Yleiskirje 24/80/2008, H. Sahala, S. Uotinen/eg, 23.6.2008

Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin 1.8.2008 alkaen

Sosiaalihuoltolain 29 b § ja 29 d § (388/2008) sekä lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (387/2008) on muutettu 1.8.2008 alkaen.

Lisäksi asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on valtioneuvoston 19.6.2008 tekemällä päätöksellä muutettu 1.8.2008 alkaen. Asetuksen muutoksella korotetaan useiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä ja tulorajoja sekä lisätään indeksitarkistuksia koskevia säädöksiä asetuksessa määriteltyihin maksuihin.

Sosiaalihuoltolain muutos koskee palvelusetelin arvoa ja arvon määräytymistä.

 

Asiakasmaksulain muutos koskee mm. omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 § 1 mom. tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja omaishoitajan antamaa huoltoa ja huolenpitoa korvaavista palveluista perittävää maksua sekä päivähoidon maksuja. Lisäksi maksukattoa koskevaan säädökseen (6 a §) ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksua koskevaan säädökseen (7 c §) on lisätty asiakasmaksujen indeksikorotuksia koskevat momentit.

 

Asiakasmaksulain muutoksilla säädetään myös asiakasmaksujen säännöllisistä indeksitarkistuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee indekseillä tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa kunkin tarkistusvuoden marraskuun aikana.

 

Kuntaliitto antaa maksumuutoksista kolme yleiskirjettä: päivähoidon maksut (21/80/2008), terveydenhuollon asiakasmaksut (23/80/2008) sekä sosiaalihuollon asiakasmaksut (24/80/2008).

 

Lisätiedot:
Heli Sahala, puh. (09) 771 2642, 050 584 6001
Sami Uotinen, puh. (09) 771 2623
Jaana Viemerö, puh. (09) 771 2303 (kehitysvammahuolto)
Eevaliisa Virnes, puh. (09) 771 2364  (15.8. alkaen vanhuspalvelut)

Sosiaalihuoltolain, asiakasmaksulain ja asiakasmaksuasetuksen muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja -asetusta muutetaan 1.8.2008. Maksuihin on tehty tasokorotuksia, jotka ottavat huomioon vuoden 2002 jälkeen kustannuksissa tapahtuneita muutoksia.

 

Sosiaalihuoltolain muutoksella (388/2008) muutetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 29 b § ja 29 d §.

 

Lailla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (387/2008) muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 2 §, 6 b §:n 1 momentti, 7 a § ja 15 §:n 4 momentti sekä lisätään 6 a §:ään uusi 5 momentti, 6 b §:ään uusi 3 momentti, 7 c §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 14 b §.

 

Valtioneuvoston 19.6.2008 antamalla asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 26 §, muutetaan 3 §:n 2, 3 ja 5 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 8 a §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti, 23 §, 25 §:n 1 momentti, 26 a §:n 3 momentti ja 33 § sekä lisätään asetukseen uusi 33 a §.

Yleistä sosiaalihuollon maksujen muutoksista

1.8.2008 voimaan tuleva asiakasmaksuasetuksen 3 § 2 momentissa tarkoitettujen jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun maksujen määräytymisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu. Tämä merkitsee sitä, että palvelun käyttäjältä perittävä asiakasmaksu pääsääntöisesti alenee.

 

Asiakasmaksulain 2 §:n mukaisesti asiakasmaksut eivät saa ylittää lailla tai asetuksella säädettyjä enimmäismaksuja, kunnissa ja kuntayhtymissä joudutaan tarkistamaan kaikki säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksut ja määräämään uudet asiakasmaksut 1.8.2008 voimaan tulevien säädösten mukaisesti.

 

Sosiaalihuoltolain muutoksella palvelusetelin vähimmäismääriä on korotettu ja lisäksi tulorajoja on muutettu, joten myös palveluseteliä käyttävien asiakkaiden päätökset on tarkistettava 1.8.2008 lukien uuden säännöksen mukaiseksi. Uudet vähimmäisarvot ovat 22 euroa tunnilta ja 6 euroa tunnilta, mikä merkitsee asiakkaiden päätösten tarkistamista 1.8.2008 lukien.

 

Mikäli asiakkaiden tulotiedot on tarkistettu kuluvan vuoden aikana eikä yksittäisen asiakkaan kohdalla ole tapahtunut oleellisia muutoksia tulolähteissä tai tulojen määrässä, ei tulotietojen tarkistaminen ole tarpeellista.

 

Yleisesti muutokset edellyttävät asiakasmaksuperusteiden muuttamista ja uusia asiakaskohtaisia maksupäätöksiä. Asiakaskohtaista maksupäätöstä ei voida tehdä niin, että korotettu maksu määrätään perittäväksi takautuvasti.

 

Eduskunta edellytti asiakasmaksulain käsittelyn yhteydessä, että valtioneuvoston muuttaessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetusta, terveydenhuollon tasamaksut sidotaan kansaneläkeindeksiin eikä hallituksen esityksen (HE 37/2008) perusteluissa mainittuun sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksiin. Tämän mukaisesti on toteutettu tasamaksujen muutos 19.6.2008 annetussa asiakasmaksuasetuksen muutoksessa.

 

Lisäksi eduskunta edellytti, että terveydenhuollon maksukattouudistus valmistellaan pikaisesti.

Palveluseteliä koskevat muutokset

Sosiaalihuoltolain 29 b § muutoksella on muutettu jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun sekä yhdessä sen kanssa tai erikseen annettavan kotisairaanhoidon hankkimiseksi annettavaa palvelusetelin myöntämisen tulorajoja sekä palvelusetelin vähimmäisarvoja.

 

Sosiaalihuoltolain 29 b § (388/2008) mukaan kunta voi antaa palvelusetelin, jonka arvon tulee olla vähintään 22 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä 2 momentin mukaan määräytyvää tulorajaa. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää kotitalouden koon mukaan määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta jaettuna 60:llä.

 

Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 6 euroa tuntia kohti.

 

Tilapäisen kotipalvelun tai kotisairaanhoidon hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla kohtuullinen. Tilapäiseen kotipalveluun annettavan palvelusetelin arvon päättää kunta. Seteli voi olla joko tasasuuri tai tulosidonnainen.

 

Tulorajat ja vähennysprosentit ovat 1.8.2008 alkaen seuraavat:

 

Kotitalouden

koko, henkilöä

Tulorajat euroa/kk

Vähennysprosentti
1​ 484​ 35​
2​ 892​ 22​
3​ 1 399​ 18​
4​ 1 731​ 15​
5​ 2 095​ 13​
6​ 2 405​ 11​

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 294 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

 

Palvelusetelin tulorajojen korotus ja palvelusetelin vähimmäisarvon korotus 22 euroon tunnilta merkitsee muutoksia lähes kaikkien asiakkaiden palveluseteleiden arvoihin. Kun asiakkaan palvelusetelin arvo muutosten vuoksi nousee, on muutokset toteutettava 1.8.2008 alkaen.

 

Esimerkkejä palvelusetelin arvon muutoksesta

 

Esimerkki 1. Yhden henkilön kotitalous, jonka tulot ovat 900 euroa kuukaudessa

 

Nykytilanne: palvelusetelin vähimmäisarvo on
20 euroa - (900 euroa - 445 euroa) x 35 %: 60 =17,35 euroa/tunti.

 

1.8.2008 alkaen palvelusetelin vähimmäisarvo on
22 euroa - (900 euroa - 484 euroa) x 35 %: 60 =19,57 euroa/tunti.

 

Esimerkki 2. Kahden henkilön kotitalous, jonka tulot ovat 1 600 euroa kuukaudessa

 

Nykytilanne: palvelusetelin vähimmäisarvo
20 euroa – (1600 euroa – 820 euroa) x 22 % : 60 = 17,14 euroa/tunti.

 

1.8.2008 alkaen palvelusetelin vähimmäisarvo on
22 euroa - (1600 euroa - 892 euroa) x 22 %: 60 =19,40 euroa/tunti.

 

Kunta voi niin päättäessään pyöristää asiakaskohtaisen palvelusetelin arvoa asiakkaan eduksi ylöspäin esimerkiksi seuraavaan viiteen tai kymmeneen senttiin.

 

Palvelusetelin arvosta riippumatta kunta on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä sovitun hinnan.

 

Palveluseteliä koskevat indeksitarkistukset

 

Sosiaalihuoltolain 29 b § 1 momentissa tarkoitetut euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennassa käytetään tarkistusvuotta edeltäneen vuoden vuositason pistelukua. Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetut euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennassa käytetään sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain 98 §:n soveltamista varten. Tarkistusvuosi on se kalenterivuosi, jota seuraavan vuoden alusta indeksitarkistus toteutetaan. Indeksitarkistuksen mukaiset euromäärät pyöristetään lähimpään euroon.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee indeksillä tarkistetut euromäärät säädöskokoelmassa tarkistusvuoden marraskuun aikana. Indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä.

 

Palvelusetelin käytöstä sosiaali- ja terveyspalveluissa on annettu aikaisemmin yleiskirjeet 7/80/2008 ja 18/80/2004.

 

Metsätulon laskeminen

 

Sosiaalihuoltolain 29 d §:n (388/2008) muutoksella on palvelusetelin käytön osalta ajantasaistettu säädös metsätulon huomioon ottamisesta vastaamaan asiakasmaksulain 10 a §:ää. Myös kotona annettavien palvelujen maksuista päätettäessä on vuoden 2008 alusta lukien noudatettu vastaavaa metsätulokäsitettä (asiakasmaksuasetuksen 28 a §).

 

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

 

Asiasta on aiemmin annettu yleiskirje 2/80/2008.

Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut

Asiakasmaksulain 6 b § muutoksella (387/2008) korotetaan omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävän maksun enimmäismäärää. 1.8.2008 alkaen voidaan niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 9,90 euroa päivältä sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään.

 

Lisäksi asiakasmaksulain 6 b §:ään on lisätty uusi 3 momentti, joka koskee asiakasmaksun indeksitarkistusta. Maksun euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan perusteena käytetään kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Indeksin mukainen euromäärä pyöristetään lähimpään 0,1 euroon. Indeksillä tarkistettu euromäärä tulee voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä.

 

Omaishoidon tuesta ja siihen liittyvistä asiakasmaksuista on aikaisemmin annettu Kuntaliiton yleiskirjeet 25/80/2005 ja 22/80/2004.

Kotona annettavan palvelun maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen 3 §:n momentteja 2, 3 ja 5 on muutettu. Muutos merkitsee lähes kaikkien säännöllisen ja jatkuvan kotipalvelun asiakkaiden asiakasmaksujen alenemista. Maksut on tarkistettava uusien tulorajojen mukaiseksi 1.8.2008 alkaen.

 

Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausiatuloista.

 

Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.8.2008 alkaen seuraavat:

Kotitalouden

koko, henkilöä

Tulorajat euroa/kk

Vähennysprosentti
1​ 484​ 35​
2​ 892​ 22​
3​ 1 399​ 18​
4​ 1 731​ 15​
5​ 2 095​ 13​
6​ 2 405​ 11​

 

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 294 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

 

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 12,80 euroa lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 8,10 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu

Lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksujen enimmäismääriä on korotettu maksuasetuksen 12 § muutoksella 1.8.2008 lukien. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössäenintään 14 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossaenintään 30,30 euroa hoitopäivältä.

 

Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon.

 

Asiakasmaksuasetuksen 2 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi. Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos tulopäivä ja lähtöpäivä ovat saman vuorokauden aikana, peritään yksi hoitopäivämaksu.

Päivä- ja yöhoidon maksu

Asiakasmaksuasetuksen 13 § 1 momentin muutoksella on korotettu päivä- ja yöhoidon maksujen enimmäismääriä 1.8.2008 alkaen. 13 § 2 mom. säilyy ennallaan.

 

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) voidaan häneltä periä 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 14 euroa vuorokaudessa.

Maksukaton ylittymisen jälkeen perittävä maksu

Asiakasmaksuasetuksen 26 a §:n 3 momentin muutoksella määritellään, että maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 14 euroa hoitopäivältä.

Maksukattoa koskevat säännökset ovat ennallaan ja maksukatto on 590 euroa kalenterivuodessa.

Lastensuojelun maksut

Maksuasetuksen 20 § 2 momenttia on muutettu niin, että asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelusta perittävän maksun enimmäismäärää on korotettu 1.8.2008 lukien.

 

Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1 247,30 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Muita muutoksia

Asiakasmaksuasetuksen 33 § henkilökohtaiseen käyttöön jäävästä käyttövarasta on tehty tekninen muutos. Säädös on saatettu sisällöllisesti samanlaiseksi asiakasmaksulain 7 c § 2 momentin kanssa.

 

Milloin kunta perii asiakasmaksulain 14 §:n perusteella henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset, on hänelle jätettävä käyttövaroiksi vähintään 18 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 90 euroa.

 

Asiakasmaksulain 2 §:n 2 momenttia on muutettu siten, että Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös maksun tarkistamisesta indeksin muutoksen mukaisesti.

 

Koska useimmista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään valtioneuvoston asetuksella, asiakasmaksulain 2 §:n 2 momenttiin otettiin asetuksenantovaltuutussäännös, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää maksujen tarkistamisesta indeksin muutoksen mukaisesti.

 

Asiakasmaksulain muutoksenhakua koskevaan 15 §:ään on tehty muutos, jolla vanhentunut säädös on saatettu ajan tasalle kirjaamalla muutoksenhakuviranomaiseksi lääninoikeuden sijasta hallinto-oikeus. Uusi 15 § 4 momentti:

 

Maksun määräämistä koskevaan 2 momentissa tarkoitettuun toimielimen päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitus voidaan sanotun ajan kuluessa antaa myös päätöksen tehneelle toimielimelle, jonka on toimitettava se oman lausuntonsa ohella hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Indeksitarkistukset

Asiakasmaksulain 6 a §:ään koskien maksukattoa on lisätty uusi 5 mom. indeksitarkistuksista.

Maksukaton euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä annetun lain (456/2001) 2 §:ssä tarkoitetun kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan perusteena käytetään kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Tarkistusvuosi on se vuosi, jota seuraavan vuoden alusta indeksitarkistus toteutetaan. Indeksin mukainen euromäärä pyöristetään lähimpään euroon. Indeksillä tarkistettu maksukaton määrä tulee voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä.

Lisäksi asiakasmaksulain 6 b §:ään on lisätty uusi 3 momentti, joka koskee asiakasmaksun indeksitarkistusta omaishoitajan vapaan aikaisissa palveluissa. Ks. edellä.

 

Asiakasmaksulain 7 c §:ään (pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet) on lisätty uusi 4 momentti:

Henkilökohtaisen vähimmäiskäyttövaran euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan perusteena käytetään sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain 98 §:n soveltamista varten. Indeksin mukainen euromäärä pyöristetään lähimpään euroon. Indeksillä tarkistettu euromäärä tulee voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä.

Asiakasmaksuasetus sisältää myös useita indeksitarkistuksia koskevia muutoksia, joista

 

 • tilapäisen kotisairaanhoidon maksu 3 § 5 mom.
 • terveyskeskusmaksu, terveyskeskuksen päivystysmaksu, yksilökohtainen
 • fysioterapia 7 §
 • poliklinikkamaksu 8 § 1 mom.
 • päiväkirurginen maksu 8 a §1 mom.
 • suun terveydenhuollon maksut 9 § 1–2 mom.
 • sarjahoidon maksu 11 § 1 mom.
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 12 § 1 mom.
 • päivä- ja yöhoidon maksu 13 § 1 mom.
 • kuntouttavan laitoshoidon maksu 14 § 1 mom.
 • lastensuojelun maksut 20 § 2 mom.
 • maksu lääkärintodistuksesta 23 §
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 25 § 1 mom.
 • maksukaton täyttymisen jälkeen perittävä hoitopäivämaksu 26 a § 3 mom.

säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,1 euroon.

Asetuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tulorajojen euromääriä ja 3 momentissa tarkoitettua tulorajan korotuksen euromäärää (kotona annettava hoito) sekä 33 §:ssä tarkoitettua vähimmäiskäyttövarojen määrää tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain 98 §:n soveltamista varten. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimpään täyteen euroon.

 

Seuraava tarkistusvuosi on 2009. Näin tarkistetut määrät tulevat voimaan vuoden 2010 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee asiakasmaksujen indekseillä tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa kunkin tarkistusvuoden marraskuun aikana.

 

Indeksitarkistukset eivät koske sellaisia asiakasmaksuja, joiden määrästä ja perusteista ei ole säädetty. Näin ollen esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen ja kotipalvelun tukipalvelujen asiakasmaksut jäävät indeksitarkistusten ulkopuolelle.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Risto Parjanne  
toimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Tagit