Yleiskirje 6/80/2010, Siru Aura/eg, 17.2.2010

Rahoitusta voi hakea Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmasta 15.3.2010 mennessä

Suomen kunnat, kuntayhtymät ja maakuntien liitot voivat taas hakea rahoitusta Kuntaliitosta yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen Afrikan kuntien kanssa. Rahoitushaku 15.3.2010 mennessä koskee sekä uusia että jo ohjelmassa mukana olevia kuntia. Rahoitusta yhteistyöhankkeiden toteutusta varten voi hakea keskimäärin 100 000 euroa vuodessa. Yhteistyöhankkeiden suunnitteluun voidaan myöntää 20 000 euroa.

Ohjelma tukee pohjoisen ja etelän kuntien välistä yhteistyötä, joka vahvistaa kuntien osaamista, peruspalveluiden tarjoamista, hyvää hallintoa ja paikallista päätöksentekoa huomioiden kestävän kehityksen periaatteet. Lisäksi ohjelma tukee kansainvälisyyskasvatusta ja suvaitsevaisuustyötä.

Yhteistyö luo Suomen kunnille edellytyksiä toimia kuntien kansainvälistyvissä toimintaympäristöissä ja mahdollisuuksia vaikuttaa globaaleihin muutosprosesseihin sekä edistää kuntien toimintojen ja peruspalveluiden kehittämistä.

Ohjelma toimii kolmivuotisin ulkoasiainministeriön kanssa tehtävin rahoitussopimuksin. Ulkoasiainministeriön teettämä ulkopuolinen väliarviointi ohjelmakaudesta 2008–2010 suosittaa ohjelman jatkamista. Tulevan kauden 2011–2013 neuvottelut ulkoasiainministeriön kanssa ovat parhaillaan käynnissä.

Ohjelman www-sivuilta löytyvät hakulomakkeet ja -ohjeistukset: www.kunnat.net/north-south.

Lisätietoja:
Heikki Telakivi, p. 050 667 40, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Heli Liikkanen, p. 050 572 6208, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Karita Immonen, p. 050 312 0223, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

 

Rahoitushaku Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmaan 15.3.2010 mennessä

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt Suomen Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmalle 5 miljoonaan euron rahoituksen vuosille 2008–2010. Suomen kunnat, kuntayhtymät ja maakuntien liitot voivat hakea tätä rahoitusta Kuntaliitosta yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen Afrikan kuntien kanssa. Rahoitushaku 15.3.2010 mennessä koskee sekä uusia että jo mukana olevia kuntia. Rahoitusta yhteistyöhankkeiden toteutusta varten voi hakea keskimäärin 100 000 euroa vuodessa. Yhteistyöhankkeiden suunnitteluun voidaan myöntää 20 000 euroa. Rahoituksella katetaan yhteistyön taloudelliset kustannukset.

Suomen Kuntaliitto on vuodesta 2002 lähtien hallinnoinut ja kehittänyt pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmaa, joka valtion kehitysyhteistyörahoituksella mahdollistaa Suomen ja etelän kuntien välisen yhteistyön. Ohjelma toimii kolmivuotisin ulkoasiainministeriön kanssa tehtävin rahoitussopimuksin. Pilottivaiheen 2002–2004 rahoitus oli 1 milj. euroa, vuosien 2005–2007 rahoitus oli 3,9 milj. euroa ja nykyisen ohjelmakauden 2008–2010 rahoitus on 5 milj. euroa. Tulevan kauden 2011–2013 neuvottelut ulkoasiainministeriön kanssa ovat meneillään.

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma on perustettu Kuntaliiton aloitteesta. Sen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, peruspalveluiden laatua ja saatavuutta, hyvää hallintoa sekä paikallista osallisuutta. Sen avulla vahvistetaan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen.

Suomen kuntien asukkaiden etu vaatii yhä enemmän suuntautumista kunnan ja maan rajojen ulkopuolelle. Ovathan globaalien ilmiöiden – kuten ilmastonmuutoksen, ympäristökysymysten, maailmakaupan, kansainvälisten sopimusten, turvallisuuden, väestöliikkeiden – vaikutukset paikallisia. Globaali vastuu kuuluu kaikille. Samalla kansainvälisyys kasvattaa kuntia ja vahvistaa kuntalaisten suvaitsevaisuutta ja valmiuksia vastata globaalin toimintaympäristön muutoksiin. Kunnat oppivat hyödyntämään kuntien monikulttuurista toimintaympäristöä sekä monipuolisia kansainvälisiä kuntaverkostoja.

Ohjelmassa on jo mukana sekä isoja että pieniä suomalaisia kuntia: Haapavesi, Hartola, Hattula ja Janakkala, Hämeenlinna, Kangasala, Kemi, Kokkola, Lahti, Lempäälä, Oulu, Salo, Tampere, Vaasa, Vantaa sekä Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä. Ohjelman maantieteellisenä aluerajauksena on koko Afrikka. Vuonna 2010 yhteistyötä tehdään Etelä-Afrikan, Namibian, Swazimaan, Tansanian, Kenian ja Ghanan paikallishallintojen kanssa.

Yhteistyöohjelman perusperiaatteet ovat vuorovaikutus, molemminpuolinen oppiminen ja tasa-arvo pohjoisen ja etelän kuntien välillä. Pyrkimys läpinäkyvyyteen, avoimuuteen ja kestäviin tuloksiin ohjaavat kaikkea yhteistyötä.

Suomen ja Afrikan kunnat suunnittelevat yhdessä, millainen yhteistyö palvelee parhaiten kyseisten kuntien tarpeita ja tavoitteita, huomioi niiden erityispiirteet ja strategiat sekä edistää samalla kestävää ja laadukasta kuntakehitystä. Keskeistä on tasa-arvoisuus niin, että molempia osapuolia kuunnellaan ja molempiin kohdistuvia muutospaineita arvioidaan. Yhdessä luodaan tavoitteita niin, että kaikki hyötyvät ohjelmaan osallistumisesta. Yhteistyössä paikallishallinnon vertaisinstituutiot oppivat toisiltaan ja luovat osaamista keskenään.

Kuntayhteistyötä tehdään esimerkiksi sosiaali-, terveys-, opetus-, kunnallistekniikka-, infrastruktuuri-, ympäristö-, kulttuuri-, elinkeino- ja kirjastotoimialoilla. Yhteistyö on usein paikallishallinnon viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tietojen, taitojen ja osaamisen vaihtamista. Tehdään käytännön hankkeita peruspalveluiden kehittämiseksi sekä hyvän hallinnon ja osallisuuden edistämiseksi. Lisäksi laaditaan vertailuja ja selvityksiä sekä verkotutaan kuntakehityksen edistämiseksi. Kaiken kaikkiaan kuntien yhteistyö on prosessinomaista, tavoitteellista ja tuloshakuista.

Ohjelman tavoitteet ovat linjassa YK:n vuosituhatjulistuksen sekä Suomen kehityspoliittisen ohjelman tavoitteiden – paikallis- ja aluehallinnon kehittämisen, köyhyyden vähentämisen, kestävän kehityksen edistämisen sekä sukupuolten välisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon vahvistamisen – kanssa. YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi, joihin Suomi on sitoutunut, tarvitaan kuntien erityislaatua kehitysyhteistyöntekijöinä. Suomen kunnissa on lähes puoli miljoonaa työntekijää ja kattava asiantuntemus peruspalveluiden järjestämisestä.

Myös EU:ssa on painotettu kuntien roolia kehitysyhteistyössä – komissiolta tuli tiedonanto aiheesta vuonna 2008 ja kuntien kehitysyhteistyölle on haettavissa myös komission rahoitusta (’Non-state actors and local authorities’).

Rahoitusta yhteistyöhankkeiden toteutusta varten voi hakea keskimäärin 100 000 euroa vuodessa. Yhteistyöhankkeiden suunnitteluun voidaan myöntää 20 000 euroa. Suomalaiset kunnat voivat hakea rahoitusta yhteistyölleen kaksi kertaa vuodessa 15.3. ja 15.9. mennessä.

Ohjelman www-sivuilta löytyvät hakulomakkeet ja -ohjeistukset: www.kunnat.net/north-south.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma   
toimitusjohtaja

 

Heikki Telakivi
kansainvälisten asiain johtaja

Tagit