Yleiskirje 7/2017, 21.2.2017, Johanna Selkee

Yleisiä kirjastoja koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2017 alkaen

​Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016), myöh. kirjastolaki, koskee kuntien ylläpitämiä yleisiä kirjastoja. Uusi laki yleisistä kirjastoista astui voimaan 1.1.2017. Lain 7 ja 8 § astuvat voimaan kuitenkin 1.1.2018. Vuoden 2017 alusta voimaan astunut laki yleisistä kirjastoista korvaa kirjastolain (904/1998) ja valtioneuvoston asetuksen (406/2013).

Kunnan tehtäväksi on kirjastolaissa säädetty yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen.

Suomessa on kansainvälisesti arvioiden laadukas ja kattava kunnallinen kirjastojärjestelmä. Kirjastopalvelut ovat käytetyimpiä lähi- ja peruspalvelujamme. Kirjastopalveluja arvostetaan ja niihin ollaan tyytyväisiä.

Uuteen kirjastolakiin on lisätty määritelmät (3§), valtion viranomaisen tehtävät (4§), kunnan tehtävät (5§), yleisen kirjaston tehtävät (6§), kirjaston käyttäjän velvollisuudet (13§) sekä lainauskielto ja kirjaston käyttökielto (15§). Muilta osin laissa on uudistettu lain soveltamisalaa, tavoitetta, keskuskirjastoa, maakuntakirjastoja, maksuttomuutta, käyttösääntöjä, henkilöstöä sekä arviointia koskevat säännökset.

Lain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Yleinen kirjasto toimii ja kehittää toimintaansa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa sekä tarpeen mukaan muiden palvelusektoreiden kanssa. Lisäksi kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa asioissa. Kunta vastaa toiminnan lainmukaisuudesta. 

Kirjastolakiin on ensimmäisen kerran määritelty yleisen kirjaston tehtävät. Lain 6§:n mukaan kirjaston tulee tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Yleisellä kirjastolla tulee olla käytössään tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Ajantasaisella välineistöllä tarkoitetaan henkilöstölle ja käyttäjille tarkoitettuja laitteita, ohjelmistoja ja verkkoyhteyksiä.

Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota aineistonsa, tilansa ja palvelunsa jokaisen käyttöön. Kirjasto on lähipalvelu, jolla tulee olla riittävät aukioloajat. Palveluiden järjestämisessä on huomioitava tasa-arvon vahvistaminen sekä toiminnan lähtökohtina olevat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Muutoksena aiempaan on tammikuusta 2017 alkaen myös yleisen kirjaston omien aineistojen varaaminen maksutonta. Sen lisäksi on edelleen kirjaston omien aineistojen käyttö ja lainaus sekä ohjaus ja neuvonta maksutonta.

Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitoksen johtajalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjaston tehtäviin ja toimintaan.

Henkilö, joka on otettu virkaan tai työsopimussuhteeseen ennen tämän lain voimaantuloa, on edelleen kelpoinen kyseiseen virkaan tai työsuhteeseen.

Yleisen kirjaston käyttäjän velvollisuudet, lainauskielto sekä kirjaston käyttökielto sisältyvät uuteen kirjastolakiin. Kunta voi laatia yleisen kirjaston käyttösäännöt. Käyttösääntöjen laatimiseksi on Kuntaliitto yhteistyössä Yleisten kirjastojen neuvoston kanssa laatinut ohjeen, ks. liite.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Johanna Selkee, p. 050 435 942 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Jari Koskinen    
toimitusjohtaja

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri                                

Ohje käyttösääntöjen laatimiseksi yleiseen kirjastoon 

Tagit
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri