Yleiskirje 7/80/2009, Juha Jokinen/eg, 26.2.2009

Ohjeet lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä

Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä (1009/2008, jäljempänä järjestämislaki) tuli voimaan 1.1.2009. Laki koskee poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä terveydenhuollossa tehtävää tutkimusta epäillyn lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämiseksi ja haitan arvioimiseksi.

Vuodesta 2009 alkaen korvaukset sairaanhoitopiireille lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen tutkimuksista maksaa lääninhallitus. Korvauksen maksaminen edellyttää sopimusta lääninhallituksen ja yliopistollisen sairaalan välillä.

Sosiaali- ja terveysministeriön 30.1.2009 antamassa ohjeessa (STM/492/2009) on malli, läänihallituksen ja yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken tehtäväksi sopimukseksi sekä ohjeet sopimuksen laatimiseksi.  Malli on ohjeellinen sopimusmalli ja sitä voidaan muokata paikallisten olosuhteiden mukaisella tavalla.
  
Lisätiedot:
Juha Jokinen, puh. (09) 771 2680
Anneli Heinonen, puh. (09) 771 2168, 050 548 0036, 
kirjanpito

 

Ohjeet lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä

 

Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä(1009/2008, jäljempänä järjestämislaki) tuli voimaan 1.1.2009. Laki koskee poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä terveydenhuollossa tehtävää tutkimusta epäillyn lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämiseksi ja haitan arvioimiseksi.

 

Vuodesta 2009 alkaen korvaukset sairaanhoitopiireille lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen tutkimuksista maksaa lääninhallitus. Korvauksen maksaminen edellyttää sopimusta lääninhallituksen ja yliopistollisen sairaalan välillä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira ei maksa enää vuonna 2009 korvauksia lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyjen vuoksi tehdyistä tutkimuksista.

 

Valtion vuoden 2009 talousarvion momentilla 33.60.34 on varattu 4 miljoonan euron arviomääräraha lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien tutkimusten korvaamiseksi.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön 30.1.2009 antamassa ohjeessa (STM/492/2009) on malli, läänihallituksen ja yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken tehtäväksi sopimukseksi sekä ohjeet sopimuksen laatimiseksi.  Malli on ohjeellinen sopimusmalli ja sitä voidaan muokata paikallisten olosuhteiden mukaisella tavalla. Sopimuksessa on syytä sitovasti sopia vain sellaisesta, joka pystytään toteuttamaan ja esittää laatutavoitteet sekä suunnitelmat toiminnan kehittämisestä tulevaisuudessa esimerkiksi liitepöytäkirjassa, joka tarkistetaan määräajoin.

 

Tavoitteena on, että tutkimusprosessit etenevät mahdollisimman samanlaisesti eri puolilla Suomea. Kuitenkin eri alueiden resurssit ovat erilaiset. Esimerkiksi koulutus- ja työnohjaustarpeet sekä mahdollisuudet näihin saattavat olla erilaisia eri alueilla, minkä vuoksi jokaista sopimusta laadittaessa nämä seikat on pohdittava paikallisten resurssien ja tarpeiden mukaan. Samaten työryhmien, joita rasittaa henkilöstöpula, saattaa olla mahdoton noudattaa esimerkiksi mallisopimuksessa suositettuja aikarajoituksia, jolloin tämäkin seikka tulee ottaa huomioon sopimusta laadittaessa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje on annettu tiedoksi sairaanhoitopiireille. Se sisältää mallisopimuksen liitteineen, kustannuslomakkeen, taulukon korvausten jakautumisesta.  Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen tutkimisessa tulisi noudattaa Stakesin (2003) laatimia ohjeita.

 

Kustannusten korvaaminen ja seuranta

 

Yliopistosairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin tulee laatia kustannusarvio lain (1009/2008) tarkoittamasta toiminnastaan vuosittain. Lääninhallitus maksaa laskennallisen korvauksen ennakkona yliopistolliselle sairaanhoitopiirille huhtikuun loppuun mennessä. Lopullisten kustannusten suorittamiseksi sairaanhoitopiirin on toimitettava lääninhallitukselle selvitys toteutuneista kustannuksista viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Selvitykseen liitetään kustannusarviolomake, johon on merkitty edellisen vuoden toteutuneet kustannukset. Tutkimuksista syntyviä kustannuksia on seurattava erikseen kirjanpidossa. Lääninhallitus maksaa sairaanhoitopiirille mahdollisen korvauksen loppuerän viimeistään kuukauden kuluttua selvityksen saapumisesta. Sairaanhoitopiirin mahdollisesti liikaa saama korvaus peritään takaisin valtiolle vähentämällä se sairaanhoitopiirille maksettavasta seuraavan vuoden ennakosta. Sairaanhoitopiirin tulee kerätä myös tilastotietoja tehdyistä tutkimuksista ja ilmoittaa tiedot vuosittain annettavan selvityksen yhteydessä.

 

Kustannusten seurantaa varten sairaanhoitopiirin on perusteltua muodostaa kirjanpitoonsa tehtävä, johon kirjataan kaikki tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuneet kustannukset ja tuotot kirjanpito-ohjeiden mukaisesti menolajeittain ja tulot tulolajeittain. Kustannuksia syntyy sairaanhoitopiirin omasta toiminnasta ja mahdollisesti ulkopuolelta ostetuista asiakaspalveluista. Oman toiminnan kustannuksia ovat joko suoraan tehtävälle kohdennetut ulkoiset tuotannontekijöiden hankintamenot tai sairaanhoitopiirin muiden tehtävien laskuttamat sisäiset menot. Sisäiset menot kohdennetaan aiheuttamisperiaatteella tähän toimintaan joko sisäisinä palvelujen ostoina tai laskennallisena kustannustenjakona. Perustamiskustannuksia ja investointimenoja ei korvata. Sopimusluonnoksen mukaan lääninhallituksella on oikeus suorittaa valtion korvauksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia sairaanhoitopiirin talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia sopimuksen noudattamisen valvomiseksi.

 

Valtiolta saatava korvaus on luonteeltaan täyden kustannuksen korvaus, joten se kirjataan kirjanpidossa tilille Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (tililuettelomallin tiliryhmä 3080–3099)/Muut korvaukset (3099) tai mahdollisesti oma alatilinsä. Korvaus kirjataan realisointiperiaatteen mukaan sen vuoden tuotoksi, jona kustannukset ovat syntyneet ja jolta tilitys tehdään. Koska korvaus saadaan valtiolta, tehtävän kustannuksia ei saa laskuttaa tutkittavien lasten kotikuntalaskutuksessa.

 

Kunnat ja muut sairaanhoitopiirit, joiden kanssa yliopistollinen sairaanhoitopiiri on mahdollisesti tehnyt sopimuksen tämän lain mukaisten palvelujen tuottamisesta, laskuttavat kustannukset yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä. Kustannusten selvittämiseksi laskutusta varten on suositeltavaa muodostaa kirjanpitoon tehtävä, johon kaikki toiminnan kustannukset kohdennetaan menolajeittain ja tulot tulolajeittain. Kuntien ja muiden sairaanhoitopiirien yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä saama tulo on palvelujen myyntituottoa, Muut suoritteiden myyntituotot (3130–3199). Myyntitulo jaksotetaan realisointiperiaatteella sen vuoden tuotoksi, jona kustannukset ovat syntyneet. Koska korvaus saadaan yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä, tehtävän kustannuksia ei saa laskuttaa tutkittavien lasten kotikuntalaskutuksessa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
varatoimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali ja terveysasiat

Tagit