Yleiskirje 29/80/2008, Jouko Heikkilä/eg, 30.9.2008

Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen siirtoon liittyviä erityiskysymyksiä

Uusi laki holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä (575/2008) tulee voimaan 1.1.2009. Lain siirtymäsäännösten mukaan yleisellä edunvalvojalla lain voimaantullessa olleet tehtävät siirtyvät valtion oikeusaputoimistoille 1.2.2009, jollei ajankohdasta toisin sovita. Tehtävät siirtyvät kuitenkin viimeistään 1.4.2009.

Tässä yleiskirjeessä käsitellään kysymyksiä, jotka liittyvät tehtävien siirron ajankohtaan sen varmistamiseksi, että tehtävien hoito jatkuu katkeamatta ja häiriöttä myös vuoden vaihteen jälkeen. Erityistä huomiota kiinnitetään tietojärjestelmien toimivuuden jatkumiseen. Oikeusministeriöstä on ilmoitettu, että se huolehtii käytännön järjestelyistä tapauskohtaisesti ja vastaa myös mahdollisesti jatkuvuuden turvaamisesta syntyneistä kustannuksista.

Järjestelyillä on vaikutuksia myös henkilöstön asemaan, mihin liittyen oikeusministeriö on ollut yhteydessä kuntiin.

 

Lisätiedot:
Jouko Heikkilä, talouskysymykset, puh (09) 771 2081
Pekka Kopra, tietotekniikka, (09) 771 2125
Sami Uotinen, juridiset kysymykset, puh. (09) 771 2623

 

Kunnallinen työmarkkinalaitos:
Lauri Niittylä, työsuhdeasiat, puh (09) 771 2102

 

Yhteydet oikeusministeriöön:

Oikeusministeriössä siirtoa valmistelevasta projektista vastaavat

hallitussihteeri Maaria Rubanin (09) 1606 9381 ja

erityisasiantuntija Päivi Tiainen-Hyrkäs (09) 1606 7603,

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@om.fi, jotka antavat lisätietoa siirrosta. Kysymyksiä ICT-asioissa voi osoittaa projektin sähköpostiosoitteeseen ict-info.yev@om.fi

Oikeusministeriön siirtoa valmisteleva projekti välittää lisätietoa siirrosta www-osoitteessa www.om.fi/edunvalvonta.htm

Lain voimaan tulo

Laki holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä on vahvistettu 29.8.2008. (575/2008). Lain mukaan kuntien velvollisuus tuottaa edunvalvontapalveluita lakkaa ja järjestämisvelvollisuus siirtyy oikeusaputoimistoille.

 

Palvelujen järjestämisvelvollisuus siirtyy uusien edunvalvontojen osalta oikeusaputoimistoille 1.1.2009 lukien. Voimassa olevat edunvalvonnat siirtyvät valtiolle lain mukaan 1.2.2009. Kunta ja oikeusaputoimisto voivat kuitenkin sopia, että voimassa olevat edunvalvonnat siirtyvät jo 1.1.2009 lukien tai viimeistään 1.4.2009 lukien. Oikeusaputoimistojen johtajat neuvottelevat siirtymisajasta ja muista siirtoon liittyvistä kysymyksistä nykyisten palveluntuottajien kanssa syys-lokakuussa. Oikeusministeriö on ottanut tavoitteeksi, että mahdollisimman monessa tapauksessa siirto tapahtuisi jo tammikuun alussa.

Edunvalvonta-alueet

Oikeusaputoimisto on velvollinen järjestämään edunvalvontapalvelut oikeusministeriön asetuksessa määrättävien kuntien alueella. Tarkoituksena on, että palveluja järjestetään 41 oikeusaputoimistossa. Asetusluonnos on ollut mm kunnilla ja maakuntien liitoilla lausunnolla kesäkuussa. Valmistelua on jatkettu ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon saadut lausunnot. Asetus on tarkoitus antaa lokakuussa.

Henkilöstö

Lain 13 §:n siirtymäsäännösten mukaan kuntien palveluksessa olevalla vakinaisella ja päätoimisella edunvalvontahenkilöstöllä on oikeus suostumuksellaan siirtyä oikeusaputoimistojen palvelukseen siinä oikeusapupiirissä ja jos mahdollista, sillä työssäkäyntialueella, jossa nykyinen palvelujentuottaja toimi.  Oikeus koskee henkilöitä, jotka on otettu ennen 1.4.2008 perustettuun virkaan (työsuhteeseen) ja joka lain voimaan tullessa eli 1.1.2009 toimii päätoimisesti edunvalvontapalvelujen tuottamistehtävissä. Päätoimisuudella tarkoitetaan virkaa tai työsuhdetta, jossa edunvalvontaan käytetyn työajan osuus on vähintään 70 % täydestä työajasta. Osa-aikaeläkkeellä olevalla työaika katsotaan hänen osa-aikaisuuttaan vastaavasta kokonaistyöajasta. Määräajaksi edunvalvontapalvelujen tuottamistehtävään otetut henkilöt siirtyvät oikeusaputoimiston palvelukseen vastaavaksi määräajaksi. Siirtyvän henkilöstön nimittää virkaansa oikeusaputoimenjohtaja.

 

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät valtiolla voimassa olevien sopimusten perusteella siirtymähetkestä alkaen.  Siirtyvä henkilö säilyttää siirtymisen yhteydessä hänellä siirtymähetkellä voimassa olevan euromääräisen palkkansa. Palkka voi siirtymisen jälkeen muuttua siten ja samoilla perusteilla kuin henkilöstön palkkaus palvelussuhteessa yleensäkin. Henkilöstöllä on myös oikeus siirtää kunnan palveluksessa ansaitsemansa, vielä pitämättä oleva vuosiloma, jota ei siirtymähetkellä ole muulla tavoin korvattu, valtion palveluksessa pidettäväksi. Siirretty loma annetaan vapaapäivinä. Siirtyvät henkilöt säilyttävät kunnallisen eläkejärjestelmän mukaisen lisäeläketurvan, jos he jatkavat siirron jälkeen valtion palveluksessa yhdenjaksoisesti vanhuuseläkeikään tai työkyvyttömyyseläkkeen alkamiseen saakka.

 

Oikeusministeriö teki toukokuussa kaikille 250 nykyiselle palveluntuottajalle kyselyn edunvalvontahenkilöstöstä.  Saatujen tietojen mukaan kuntien palveluksessa oli noin 590 edunvalvonnassa työskentelevää henkilöä, joista noin 445:llä on oikeus siirtyä oikeusaputoimistojen palvelukseen joko vakinaisesti tai määräaikaisena. Oikeusministeriön tekemän kyselyn mukaan heistä noin 430 henkilöä on ilmoittanut haluavansa siirtyä.  Kymmenen henkilöä on ilmoittanut, että ei halua siirtyä.

 

Virat on tarkoitus perustaa lokakuussa, jolloin nimittäminen tapahtuisi marraskuussa. Nimittämistä edeltää siirtyvien henkilöiden ilmoittautumismenettely. Ilmoittautuminen on tarkoitus toteuttaa siten, että oikeusministeriö lähettää ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen niille henkilöille, joilla palveluntuottajien toukokuussa tekemän ilmoituksen mukaan on siirtymäoikeus.

 

Sen lisäksi oikeusministeriö lähettää edunvalvontapalveluja tuottaville kunnille ja kuntayhtymille samansisältöisen kirjeen toimitettavaksi kaikille niiden palveluksessa oleville edunvalvontatehtävissä työskenteleville henkilöille. Tällä turvataan se, että kaikki saavat tiedon ilmoittautumisajasta ja sitä koskevasta menettelystä.

 

Edunvalvonnassa toimivan henkilöstön palvelussuhde voi jatkua nykyisen työnantajan palvelukseen joko siksi, että laissa säädetyt siirtymisen edellytykset eivät täyty tai henkilöt eivät itse hakeudu oikeusaputoimiston palvelukseen.  Tällöin työnantajan tulee selvittää, mikä vaikutus edunvalvonnan tehtävien siirtymisellä on henkilöiden tehtäviin ja asemaan. Tehtävien vähentyminen voi olla palvelussuhteen osa-aikaistamisen tai päättymisen peruste työsopimuslaissa tai kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin (mm. muun työn tarjoamisvelvollisuus). Henkilöstöä koskevissa järjestelyissä tulee lisäksi noudattaa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain säännöksiä.   

Ostopalvelut

Oikeusaputoimisto voi järjestää palvelut joko omana toimintana tai ostopalveluna. Siirtymäsäännöksen mukaan nykyisten palveluntuottajien kanssa voidaan tehdä ostopalvelusopimus ilman julkisista hankinnoista annetun lain mukaista kilpailumenettelyä. Palvelun ostamisesta tehdään palveluntuottajan ja oikeusaputoimiston kesken ostopalvelusopimus.

 

Oikeusministeriö on tiedustellut alustavasti kaikilta nykyisiltä edunvalvontapalvelujen tuottajilta, ovatko ne halukkaita myymään yleisen edunvalvonnan palveluja oikeusaputoimistoille. Oikeusaputoimistot ottavat yhteyttä kiinnostusta ilmaisseihin palveluntuottajiin syyskuun aikana ja neuvottelevat sopimusehdoista tarkemmin.

Vuoden 2008 vuositilien tekeminen

Käytäessä neuvotteluja siirtymiseen liittyvistä toimista oikeusaputoimistojen kanssa, on syytä neuvotella myös siitä, miten vuoden 2008 tilien tekeminen hoidetaan. Lain siirtymäsäännösten mukaan vuoden 2008 tilien tekemisestä vastaa nykyinen palveluntuottaja, ellei asiasta sovita toisin.

Toimitilat

Siirtymäsäännösten mukaan kunta on velvollinen luovuttamaan edunvalvonnan käytössä olleet toimitilat kohtuullista korvausta vastaan edelleen edunvalvonnan käyttöön kolmen vuoden määräajaksi. Oikeusaputoimistot tulevat käyttämään tätä oikeutta useimmissa tapauksissa, jotta siirtymävaiheessa voitaisiin turvata palvelujen häiriötön jatkuminen. Pysyvät toimitilat määritellään siirtymävaiheen aikana.

Tietohallinto

Oikeusministeriö on todennut, että edunvalvojille ei ole mahdollista kireän siirtymäaikataulun vuoksi rakentaa kaikkia tarvittavia oikeusministeriön jatkossa tuottamia ICT-palveluja vuoden vaihteessa, vaan siirto tapahtuu vaiheittain, pääasiassa vuoden 2009 aikana. Lain mukaan siirtymäkausi voi olla kolme vuotta (13 § 7. kohta). Kuntia pyydetään ylläpitämään vielä vuoden vaihteen jälkeenkin kaikkia niitä palveluita, myös ICT-palveluja, jotka tarvitaan kuntakohtaisen edunvalvonnan asiakaspalvelun turvaamiseksi. Tietotekniikan osalta tällaisia ylläpidettäviä palveluja ovat ainakin:

 

  • edunvalvontaan liittyvien kaupallisten ohjelmistotuotteiden lisenssit ja ylläpitomaksut,
  • ohjelmistojen ylläpitoon tarvittavat atk-laitteet ml. ohjelmistopalvelimet,
  • tietoliikenneyhteydet,
  • toimisto-ohjelmat,
  • sähköpostiyhteydet (käyttäjätunnukset ja postikannat),
  • kansallisiin rekistereihin ja mahdollisesti muihin edunvalvonnan käyttämiin tietokantoihin pääsy (tunnukset),
  • puhelinyhteydet ja vaihdepalvelut sekä
  • tietotekniikan tukipalvelut (helpdesk ja asennuspalvelu).

Kaupallisten ohjelmistotuotteiden tekijöiden kanssa on käyty neuvotteluja. Asioista tullaan tiedottamaan jatkossa.

 

Vuoden vaihteen yli jatkuvaan palveluiden ylläpitoon eivät kuulu ohjelmistotuotteiden kehittämis-, kuntaliitoksiin liittyvät tietokantojen yhdistämis-, koulutus- tai muut uudet kustannukset. Niiden osalta kaikki toimenpiteet on jätettävä oikeusministeriön harkittaviksi. Epäselvissä tilanteissa on syytä ottaa yhteys oikeusministeriöön.

 

Oikeusministeriö korvaa ohjelmistojen, niiden edellyttämän teknisen ympäristön ja tukipalveluiden kohtuulliset kustannukset. Kehitys-, koulutus- tai muita lisäkuluja ei korvata.

 

Siirtymäkauden järjestelyistä solmitaan sopimus kunkin kunnan ja oikeusaputoimiston kanssa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne
toimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Tagit