Yleiskirje 16/80/2008, Päivi Kurikka/aha, 23.4.2008

Valtuustokauden 2005–2008 työskentelyn arviointi ja tulevan kauden suunnittelu

Pian päättyvää valtuustokautta 2005–2008 ovat sävyttäneet monenlaiset muutokset kuntien toiminnassa, rakenteissa ja palvelutuotannossa. Kunnissa on suuret paineet poliittisen johtajuuden ja omistajaohjauksen vahvistamiseen. Kuntalakiin tulleiden lisäyksien kautta on tullut mahdolliseksi kehittää myös luottamushenkilöiden työskentelyn edellytyksiä. Näistä ovat esimerkkeinä valtuustoryhmien toiminnan tukeminen ja luottamushenkilöiden poikkeus saada vapaata työstään luottamustehtävän hoitamiseksi.

Valtuustojen rooli kunnan strategisena johtajana on edelleen sen tärkein tehtävä. Tätä korostaa myös kuntalaki, jonka mukaan valtuuston rooli kunnan toiminnan, talouden ja kuntakehityksen ohjaajana sekä kunnan asukkaiden itsehallinnon ensisijaisimpana toteuttajana tulee olla vahva. Toimintaympäristön analysointi, muutossuuntien havaitseminen, ajantasaisen strategian luominen ja sen arviointi ovat valtuustotyöskentelyn ydintä. Päättyvällä valtuustokaudella ovat valtuustot olleet muutoksen eteenpäin viejiä suurissa kunta- ja palvelurakenteita uudistavassa työssä. Valtuutetulta vaaditaan nyt entistäkin vahvempaa strategista otetta, erilaisten laatu- ja arviointimenetelmien hallintaa, joiden avulla kunnan elinvoimaisuus on mahdollista taata.

Kunnissa valtuustotyön kasvaneet vaatimukset on huomattu. Merkittävä osa kunnista on ottanut käyttöön erilaisia valtuustotyöskentelyn kehittämismuotoja. Seminaari-, iltakoulu- ja tiimityöskentely sekä kyselytunnit ovat esimerkkejä tällaisista kehittämistoimenpiteistä, joilla pyritään pois pelkistä päätöskokouksista. Niitä käyttämällä voidaan kehittää poliittisen ja ammatillisen johdon yhteistyötä ja lisätä toimijoiden välistä luottamusta. Kunnissa on myös ymmärretty tarve pitkäjänteiseen luottamushenkilötyön kehittämiseen, joka pitää sisällään valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden koulutuksen. Se, miten kehittämisen ja koulutuksen vaikutus näkyvät luottamushenkilöiden työssä, vaatii toiminnan arviointia.

 

Kuntaliitto suosittelee, että nyt istuntokauttaan päättävät valtuustot arvioisivat ammattijohdon avustamana omaa toimintaansa, saavuttamiaan tuloksia, käyttämiään työskentelytapoja sekä toimintansa kehittämistarpeita. Itsearvioinnin yhteydessä olisi tärkeää kartoittaa, miten niin valtuustotyöstä luopuvat kuin siellä työskentelyään jatkavat ovat kokeneet edellytyksensä hoitaa valtuutetun työtä ja mahdollisuutensa vaikuttaa valtuustotyön kautta sekä mihin suuntaan valtuustotyötä olisi heidän mielestään kehitettävä.
 
Itsearviointi voidaan toteuttaa kyselykaavakkeella, johon kaikki valtuutetut vastaavat henkilökohtaisesti. Menneen valtuustokauden työskentelyn arviointi ja tulevan kauden suunnittelu tapahtuu kunnan sisäisenä työnä. Arviointityön tueksi on Kuntaliitossa laadittu kaksi esimerkinomaista mallilomaketta. Niistä ensimmäisessä korostuvat monivalintakysymykset, toisessa päähuomio on avovastauksissa. Kunnat voivat käyttää niitä oman valtuustotyönsä arviointiin joko sellaisenaan tai muokata niitä omia tarpeitaan vastaavaksi. Monivalintakysymyksiä sisältävää lomaketta on uudistettu verrattuna valtuustokauden 2000–2004 arvioinnissa käytettyyn, mutta niiden keskinäinen vertailu on edelleen mahdollista.

 

Valtuustot voisivat lisäksi kartoittaa näkemyksiään seuraavan kauden tärkeistä kunnallispoliittisista kysymyksistä eli jättää eräänlaisen "testamentin" uusille valtuustoille työn suunnittelun pohjaksi. Tämä auttaa uusia valtuustoja niiden pohtiessa oman työnsä painopisteitä ja roolia kunnan strategisena johtajana. Arvioinnissa esille nousevia kysymyksiä voidaan hyödyntää myös ensi syksyn paikallisina kuntavaaliteemoina ja keskustelun herättäjänä luottamushenkilötyön merkityksestä.
  
Lomakkeet löytyvät paitsi tämän yleiskirjeen liitteenä, myös sähköisessä muodossa Kuntaliiton www-sivuilta osoitteesta Kunnat.net/valtuutettu.

 

Kuntaliitossa on kehitetty arviointityökalu myös hallitustyöskentelyn arviointiin. Tähän on mahdollista yhdistää hallitustyön kehittämisseminaari, josta vastaa FCG Efeko Oy. Myös liiton Kuntakehitys- ja tutkimusyksikön asiantuntijat ovat käytettävissä erilaisissa luottamushenkilötyön kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Elinvoimainen kunta tarvitsee hyvin toimivaa luottamushenkilötyötä ja kuntalaisten aktiivisuutta. Toimiva luottamushenkilötyöskentely luo pohjan onnistuneelle muutosjohtamiselle. Myös nyt kuntavaalivuotena on kunnissa hyvä mahdollisuus kiinnittää huomiota luottamushenkilötyöhön ja sen edellytysten kehittämiseen. Eräänä kehittämistyövälineenä toimii myös valtuutettujen oman työskentelynsä itsearviointi. Kuntaliitto toivoo onnistunutta päättyvän valtuustokauden 2005–2008 arviointia.

 

Tämä yleiskirje pyydetään toimittamaan kuntayhtymien valtuustoille ja hallituksille.

 

Lisätiedot:
Kaija Majoinen, kehitysjohtaja, puh. (09) 771 2512, 0500 811 239,
s-posti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, puh. (09) 771 2509, 050 301 9068,
s-posti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Risto Parjanne, toimitusjohtaja

 

Kaija Majoinen, kehitysjohtaja

 

Liite
Esimerkki valtuustotyön arviointilomakkeeksi

Tagit