Yleiskirje 14/80/2009, Jyrki Laurinmäki/eg, 1.6.2009

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2008 mukaiset kuntien maksuosuudet

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet olivat yhteensä 3 593 529,13 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 80 %.

Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 634 328,13 euroa peritään kunnilta. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.

Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntaliiton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

 

Lisätiedot:
Jyrki Laurinmäki, puh. (09) 771 2041
Katriina Nokelainen, puh. (09) 771 2110

 

Liite
Kuntakohtainen laskelma maksuosuuksista 2008

 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2008 mukaiset kuntien maksuosuudet

Kunnallinen työmarkkinalaitos on perinyt vuonna 2008 kuntien maksuosuusennakot Suomen Kuntaliiton valtuuston 29.11.2007 hyväksymän talousarvion perusteella. Talousarvion mukaan kuntien maksuosuuksien yhteismäärä oli 3 699 000 euroa. Kuntaliiton valtuuston päätöksen mukaisesti ennakoina perittiin 80 % talousarvion mukaisesta summasta.

 

Kuntaliiton valtuusto on 5.5.2009 hyväksynyt Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2008. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet olivat yhteensä 
3 593 529,13 euroa. Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen erotus 634 328,13 euroa peritään kunnilta liitteenä olevan kuntakohtaisen laskelman mukaisesti.

 

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 6 §:n mukaan “Työmarkki-nalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa, ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja.”

 

Kuntaliiton hallitus on 30.6.1994 liiton valtuuston valtuuttamana päättänyt, ettei liikaa perittyjä maksuosuusennakoita palauteta eikä lopullisia maksuosuuksia peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 100 markkaa.

 

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 7 §:n mukaan

 

“Kunta voi hakea kuntien keskusjärjestön hallitukselta oikaisua kunnalle määrättyyn maksuosuuteen 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan kirjeen tiedoksisaamisesta. Maksuosuuden oikaisua koskevaan kuntien keskusjärjestön hallituksen päätökseen kunta saa hakea valittamalla muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.”

 

Kuntakohtaisen maksuosuusennakon ja lopullisen maksuosuuden ero palautetaan kunnille / peritään kunnilta em. valitusajan mentyä umpeen.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Risto Parjanne
toimitusjohtaja

 

Jyrki Laurinmäki
hallintojohtaja

Tagit