Yleiskirje 17/80/2010, M.Paavilainen/eg, 14.9.2010

Julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitaminen kunnallisessa terveydenhuollossa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään 4.3.2010 kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnallisissa terveydenhuollon yksiköissä julkista vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ovat suorittaneet myös vuokratyötyöntekijöinä toimivat tai ostopalvelusopimuksen perustella työskentelevät lääkärit, jotka ovat työsopimussuhteessa yksityiseen palvelujen tuottajaan.

Julkista valtaa sisältäviä lääkärin tehtäviä voivat vahvan pääsäännön mukaan hoitaa vain kuntaan, kuntayhtymään tai muuhun julkioikeudelliseen yhteisöön virkasuhteessa olevat lääkärit. Mikäli kunnalla tai kuntayhtymällä ei ole käytettävissään omia virkasuhteisia lääkäreitä, se voi tarvittaessa hankkia julkista valtaa sisältäviä lääkärin tehtäviä toiselta julkisyhteisöltä siihen virkasuhteessa olevan lääkärin tekeminä. 

Työ- tai toimeksiantosuhteessa kuntaan, kuntayhtymään tai yksityiseen palvelujen tuottajaan toimiva lääkäri ei pääsääntöisesti voi käyttää julkista valtaa. Yksityisen palvelun tuottajan palveluksessa oleva lääkäri ei myöskään lähtökohtaisesti toimi rikosoikeudellisella virkavastuulla.

Kirjeessä kuvataan voimassaolevan lainsäädännön tulkintaa valvontaviranomaisten kannanottojen valossa. Kyse ei siten ole Kuntaliiton linjauksista.

Lisätietoja:
Mika Paavilainen, puh. 09 771 2429
Päivi Koivuranta-Vaara, puh. 09 771 2774
Ulla-Riitta Parikka, puh. 09 771 2227
Sinikka Huhtala, puh. 09 771 2644
Johanna Karlström, puh. 09 771 2124
Lauri Niittylä, puh. 09 771 2102

Liite:

Muistio julkista valtaa sisältävien lääkärintehtävien järjestämisestä 
kunnallisessa terveydenhuollossa. 

Julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitaminen kunnallisessa terveydenhuollossa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään 4.3.2010 kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnallisissa terveydenhuollon yksiköissä julkista vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ovat suorittaneet myös vuokratyötyöntekijöinä toimivat tai ostopalvelusopimuksen perustella työskentelevät lääkärit, jotka ovat työsopimussuhteessa yksityiseen palvelujen tuottajaan.

Julkista valtaa sisältäviä lääkärin tehtäviä voivat vahvan pääsäännön mukaan hoitaa vain kuntaan, kuntayhtymään tai muuhun julkioikeudelliseen yhteisöön virkasuhteessa olevat lääkärit. Mikäli kunnalla tai kuntayhtymällä ei ole käytettävissään omia virkasuhteisia lääkäreitä, se voi tarvittaessa hankkia julkista valtaa sisältäviä lääkärin tehtäviä toiselta julkisyhteisöltä siihen virkasuhteessa olevan lääkärin tekeminä.

Työ- tai toimeksiantosuhteessa kuntaan, kuntayhtymään tai yksityiseen palvelujen tuottajaan toimiva lääkäri ei pääsääntöisesti voi käyttää julkista valtaa. Yksityisen palvelun tuottajan palveluksessa oleva lääkäri ei myöskään lähtökohtaisesti toimi rikosoikeudellisella virkavastuulla.

Kunta tai kuntayhtymä ei voi ilman laintasoisen säännöksen tukea siirtää julkista valtaa sisältäviä lääkärin tehtäviä yksityisen palvelujen tuottajan tehtäväksi esimerkiksi sopimalla asiasta yksityisen palveluntuottajan kanssa. Tällaisia sopimuksia on siis pidettävä lainvastaisina siltä osin kuin niissä on määrätty julkisen vallan käytöstä.

Laissa ei ole yksiselitteistä julkisen vallan määritelmää, eikä lainsäädännössä ole yleensä myöskään lueteltu julkisen vallan tehtäviä. Tavanomaisessa potilaan hoidossa ei käytetä julkista valtaa, eikä hoidollisia toimenpiteitä yleensä voida katsoa julkisen vallan käyttämiseksi. Lääkärien tehtäviin voi kuitenkin sisältyä esim. potilasta koskevaa pakkohoitoa tai päätöksentekoa, joka on katsottava julkisen vallan käytöksi ja edellyttää virkalääkärin virkavastuulla tapahtuvaa arviointia. Lähinnä kyseessä ovat hoidon tai huollon yhteydessä toteutettavat toimet, joilla rajoitetaan selkeästi yksilön vapautta tai muutoin puututaan perustuslaissa turvattuihin yksilön perusoikeuksiin.

Terveydenhuollon lainsäädännössä on joitakin erityissäännöksiä tehtävistä, joita voi suorittaa vain virkalääkäri. Se, sisältääkö jokin tehtävä tai toiminta julkista vallan käyttämistä vai ei, ratkaistaan viime kädessä tapauskohtaisesti mm. sen perusteella, missä määrin päätöksellä tai toiminnalla puututaan tosiasiallisesti yksilön perusoikeuksiin.

Kuntaliitto pyytää kuntia ja kuntayhtymiä varmistamaan, että julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitamista varten on tarvittaessa saatavilla joko omaan tai toiseen kuntaan tai kuntayhtymään virkasuhteessa oleva lääkäri. Päivystysluontoisissa, lääkärin välitöntä toimintaa edellyttävissä tilanteissa myös julkista valtaa sisältävän tehtävän voi kuitenkin poikkeuksellisesti tehdä muukin kuin virkasuhteessa toimiva päivystävä lääkäri.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämistyöryhmän, jonka toimikausi on 1.8.2010 – 31.12.2011. Työryhmä asettaa alatyöryhmiä, joista yksi tulee käsittelemään virkavastuuseen ja julkisen vallan käyttöön liittyviä kysymyksiä. Kuntaliitto informoi kuntia ja kuntayhtymiä tulevista lainmuutoksista ja niiden aikataulusta mahdollisimman pian.

Käsityksemme mukaan laissa tulisi jatkossa säätää lääkärin mahdollisuudesta hoitaa kiireellisessä tapauksessa julkisen vallan käyttöä sisältävä tehtävä, mikäli se on välttämätöntä potilaan tai muiden henkilöiden henkeen tai terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran ehkäisemiseksi taikka kansanterveyden suojelemiseksi. 

Julkisen vallan käyttöä ja siihen liittyviä lääkäripalvelujen järjestelyjä on selostettu tarkemmin liitemuistossa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari Nenonen   
varatoimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali ja terveys

Tagit