Yleiskirje 11/80/2013, Hannele Häkkinen/aha, 25.6.2013

Hoitotarvikejakelu

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 § mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät mm. sairauksien tutkimus, lääketieteellinen taudinmääritys sekä hoito ja hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (1326/2010, 25 §). Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5 §).

​​Hoitotarvikejakelun pääsääntönä on potilaan yksilöllinen tarve, joten kunta ei voi asettaa ehdottomia tarvikkeiden enimmäismääriä. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve tulee kirjata potilaan tai asiakkaan hoitosuunnitelmaan julkisessa terveydenhuollossa.

Tämän yleiskirjeen tarkoituksena on täsmentää terveyskeskusten hoitotarvikejakelua.

Tämä yleiskirje korvaa vuoden 1999 yleiskirjeen (3/80/99). Yleiskirje ei koske apuvälineitä, joista säädetään erikseen mm. terveydenhuoltolain 29 §:ssä ja sitä täydentävällä asetuksella (1363/2011) lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta sekä asiakasmaksulainsäädännössä. Tässä yleiskirjeessä tarkoitetut hoitotarvikkeet eivät koske lainattavia tai palautettavia hoitotarvikkeita tai välineitä.

Ohjeistus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä.

Valmistelun yhteydessä on kuultu terveyskeskusta ylläpitävien kuntien edustajia sekä potilasjärjestöjä.

Lisätiedot:
Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164
Anu Nemlander, puh. 050 563 6180

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Tarja Myllärinen 
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

 

Hannele Häkkinen

erityisasiantuntija

 

Asiakirjalähteet

Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Finlex › Lainsäädäntö › Ajantasainen lainsäädäntö › Vuosi 2010 › 30.12.2010/1326

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi 90/2010
Eduskunta > valtiopäiväasiat ja -asiakirjat > Hallituksen esitykset > HE 90/2010

 

Liite

Kuntainfo nr 4/2013, STM ja Kuntaliitto

 

Lisää aiheesta

  • Terveydenhuoltolaki 1326/2010
    (Finlex)
  • HE 90/2010
    Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi 90/2010
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista