Kuntaliiton yleiskirje 30/2017, 20.12.2017, Jarkko Lahtinen

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

​Elokuun 2018 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 8.12.2017 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (840/2017).

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.

Asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja sisarusalennuksen osalta. Nyt päätetyt muutokset muuttavat em. lakimuutoksen tulorajoja sekä asiakasmaksuja uudelleen 1.8.2018 alkaen.

Asiakasmaksuihin mahdollisesti tulevat muut muutokset

Asiakasmaksujen osalta kunnat tekevät itsenäisiä ratkaisuja mahdollisesta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Toistaiseksi asian osalta ei ole tiedossa valtakunnallista lakimuutosta. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluille on varattu rahoitusta yhteensä 5 miljoonaa euroa vuosille 2018-2019. Tiedossamme ei ole, miten hanke rahoituksen jakamisen osalta tullaan toteuttamaan kokeiluun osallistuvien kuntien osalta. Muuta tukea tai kustannusten korvaamisesta kunnille jatkossa ei toistaiseksi ole.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Hanna Tainio                                        Terhi Päivärinta
varatoimitusjohtaja                               johtaja, opetus ja kulttuuri
 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen, puh 050-3614526

 

 

Lasten päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen (indeksikorotusten osalta)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu yleisellä ansiotasoindeksillä.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuivat 1.1.2018 alkaen. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 6 § mukaan jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.

Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta sekä varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu.
 

Tulorajat 1.8.2018 alkaen

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5§:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2018 lähtien seuraavat:

Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja,
euroa/kuukausi

2

2102

3

2713

4

3080

5

3447

6

3813

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa.
 

Maksujen muutoksen johdosta kunnassa tehtävät päätökset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta tulee kunnassa tehdä päätös ja tiedottaa muutoksesta asiakkaille. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset ja tarvittavat muutokset asiakastietojärjestelmiin.

Asiakasmaksulaissa säädetyt maksut ovat enimmäismaksuja. Kunta voi päättää luottamustoimielimessä siitä, että maksuja peritään enimmäismaksuja alhaisempina tai niitä ei peritä lainkaan.

Indeksitarkistukset

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee indekseillä tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa kunkin tarkistusvuoden marraskuun aikana. Indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1 päivänä.

Tagit