Yleiskirje 32/80/2008, Kalevi Luoma/aha 10.10.2008

Kuntaliiton ilmastopoliittiset linjaukset

Kunnat ovat merkittävä toimija ilmastonmuutoskysymyksissä. Keskeisimpiä kuntien keino-ja ovat energiavalintoihin, energiansäästöön, hankintoihin, maankäyttöön, liikenteeseen ja yhdyskuntatekniikkaan liittyvät päätökset.

Ilmastonmuutos on ajankohtainen aihe sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Euroopan yhteisön sopimien tavoitteiden toteuttamiseksi laadittava kansallinen ilmasto- ja energia-strategia valmistuu loppusyksystä 2008. Valmisteltavana on myös ilmastoasioihin keskittyvä valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, joka annettaneen keväällä 2009. Ilmastoasioista neuvotellaan myös kansainvälisesti YK:n piirissä.   

Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt ilmastopoliittiset linjaukset kokouksessaan 25.9.2008. Linjauksissa kehotetaan kuntia ryhtymään toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutoksiin varautumiseksi. Linjaukset on suunnattu kunnille, valtiolle ja Kuntaliitolle itselleen.

 

Myös Kuntaliitto on ottamassa ilmastonmuutoksen yhdeksi oman toimintansa painopisteis-tä. Kuntaliitto pyrkii osaltaan tukemaan kuntia tässä työssä mm. huolehtimalla edunvalvonnassaan siitä, että kunnilla on riittävät edellytykset toimintaan sekä tuottamalla ja välittämällä tarvittavaa tietoa kuntien käyttöön. 
 
Lähetämme linjaukset ja niihin liittyvän taustamuistion käyttöönne. Linjauksissa esitetään kuntien kannalta keskeisiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen varau-tumiseksi. Toivomme jokaisen kaupungin ja kunnan ottavan osaltaan ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen varautumisen huomioon päätöksenteossaan sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä ja ryhtymään asiassa tarvittaviin toimiin.

 

Lisätiedot:
Kalevi Luoma, puh. (09) 771 2556, ilmastopoliittiset linjaukset

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja

 

Leena Karessuo, johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

 

Liite
Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja sopeutuminen kunnissa – Kuntaliiton linjaukset ja taustamuistio 9.9.2008

Tagit