Yleiskirje 20/80/2007, Jyrki Laurinmäki/aha, 29.8.2007

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2006 mukaiset kuntien maksuosuudet

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet olivat yhteensä 3 475 591,00 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 90 %.

Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 252 705,00 euroa peritään kunnilta. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.

Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntaliiton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätiedot:
Jyrki Laurinmäki, puh. (09) 771 2041
Katriina Nokelainen, puh. (09) 771 2110 

Liite 

Kuntakohtainen laskelma maksuosuuksista 2006 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2006 mukaiset kuntien maksuosuudet 

Kunnallinen työmarkkinalaitos on perinyt vuonna 2006 kuntien maksuosuusennakot Suomen Kuntaliiton valtuuston 1.12.2005 hyväksymän talousarvion perusteella. Talousarvion mukaan kuntien maksuosuuksien yhteismäärä oli 3 581 000 euroa. Kuntaliiton valtuuston päätöksen mukaisesti ennakoina perittiin 90 % talousarvion mukaisesta summasta.

Kuntaliiton valtuusto on 7.6.2007 hyväksynyt Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2006. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet olivat yhteensä 3 475 591,00 euroa. Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen erotus 252 705,00 euroa peritään kunnilta liitteenä olevan kuntakohtaisen laskelman mukaisesti.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 6 §:n mukaan “Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa, ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja.”

Kuntaliiton hallitus on 30.6.1994 liiton valtuuston valtuuttamana päättänyt, ettei liikaa perittyjä maksuosuusennakoita palauteta eikä lopullisia maksuosuuksia peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 100 markkaa.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 7 §:n mukaan

“Kunta voi hakea kuntien keskusjärjestön hallitukselta oikaisua kunnalle määrättyyn maksuosuuteen 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan kirjeen tiedoksisaamisesta. Maksuosuuden oikaisua koskevaan kuntien keskusjärjestön hallituksen päätökseen kunta saa hakea valittamalla muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.”

Kuntakohtaisen maksuosuusennakon ja lopullisen maksuosuuden ero palautetaan kunnille / peritään kunnilta em. valitusajan mentyä umpeen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne, toimitusjohtaja

Jyrki Laurinmäki, hallintojohtaja

Tagit