka maksamiseen heidät on määrätty. Osuudet määräytyvät velallisten pääluvun mukaan, jollei muusta vastuunjaosta ole sovittu tai määrätty.

Velan vanhentumisesta annettua lakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että 19 § koskee vain yhteisvelkasuhteita, joissa usea henkilö vastaa sitoumuksensa tai suoraan lain, kuten vahingonkorvauslain, perusteella velallisena velan maksusta (HE 187/2002 s. 70). Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan, että 19 §:n 2 momentissa säädetään oikeusvaikutuksista niissä tapauksissa, joissa yhden yhteisvastuullisen velallisen velka on vanhentunut. Säännöksen mukaan muut velalliset vastaavat tämän jälkeen vain oman osuutensa suorittamisesta. Velkavastuuseen jääneiden vastuu rajoittuu siis kahdessa suhteessa. Ensinnäkin velkavastuun kokonaismäärä supistuu sillä määrällä, josta se velallinen, jonka osalta velka on vanhentunut, osallisten keskinäisissä vastuunjaoissa olisi vastannut. Toiseksi velalliset eivät ole supistuneestakaan velasta enää solidaarisessa vastuussa, vaan velkoja voi vaatia kultakin velalliselta vain tämän omaa osuutta velasta (HE 187/2002 s.71).

Koska kartellin syntyminen edellyttää aina kahta tai useampaa osallista, niin kartellin osallistuneiden yritysten vahingonkorvausvastuu aiheutuneista vahingoista vahingonkärsinyttä kohtaan voi mahdollisesti olla luonteeltaan yhteisvastuullista.

Koska vahinko aiheutuu kartelliin osallistuneiden yritysten yhteisestä menettelystä, vahingon aiheuttaneet yritykset voivat siis mahdollisesti joutua yhteisvastuullisesti korvaamaan aiheuttamansa vahingot vahingonkärsijälle riippumatta siitä, mikä kartelliin osallistuneista yrityksistä on saanut kulloinkin kysymyksessä olevan urakan itselleen.

Edellä esitetyn vuoksi Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät suorittavat mahdollisen vahingonkorvaussaatavan/perusteettoman edun palautuksen vanhentumisen katkaisuilmoitukset kaikkien niiden yhtiöiden ja yhteisöjen osalta erikseen, jotka kilpailuviraston esityksen perusteella ovat urakkasopimuksen syntyhetkellä syyllistyneet kilpailurajoituslain rikkomiseen.

Kilpailuviraston esitys markkinaoikeudelle, Kuntaliiton yleiskirje (17/80/2004) ja sen liitteenä oleva malli vanhentumisen katkaisuilmoituksesta, mitä kunnat ja kuntayhtymät voivat harkintansa mukaan apuna vanhentumisen katkaisuilmoituksen laatimisessa, ovat Kuntaliiton nettisivulla: www.kunnat.net/tietopankit/yleiskirjeet.

Vanhentumisen katkaisuilmoituksen suorittamisen ajankohdasta

1.1.2004 voimaan tulleen velan vanhentumista koskevan lain (19.8.2003/728) 4 §:n mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua 5-7 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Lain 14 §:n mukaan velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa, kun velka vanhentuu.

Velan vanhentumista koskevan lain 21 §:n voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen mukaan kyseistä lakia sovelletaan myös velkaan, jonka oikeusperuste on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa. Velka vanhentuu kuitenkin velan vanhentumisesta annetun lain nojalla aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta eli aikaisintaan 31.12.2006, jollei kyseinen velka myös aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaan vanhentuisi tätä ennen.

Koska ennen 1.1.2004 syntyneet velat ja vastuut voivat velan vanhentumista koskevan lain perusteella vanhentua 31.12.2006 mennessä, niin Kuntaliitto suosittelee kunnille ja kuntayhtymille, että ne suorittavat kilpailuviraston esityksessä mainittujen kaikkien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta vanhentumisen katkaisutoimenpiteet viimeistään 31.12.2006 mennessä. Kyseisellä menettelyllä voidaan estää se, ettei vahingonkorvaussaatavan/perusteettoman edun palautuksen mahdollinen vanhentuminen ja sen oikeusvaikutukset tule kysymykseen.

Vanhentumisen katkaisemisen vaikutukset

Velan vanhentumista koskevan lain (19.8.2003/728) 13 §:n mukaan velan vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi entisen pituinen vanhentumisaika. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin suoritettu vanhentumisen katkaisuilmoitus tulee suorittaa asianmukaisesti uudestaan viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun aikaisempi vanhentumisen katkaisutoimi on annettu tiedoksi velalliselle uhalla, että muutoin saatava vanhenee.

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne
toimitusjohtaja 

Kari Prättälä
lakiasiain johtaja

Tagit