Yleiskirje 15/80/2009, Sinikka Huhtala/eg, 12.6.2009

Influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 ja H5N1 ovat yleisvaarallisia tartuntatauteja siihen asti kunnes tartuntatautiasetusta muutetaan

A-viruksen alatyyppi H1N1 leviää muualla maailmassa uhkaavasti. Suomessa Tartuntoja on vielä vähän, joten on perusteltua, että tautia pyritään ehkäisemään ja rajoittamaan tartuntatautilainsäädännön antamin valtuuksin, vaikka WHO on ilmoittanut 11.6.2009 A-viruksen uusi alatyyppi H1N1 aiheuttaman influenssapandemian alkaneeksi.

Valtioneuvoston asetuksella on 4.6.2009 muutettu tartuntatautiasetusta siten, että influenssa A-viruksen alatyyppi H5N1 ja ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 ovat yleisvaarallisia tartuntatauteja toistaiseksi.

Maailman terveysjärjestön, WHO:n, mukaan kyseessä on kansainvälinen kansanterveydellinen uhkatilanne. WHO on nostanut 27.4.2009 pandemian 1–6-portaisella asteikolla uhkavaiheeseen 4 ja 29.4.2009 uhkavaiheen vaiheeseen 5. WHO ilmoitti pandeemisen vaiheen 6 alkaneen 11.6.2009.

 

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644, 050 584 6002
Liisa-Marja Voipio-Pulkki, erityisesti potilaiden hoitamiseen liittyvät asiat ja lääkeasiat, puh. (09) 771 2774,
050 331 0314
Johanna Karlström, puh. (09) 771 2429, 050 551 0963

 

Asiakirjalähde:
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muutta-misesta (389/2009)
Pandemian kehitysvaiheet WHO:n mukaan (Word-tiedosto, liite tiedottee-seen 104/2006, Sosiaali- ja terveysministeriö 8.2.2006)
Pandemiavarautumisen suojain- ja lääkevarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti, Sosiaali- ja terveysministeri-ön selvityksiä 2008:51

 

WHO on määritellyt pandemian kehitysvaiheet asteikolla 1–6.

 

Vaihe 1:

Uusia lintuinfluenssaviruksen alatyyppejä ei ole havaittu ihmisissä. Eläimillä voi esiintyä viruksen alatyyppiä, joka on aiemmin aiheuttanut infektioita ihmisellä, mutta tartunnan riski ihmisiin on pieni.

Vaihe 2:

Uusia influenssaviruksen alatyyppejä ei ole havaittu ihmisissä. Eläimissä esiintyvä viruksen alatyyppi aiheuttaa kuitenkin merkittävän riskin tartunnoille ihmisiin.

Vaihe 3:

Uuden viruksen alatyypin tartuntoja ihmisiin, mutta ei ihmisestä toiseen, TAI satunnaisia tartuntoja läheisesti altistuneesta ihmisestä toiseen

Vaihe 4:

Pieniä tautirypäitä merkiten rajoittunutta tarttumista ihmisestä toiseen. Tartunnat ovat hyvin paikallisia osoittaen, että virus ei ole sopeutunut hyvin ihmiseen.

Vaihe 5:

Menossa influessa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 4.5.2009

Maantieteellisesti rajoittuneita suuria tautiryppäitä merkiten viruksen lisääntyvää sopeutumista ihmiseen. Mahdollisesti virus ei ole vielä hyvin tarttuva (huomattava pandemian vaara).

Vaihe 6:

Kysymyksessä on pandeeminen vaihe:

Tartuntoja esiintyy jatkuvasti lisääntyen koko väestössä. Aikaisempien kokemusten perusteella ensimmäisen pandemia-aallon jälkeen voi seurata toinen ja mahdollisesti kolmaskin uuden viruksen aiheuttama aalto 3–9 kuukautta ensimmäisen aallon päättymisen jälkeen. Toinen aalto voi olla yhtä voimakas tai voimakkaampi kuin ensimmäinen.

Kaikki pandemian kehitysvaiheet WHO:n mukaan ovat myös tämän yleiskirjeen asiakirjalähteenä.

A-viruksen alatyypit H1N1 ja H5N1 ovat yleisvaarallisia tartuntatauteja Suomessa toistaiseksi

Valtioneuvosto on 4.6.2009 vahvistanut tartuntatautiasetuksen muutoksen, jonka perusteella tartuntatautiasetuksen 2 §:ään yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon lisätyistä yleisvaarallisten tartuntatautien nimistä influenssa A-viruksen alatyyppi H5N1 ja ihmiselle uusi alatyyppi H1N1, poistetaan viittaus WHO:n ilmoitukseen influenssapandemian alkamisesta.

 

Muutetussa ja nyt voimassa olevassa tartuntatautiasetuksessa säännös kuuluu edellä mainittujen tautien osalta seuraavasti:

 

> influenssa A -viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1
> influenssa A -viruksen alatyyppi H5N1

Asetus on tullut voimaan 5.6.2009

 

Sosiaali- ja terveysministeriö saattaa kumota influenssa A -viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 ja influenssa A -viruksen alatyyppi H5N1, tartuntatautiasetuksen 2 §:ssä olevasta yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta sen jälkeen, kun se katsoo Suomen pandeemisen vaiheen käynnistyneen.

 

Tällä yleiskirjeellä muutetaan Kuntaliiton yleiskirje 4.5.2009 tältä osin asetuksen (389/2009) muutoksen johdosta.

Influenssaviruksen A H1N1 ja H5N1 hoidosta perittävät asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 5 §:n 1 momentin 4) kohdan mukaan terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia tartuntatautilaissa (583/86) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet (31.5.1996/367).

 

Jos sosiaali- ja terveysministeriö muuttaa tartuntatautiasetusta ja poistaa A –viruksen ihmiselle uuden alatyypin  H1N1 ja/tai influenssa A-viruksen alatyyppi H5N1 yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta, asiakasmaksut terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa sekä ostetuissa palveluissa peritään normaaliin tapaan. Samoin avohoidossa käytettävät lääkkeet henkilö hankkii itse normaaliin tapaan.

 

Huoltovarmuuskeskuksen maksutta toimittamat lääkkeet ja rokotukset ovat maksuttomia. Influenssarokotuksia varten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa tulee olla varastossa vähintään kaksi neulaa ja ruiskua alueen väestöä varten. Ruiskut ja neulat tarvitaan mallirokotetta ja varsinaista influenssarokotusta varten.

Kuntien ja kuntayhtymien kustannukset

Jos tautitilanne etenee Suomessa ja syntyisi tilanteita, joissa tarvittaisiin esimerkiksi suurempien ryhmien karanteenimenettelyä, kustannuksia saatetaan korvata valtion varoista.

Kuntaliiton yleiskirje 13/80/2007, 31.5.2007

Kuntaliiton yllämainitussa yleiskirjeessä on selostettu tartuntatautilakiin 1.12.2006 ja tartuntatautiasetukseen 1.1.2007 tulleita muutoksia.
 
WHO:n terveyssäännöstö tuli voimaan 15.6.2007. Suomen voimassa oleva lainsäädäntö täyttää pääosin terveyssäännöstön sopimusvaltioille asettamat vaatimukset. WHO voi antaa myös sopimusvaltioille suosituksia kansanterveyden uhkasta tai kansainvälisestä kansanterveydellisestä uhkasta.

 

Lainsäädäntömuutokset ja WHO:n terveyssäännöstö mahdollistavat yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneitten henkilöiden hoitamisen myös tahdonvastaisesti. Uutena pakotteena lainsäädäntöön tuli säännökset, jotka mahdollistavat henkilöiden ja tavaroiden määräämisen karanteeniin ja myös tahdonvastaisesti.

 

Tässä yleiskirjeessä on tarkemmin selostettu terveyskeskusten ja sairaaloitten velvoitteita ja vastuita sekä asiakasmaksulainsäädäntöä.

 

Kuntaliiton yleiskirjeen lähettämisen jälkeen on valmistunut Pandemiavarautumisen suojain- ja lääkevarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti (STM:n selvityksiä 2008:51). Työryhmän valmistelemassa raportissa on määritelty terveydenhuollon henkilöstön suojauksen lainsäädännölliset perusteet ja taustalla olevat säädökset sekä arvio henkilöstön suojaamisen tarpeesta.

 

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että terveyskeskuksissa on määrätty tartuntataudeista vastaava lääkäri, jos tätä ei ole tehty, tartuntatautilain mukaisista velvoitteista on vastuussa terveyskeskuksen vastaava lääkäri.

 

Yleiskirjeen 13/80/2007, 31.5.2007 asiakirjalähteiden linkitykset on tarkistettu, joten tarvittaviin asiakirjoihin pääsy helpottuu.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Risto Parjanne   
toimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Tagit