Yleiskirje 36/80/2008, Erja Lindberg/eg, 5.11.2008

Työvoimatoimikunnat muuttuvat työllisyyden edistamistoimikunniksi 1.1.2009

Tasavallan presidentti on 10.10.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta. Hallituksen esityksessä eduskunnalle ehdotetaan, että julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia ja vuorotteluvapaalakia muutetaan siten, että työvoimatoimikunnat muutettaisiin työllisyyden edistämistoimikunniksi (te-toimikunniksi). Toimikuntien merkitystä strategisena toimijana vahvistettaisiin siirtämällä työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen yksittäisen työnhakijan oikeudesta saada työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta työ- ja elinkeinotoimistoille ja lisäämällä toimikuntien osuutta työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja työllisyyden parantamisessa sekä työmarkkinoilla tapahtuvien muutostilanteiden ennakoinnissa ja muutosten johdosta tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1.1.2009 nykyisten työvoimatoimikuntien toimikauden päättyessä.

Lakiesityksen eduskuntakäsittely päättynee joulukuun alkupuolella. TE-keskus on jo ryhtynyt valmisteleviin toimiin toimikuntien nimeämiseksi, koska uusien toimikuntien tulee aloittaa työnsä heti tammikuun alussa. Tässä yleiskirjeessä kerrotaan lyhyesti te-toimikunnille esitetyistä tehtävistä ja pyydetään kuntia valmistautumaan nimeämään edustajansa toimikuntiin. Kirjettä laadittaessa oletuksena on, että eduskunta hyväksyy käsittelyssä olevan lakiesityksen muuttumattomana.

Uudistukseen liittyvät säädösviitteet löytyvät osoitteesta www.eduskunta.fi HE 165/2008 vp

 

Lisätietoja:
Jorma Palola, puh. (09) 771 2588
Erja Lindberg, puh. (09) 7712 497

 

Taustaa

Julkisella työvoimapalvelulla pidetään yllä ja edistetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa työmarkkinoilla, turvataan työvoiman saatavuutta, torjutaan työttömyyttä sekä järjestetään työtä hakeville mahdollisuuksia tehdä työtä. Tavoitteena on saada työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet henkilöt nopeasti työhön. Yhteistyön tiivistäminen eri osapuolten välillä parantaa muutosten hallintaa ja tätä kautta nopeuttaa siirtymiä työmarkkinoille. Samalla julkisen työvoimapalvelun tavoitteet toteutuvat nykyistä paremmin, mikä osaltaan vähentää työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat antaneet keväällä 2008 yhteisen kannanoton työvoimatoimikuntien tehtävien uudelleen arvioinnista. Sen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö kutsui asiaa valmistelemaan työryhmän, jossa oli edustettuna Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

 

Työvoimatoimistojen näkemysten selvittämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö lähetti työvoimatoimistoille aihetta koskevan kyselyn keväällä 2008. Lisäksi työvoimatoimistoille varattiin mahdollisuus lausua käsityksensä työryhmän siihenastisen työn perusteella laaditusta raporttiluonnoksesta kesällä 2008. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry antoi asiasta kirjallisen lausuman. Työvoimatoimistojen näkemyksiä selvitettiin myös kuulemalla Salon ja Vantaan työvoimatoimistojen johtajia sekä Helsingin työvoimatoimikunnan puheenjohtajana toimivaa toimialapäällikköä.

 

Uudistusta valmistellut työryhmä on pyrkinyt ottamaan työssään mahdollisuuksien mukaan huomioon edellä mainittujen tahojen näkemyksiä. Esityksessä ei esitetä muutoksia työttömyysetuuden tai vuorottelukorvauksen saamisen edellytyksiin, vaan kyse on pelkästään viranomaisten tehtäviin liittyvästä muutoksesta. Myös muutoksenhakumahdollisuus työttömyysetuuden tai vuorottelukorvauksen maksajan työvoimapoliittisen lausunnon perusteella antamaan päätökseen säilyy entisellään.

Esityksen tavoitteet

Toimikuntien asettamisella pyritään varmistamaan se, että työelämän järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden asiantuntemus ja näkemykset tulevat nykyistä paremmin huomioon otetuksi työllisyyden edistämiseen ja työvoimapalvelujen toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä. Tämä parantaa työvoimaviranomaisen kykyä vastata työmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä työelämän järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

 

Siirtämällä työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen yksittäisen työnhakijan oikeudesta saada työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta työ- ja elinkeinotoimistoille voidaan yksittäisen hakijan etuuden maksamisen edellytysten ratkaisemista yksinkertaistaa ja nopeuttaa. Toisaalta halutaan säilyttää toimikuntien tarjoama arvokas työelämän asiantuntemus työttömyysturva-asioissa, mutta rajata käsiteltävät asiat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

 

Uusien tehtävien myötä työvoimatoimikunnan nimi ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämistoimikunnaksi (te-toimikunta). Toimikunta on säännöllisesti (vähintään neljännesvuosittain) kokoontuva asiantuntijaryhmä.

Sen toimialue vastaa työ- ja elinkeinotoimistoksi (te-toimistoksi) muuttuvan työvoimatoimiston toimialuetta. Uuden toimikunnan merkitystä strategisena toimijana ehdotetaan vahvistettavaksi siirtämällä yksittäisten työnhakijoiden työttömyysturvan työvoimapoliittisia edellytyksiä koskevien lausuntojen antaminen te-toimistolle ja lisäämällä toimikunnan roolia työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja työllisyyden parantamisessa.

 

Te-toimikunnalle kuuluu työvoiman saatavuuden ja työllisyyden parantamiseen liittyvien kysymysten lisäksi julkisen työvoimapalvelun toimeenpanoon, maahanmuuttajien kotouttamiseen ja yrityspalveluihin liittyviä kysymyksiä. Te-toimikunta seuraa ja ennakoi työ- ja elinkeinotoimiston toiminta-alueen työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia ja suunnittelee muutosten johdosta tarvittavia toimenpiteitä. Tarkasteltaviin muutostilanteisiin kuuluvat sekä työvoiman vähentämis- että lisäämistilanteet. Lisäksi te-toimikunta seuraa ja arvioi työvoimapolitiikan toimeenpanoa. Te-toimisto saa toimikunnalta palautetta julkisen työvoimapalvelun toimeenpanon onnistumisesta ja kehittämistarpeista.

 

Jotta te-toimikunnassa mukana olevilla tahoilla olisi todellinen mahdollisuus seurata ja arvioida julkisen työvoimapalvelun toimeenpanoa, toimikunnassa tulee käsitellä ainakin työllisyysmäärärahojen mitoitukseen ja käyttösuunnitelmaan liittyviä asioita, työ- ja elinkeinotoimiston toiminnalle asetettuja tulostavoitteita ja tavoitteiden toteutumista sekä muita toiminnan vaikuttavuutta ja laatua koskevia tietoja.

Toimikuntien kokoonpano

Te-toimikuntaan nimitetään puheenjohtajan lisäksi enintään yhdeksän jäsentä. Kullekin heistä nimetään myös henkilökohtainen varajäsen.  Työnantajia ja yrittäjiä edustavat järjestöt esittävät toimikuntaan kolme jäsentä. Työntekijöitä edustavat järjestöt esittävät kolme jäsentä. Kunnat nimeävät toimikuntaan yhden jäsenen. Lisäksi toimikuntaan nimetään enintään kaksi alueen keskeisiä toimijoita edustavaa jäsentä. Nimitykset vahvistaa TE-keskus. Toimikunnan puheenjohtajana toimii te-toimiston johtaja.

Kuntaedustajien nimeäminen

TE-keskukset tulevat lähiaikoina pyytämään kuntia nimeämään toimikuntiin edustajansa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Työvoimatoimikunnan muuttuminen te-toimi¬kunnaksi edellyttää toimikunnan jäseniltä nykyisestä poikkeavia valmiuksia. Asiantuntemusta tullaan tukemaan ja vahvistamaan koulutusprosessilla, joka suunnitellaan työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja työelämän järjestöjen kanssa. Uuden toimikunnan tehtävät edellyttävät sen jäseniltä laajempaa asiantuntemusta kuin nykyisten toimikuntien tehtävät ja myös uudenlaista työskentelytapaa. Yksittäistä henkilöä koskevan päätöksenteon sijasta tarvitaan kykyä strategisten ja laaja-alaisten kysymysten käsittelyyn. On tärkeää, että toimikuntiin valittavat edustajat perehtyvät oman alueensa työvoimapolitiikkaan.

 

Lisäksi nimitystä mietittäessä tulee huomioida, että naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ssä todetaan, että valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että viranomaisten ja kaikkien muiden tahojen, jotka nimeävät edustajia tällaisiin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

 

Toivomme, että kunnat ottavat huomioon pikaisella aikataululla etenevän esityksen työvoiman edistämistoimikuntien perustamisesta ja varautuvat TE-keskusten pyyntöön kuntaedustajien nimittämisestä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Kietäväinen  
varatoimitusjohtaja

 

Markku Jalonen
kunta-alan työmarkkinajohtaja

Tagit