Yleiskirje 1/80/2007, Taisto Ahvenainen/aha, 5.1.2007

Uudet asiakirjamaksuperusteet tulivat voimaan 1.10.2006

Suomen Kuntaliitto muistuttaa kunnille ja kuntayhtymille lähettämästään, 16.9.2005 päivätystä yleiskirjeestä, joka koski 1.10.2005 voimaantulleita julkisuuslain muutoksia (19/80/2005). Yleiskirjeessä kuvataan muun muassa asiakirjoista perittäviä maksuja koskevia julkisuuslain 34 §:n ja kuntalain 50 §:n muutoksia (s. 4–8). Kuntien maksuissa sovelletaan kuntalain säännöksiä ja kustannusvastaavuuden periaatetta. Maksuista päätettäessä on otettava huomioon, etteivät maksut saa vaarantaa julkisuusperiaatteen toteutumista.

 

Yleiskirje sisältää maksuista mallin ja perustelut kunnan hallintosäännön 29 §:n määräykseksi sekä kuvauksen ja perustelut kunnanhallituksen päätöksen sisällöksi. Hallintosäännön määräyksissä (uusi 29 §) lähdetään siitä, että valtuusto hyväksyy säännössä tiedon antamisesta perittävien maksujen perusteet ja kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.

Julkisuuslain voimaantulosäännökset (495/2005) edellyttävät, että maksuja koskevat säännön määräykset ja muut päätökset ovat julkisuuslain vaatimusten mukaisia viimeistään 1.10.2006 mennessä. Maksuja peritään uusien maksuperusteiden mukaisesti maksupäätösten voimaantulosta lähtien.

Valtuuston päätös hallintosäännön muuttamisesta ja kunnanhallituksen päätös maksuista annetaan tiedoksi asettamalla päätöksiä koskevat pöytäkirjat allekirjoituksen ja tarkastuksen jälkeen yleisesti nähtäväksi. Valtuuston päätös hallintosäännön muutoksesta tulee voimaan, kun pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu, jollei säännön voimaantulosta ole samalla päätetty. Jottei hallintosäännön muutoksen voimaantulosta ole epäselvyyttä, sen voimaantuloajankohdasta on kuitenkin tarpeellista päättää samalla, kun hallintosääntöä muutetaan. Kunnanhallituksen on syytä päättää hallintosäännön uuden määräyksen nojalla annettavan maksupäätöksen voimaantuloajankohta siten, että allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on pantu ennen maksupäätöksen voimaantuloa yleisesti nähtäväksi.

Kuntien maksupäätöksiin ei sovelleta julkisuuslain 33 §:n muutoksenhakusäännöksiä, joten valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksiin haetaan muutosta kuntalain muutoksenhakusäännösten mukaisesti. Maksupäätökset on julkaistava myös yleisessä tietoverkossa.

Kuntaliiton yleiskirje julkisuuslain muutoksista (19/80/2005) on liiton kotisivuilla: www.kunnat.net > tietopankit > yleiskirjeet ja lausunnot > Kuntaliiton yleiskirjeet.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja

Kari Prättälä, lakiasianjohtaja

Tagit