Yleiskirje 26/2017, 30.10.2017

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen jäsenkuntien valtuustojen kokouksissa

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 valitaan 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavassa vaalissa. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valtuuskuntaan valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.

Ehdokaslistat on nimetty vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on 17.10.2017 vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmät. Vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään sähköpostilla vaalipiirien kuntien kirjaamoihin lokakuun 2017 aikana.

Valtuuskunnan vaalissa äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet eli Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Kunnalla on vaalissa asukaslukuaan (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Vaali suoritetaan suhteellisena listavaalina, jossa jokaisella valtuutetulla on yksi ääni. Päätös tehdään valtuustossa 15.11. - 31.12.2017 välisenä aikana. Kunnan äänestystulos ilmoitetaan kunnalle lähetetyn kuntakohtaisen linkin kautta.

Tässä yleiskirjeessä annetaan ohjeet vaalin toimittamiseen valtuustossa, kunnan äänestystuloksen laskentaan sekä tuloksen ilmoittamiseen Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään.

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kokoontuu 16.1.2018 ja laskee ja vahvistaa vaalin tuloksen eli vaalipiiripaikat 66 + 66, tasauspaikat 9 + 9 sekä toteaa Ahvenanmaan maakunnan kuntien tekemät valinnat 1 + 1. Vaalilautakunta ilmoittaa vaalin tuloksesta valtuuskuntaan valituille jäsenille ja varajäsenille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille.

Lisätiedot:

Johtava lakimies Riitta Myllymäki, 050 349 5460
Johtava lakimies Ida Sulin, 050 563 3023
Lakimies Saija Haapalehto, 050 567 0862

vaalilautakunta@kuntaliitto.fi

Vaalin toimittaminen valtuuston kokouksessa

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Jokaisella valtuutetulla on yksi ääni, jonka hän antaa valitsemalleen ehdokaslistalle kirjoittamalla äänestyslippuun ehdokaslistan numeron. Valtuutettu voi myös antaa tyhjän äänen.

Vaalin tulos kirjataan valtuuston pöytäkirjaan. Jos kyseinen pykälä tarkistetaan heti kokouksessa, vaalin tulos voidaan viedä Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään heti kokouksen jälkeen.

Jos esimerkiksi kunnan asukasluku 30.11.2016 on 11 602 ja valtuutettuja on 27, yhden äänen arvo on 11 602 / 27. Jos ehdokaslista saa 4 ääntä, ehdokaslistan äänimäärä lasketaan 11 602 / 27 ja osamäärä kerrotaan neljällä ja vasta tämä luku pyöristetään kokonaisluvuksi. Vastaavalla tavalla lasketaan mahdollisten tyhjien äänten arvo.

Jos valtuusto on vajaalukuinen, kunta voi kuitenkin käyttää vaalissa koko äänimääränsä eli tässä tilanteessa valtuutetun antaman äänen ”arvo” kasvaa, koska jakaja pienenee.

Esimerkki: kunnan asukasluku on 11 602 ja valtuutettuja on 27

  • ehdokaslista nro 2 saa 3 ääntä à 1289

  • ehdokaslista nro 3 saa 2 ääntä à 859

  • ehdokaslista nro 4 saa 4 ääntä à 1719

  • ehdokaslista nro 5 saa 9 ääntä à 3867

  • ehdokaslista nro 6 saa 6 ääntä à 2578

  • ehdokaslista nro 7 saa 1 äänen à 430

  • ehdokaslista nro 8 saa 2 ääntä à 859

          kunnan äänet yhteensä 11 601

Luonnos valtuuston esityslistaksi

Kunnanhallitus valmistelee asian valtuuston esityslistalle. Asia voidaan otsikoida esimerkiksi ”Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali”. Esityslistan teksti voisi olla esimerkiksi seuraava:

  1. Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.

X vaalipiiristä valitaan x jäsentä ja x varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. X kunnan äänimäärä on xx.

(Kunnille kesäkuussa 2017 lähetetystä 7.6.2017 päivätystä ohjeistuksesta löytyvät kunkin vaalipiirin paikkamäärät ja vaalipiirin kuntien asukasluvut 30.11.2016).

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. X vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan oheismateriaalina / todetaan muu kunnan noudattama käytäntö.

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.

Ehdotus

Valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa x vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Päätös

 

Kunnan vaalituloksen syöttäminen äänestysjärjestelmään

Ennen marraskuun 2017 alkua jokaisen kunnan kirjaamoon lähetetään sähköpostilla kuntakohtainen linkki äänestysjärjestelmään. Jos kirjaamoon ei ole tullut 1.11.2017 mennessä linkin sisältävää sähköpostiviestiä, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen vaalilautakunta@kuntaliitto.fi.

Valtuuston sihteeri tai muu henkilö, jolle tehtävä on annettu, syöttää valtuuston päätöksen mukaiset ehdokaslistojen kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät ja mahdolliset tyhjät äänimäärät äänestysjärjestelmään. Äänestysjärjestelmä sulkeutuu 31.12.2017 klo 24.

Kokonaislukuun pyöristämisestä aiheutuvat poikkeamat kunnan asukaslukuun ovat marginaalisia. Äänestysjärjestelmä vertaa syötettyjen äänimäärien yhteismäärää kunnan asukaslukuun ja sallii +/- 8 poikkeaman. Jos syötetyt äänimäärät edellä todetun poikkeaman rajoissa vastaavat kunnan asukaslukua, järjestelmä antaa viestin ”X kunta on äänestänyt” ja näyttää Kunnan äänestyslipun, josta käy ilmi kullekin ehdokaslistalle annetut äänet ja mahdolliset tyhjät äänet.

Kunta voi äänestää vain kerran. Jos epähuomiossa olisi esimerkiksi syötetty ääniä väärälle ehdokaslistalle, tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen vaalilautakunta@kuntaliitto.fi. Äänestysmahdollisuus voidaan avata uudelleen virheen korjaamista varten.

Suhteellinen listavaali

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulos lasketaan ja vahvistetaan Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunnan kokouksessa 16.1.2018.

Vaalipiirin vaalitulosta laskettaessa ehdokaslistalla ensimmäisenä oleva ehdokas saa vertausluvukseen ehdokaslistan koko äänimäärän, toisena olevan vertausluku on puolet äänimäärästä, kolmantena olevan kolmannes äänimäärästä jne. Jos vaalipiirillä on viisi paikkaa, valtuuskuntaan valitaan ehdokkaat, joilla on viisi suurinta vertauslukua.

Jos ehdokaslistalta valitaan kaksi varsinaista jäsentä, samalta listalta valitaan varajäseneksi kolmantena ja neljäntenä olevat. Jos ehdokaslistalta valitaan useampi varsinainen jäsen, varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät kutsutaan kokoukseen sijaantulojärjestyksessä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Annika Kokko
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
johtava lakimies

 

Tags