Yleiskirje 33/80/2008, Sami Uotinen/eg, 13.10.2008

Elatustuen siirto kunnilta Kansaneläkelaitokselle

Elatustukilaki (580/2008) on vahvistettu 29.8.2008. Elatustukilailla kumotaan elatusturvalaki (671/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Elatustukilain mukaiset tehtävät kuuluvat Kansaneläkelaitoksen toimeenpantaviksi 1.4.2009 lukien. Lakiin sisältyy siirtymäsäännöksiä koskien henkilöstön asemaa, elatustuen maksamista, takautumissaatavaa ja siirtymävaiheeseen liittyvää asioiden käsittelyä.

Elatustuen toimeenpanon ja elatusavun perinnän Kansaneläkelaitokselle siirtämisen jälkeen kunnille jäävät edelleen elatusavun vahvistamista koskevat tehtävät. Uudessa sosiaalihuoltolain 27 f §:ssä säädetään asiallisesti voimassa olevaa elatusturvalain 24 §:ää vastaavasti kunnan tehtävistä elatusavun vahvistamisessa.

Kuntien on omalta osaltaan syytä huolehtia siitä, että tehtävän siirto tapahtuu hallitusti. Vielä 1.4.2009 jälkeenkin kunnissa tarvitaan henkilöstöä huolehtimaan siirtymäsäännösten mukaisista tehtävistä. Kunnat ovat lain mukaan velvoitettuja säilyttämään elatustukea koskevat asiakirjat ja tietovarastot kymmenen vuoden ajan lain voimaantulosta lukien.

 

Tämän kirjeen liitteenä on Kansaneläkelaitoksen kirje ja työnhakuilmoitus koskien hakeutumista Kansaneläkelaitoksen elatusavun perintätehtäviin.  Ne on syytä saattaa viipymättä kuntien elatustukitehtäviä hoitavan henkilöstön tietoon.

 

Lisätiedot:
Sami Uotinen, puh. (09) 771 2623
Jouko Heikkilä, talouskysymykset, puh. (09) 771 2081
Kunnallinen työmarkkinalaitos:
Lauri Niittylä, työsuhdeasiat, puh. (09) 771 2102

 

Liitteet:
Kansaneläkelaitoksen kirje
Työnhakuilmoitus

 

Asiakirjalähteet:
Hallituksen esitys elatustukilaiksi HE 49/2008 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2008 vp 

Elatustuen siirto kunnilta Kansaneläkelaitokselle

Henkilöstön asema

Elatustukilain 45 §:ssä ovat säännökset lain kuntien ko. tehtäviä hoitavan henkilöstön asemasta. Henkilöstö ei siirtymäsäännösten mukaan siirry osaksikaan suoraan lain nojalla Kansaneläkelaitoksen palvelukseen, vaan siirtyvän henkilöstön määrän ratkaisee Kansaneläkelaitos ja siirtyminen tapahtuu hakumenettelyn kautta.  Kansaneläkelaitoksen ilmoituksen mukaan siirtyvän henkilöstön tarve on 40.

 

Kela on tehnyt helmikuussa 2007 kunnille kyselyn, jossa kysyttiin muun ohella kunnassa elatustukitehtäviä hoitavan henkilöstön määrää. Kyselyn vastausten perusteella elatustukitehtävissä toimii kunnissa nykyisin yhteensä 201 kokopäiväistä työntekijää. Tämän lisäksi elatustukitehtävissä toimivien muiden kuin kokopäiväisten työntekijöiden yhteenlaskettu työpanos on 174 henkilötyövuotta.

 

Eduskunta edellytti lakia hyväksyessään, että Kansaneläkelaitokselle siirtyvien tehtävien hoitoon ei haeta henkilöstöä avoimella hakumenettelyllä ennen kuin kunnissa elatustukiasioita hoitaneiden henkilöiden halukkuus siirtyä Kansaneläkelaitoksen palvelukseen on selvitetty. Tämän vuoksi Kansaeläkelaitos on laatinut tämän yleiskirjeen liitteenä olevan ohjeen hakeutumisesta Kansaneläkelaitoksen palvelukseen sekä työnhakuilmoituksen, joista selviää tarkemmin mm. palvelussuhteen ehtojen määräytymisen perusteet sekä sijoituspaikat, joissa palkattava henkilöstö tulee työskentelemään. Hakuaika elatusavun perintätehtäviin on 1.-17.11.2008. Tehtäviin hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus Kelan eRekry- palvelussa osoitteessa www.kela.fi/rekry. Kansaneläkelaitoksen asiaa koskeva kirje ja hakuilmoitus kokonaisuudessaan löytyvät myös kuntaliiton www-sivuilta osoitteessa www.kunnat.net/lapset > Elatustuen siirto kunnilta Kansaneläkelaitokselle.

 

Suurin osa kyseessä olevan lain mukaisia tehtäviä hoitavista henkilöistä jää näin ollen edelleenkin kuntien palvelukseen. Lain siirtymäsäännöksessä sekä kuntiin jäävälle henkilöstölle että Kansaneläkelaitoksen palvelukseen siirtyville henkilöille on säädetty viiden vuoden irtisanomissuoja. Säännöksen mukaan lain toimeenpanoa koskevien uudelleenjärjestelyjen perusteella työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa henkilön palvelussuhdetta työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 §:ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 §:ssä tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy ottamasta vastaan työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 §:n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaista uutta tehtävää tai virkaa. Em. kielto irtisanoa on voimassa viisi vuotta lain voimaantulosta. Kielto koskee kunnan palvelukseen jäävää elatusturvalain mukaisia tehtäviä hoitanutta henkilöstöä sekä elatustukilain 45 §:n 1 momentin perusteella Kansaneläkelaitoksen palvelukseen siirtynyttä henkilöstöä kokonaisuudessaan.

 

Irtisanomissuoja vastaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (puitelain) 13 §:n 3 momentin mukaista irtisanomissuojaa.  Irtisanomissuojan sisältöä on käsitelty tarkemmin esim. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 2.3.2007 4/2007.

Elatustukilain muut siirtymäsäännökset

Elatustukilain siirtymäsäännösten mukaan kunta käsittelee ja ratkaisee elatustukihakemukset ja takautumissaatavan perimättä jättämistä koskevat hakemukset, jotka ovat saapuneet ennen elatustukilain voimaantuloa. Kunta käsittelee myös elatustuen tarkistukset ja elatustuen takaisinperintää koskevat asiat ajalta ennen lain voimaantuloa. Kunnan ratkaisemissa elatustukiasioissa sovelletaan vanhaa lakia eli elatusturvalakia. Kunta maksaa elatustuen uuden lain voimaantuloon saakka.

 

Kansaneläkelaitos käsittelee ja ratkaisee uuden lain voimaantulosta lukien elatustukilain mukaisesti kaikki muut kuin kunnan käsiteltäväksi säädetyt elatustukiasiat. Uuden lain mukaista elatustukea Kansaneläkelaitos ei ilman erityisen painavaa syytä myönnä ajalta ennen lain voimaantuloa.

 

Elatustukilain voimaan tullessa kunnan toimielimessä tai hallinto-oikeudessa vireillä olevat muutoksenhakuasiat käsitellään kunnan toimielimessä ja hallinto-oikeudessa vanhan lain mukaisesti. Myös sellaiset muutoksenhakuasiat, jotka tulevat vireille tämän lain voimaantulon jälkeen, mutta jotka koskevat päätöstä, joka on annettu vanhan lain nojalla, käsitellään vanhan lain muutoksenhakua koskevien säännösten mukaisesti. Kunnan on viipymättä annettava Kansaneläkelaitokselle tieto elatustukiasioista, jotka se tai muutoksenhakuelin on elatustukilain 45 §:n 1 ja 3 momentissa mainituissa tilanteissa ratkaissut sen jälkeen, kun elatustukea koskevat asiakastiedot on siirretty kunnalta Kansaneläkelaitokselle.

 

Elatusapusuoritukset tulee 1.3.2009 lukien maksaa Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos laskee elatusapusaatavan viivästyskoron 1.1.2009 lukien. Kunnan on luovutettava Kansaneläkelaitoksen tarvitsemat tiedot koron laskemiseksi. Niiden takautumissaatavien osalta, jotka kunnat saavat perityksi tammikuun ja helmikuun 2009 aikana, ei suoriteta varojen jakoa kuntien kesken. Kunnat eivät myöskään enää siirrä tammikuun ja helmikuun 2009 aikana elatustukiasiaa toiseen kuntaan lapsen kotikunnan muuttumisen takia. Ennen lain voimaantuloa aiheettomasti maksetun elatustuen tai elatusavun perusteella syntyneen takaisinperintäsaatavan vanhentumisaikaa laskettaessa otetaan huomioon myös ennen lain voimaantuloa kulunut aika. Lain voimaan tullessa kunnalla takautumissaatavan panttina oleva omaisuus ei siirry Kansaneläkelaitokselle.

 

Kunnan on säilytettävä elatustukea koskevat asiakirjat ja tietovarastot kymmenen vuoden ajan lain voimaantulosta lukien. Kansaneläkelaitoksella on elatustukilain 34 §:n nojalla oikeus saada maksutta tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot mm. kunnilta.

Kunnan takautumissaatavat

Kunnan elatusturvalakiin perustuvat takautumissaatavat siirtyvät lain voimaan tullessa Kansaneläkelaitokselle. Kunnille korvataan vuosittain viiden vuoden ajan osuus, jonka Kansaneläkelaitos on edeltävän vuoden aikana saanut perittyä elatusvelvollisilta elatustukilain 19 §:n 1 momentin mukaisesta saatavasta. Korvaus suoritetaan vuosien 2009–2013 aikana toteutuneiden perintöjen mukaisesti. Korvaus kohdennetaan kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa valtionosuusjärjestelmän kautta. Erikseen tultaneen antamaan ohje, miten nyt kuntien taseissa olevat saatavat poistetaan.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
varatoimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Tagit