Yleiskirje 3/2018, 9.4.2018

Kuntia kannustetaan liittymään kuntien yhteiseen KuntaTietoPalveluun - Suomen Kuntasäätiö antaa tukea

Kunnan- ja kaupunginhallituksille

Kuntayhtymien hallituksille

Kunnat ovat keskeinen rakennetun ympäristön tiedon tuottaja ja haltija. Digitalisoituva yhteiskunta ja kestävä kuntatalous edellyttävät, että kunnat hoitavat tieto-omaisuuttaan huolellisesti.

Suomen Kuntaliitto on asettanut tavoitteen, että kuntien keskeiset rakennetun ympäristön tietovarannot julkaistaan ajantasaisena koneluettavana tietona suoraan kuntien prosesseista kuntien yhteisestä KuntaTietoPalvelusta yhteiskunnan toimijoiden käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Palvelussa koottavat maksut ohjataan kuntiin. Palvelu ja sen tarjoamat tietojen hyödyntämismahdollisuudet tukevat elinvoimaa paikallistasolla. Kunnat yhdessä ohjaavat Palvelun käyttöä ja kehittämistä.

Suomen Kuntasäätiö rahoittaa KuntaTietoPalvelun perustamisen ja käynnistämisen sekä maksaa kannustinpalkkion kunnille niiden liittyessä palveluun. Kannustinpalkkio haetaan ja maksetaan Palveluun liittymisen yhteydessä.

Kuntien tulisi huolehtia rakennetun ympäristön prosessien kehittämisestä, ylläpidosta ja tietojen ajantasaisuudesta. Kunta hyötyy kiinteistöverotuksen pohjana käytettävien tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.

KuntaTietoPalvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kunnille asettamat vaatimukset rakennetun ympäristön tietojen hallitusta sähköisestä julkaisemisesta ja välittämisestä.

KuntaTietoPalvelu (Palvelu)

Suomen Kuntaliitto on yhdessä Suomen Kuntasäätiön kanssa perustanut kunnille yhteisen tietopalvelun, joka auttaa kuntia julkaisemaan kuntien toiminnassa syntyvät rakennetun ympäristön tiedot kustannustehokkaasti ajantasaisena koneluettavassa muodossa (KuntaGML tietomalli) yhteiskunnan käyttöön. Kuntien yhteinen KuntaTietoPalvelu on avattu käyttäjille verkkokauppana (www.kuntatietopalvelu.fi).

Kunnan, kuntalaisten ja muun yhteiskunnan hyödyt KuntaTietoPalvelusta

KuntaTietoPalvelu tehostaa ajantasaisten ja koneluettavien rakennetun ympäristön tietojen välittämistä kunnista suoraan tiedon tarvitsijoille. Näitä ovat yksityishenkilöt, yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Ajantasaisia tietoja tarvitaan kiinteistöverotuksessa, muiden viranomaisten lakisääteisissä tehtävissä sekä mm. EU:n Inspire-direktiivin kunnille asettamien velvoitteiden täyttämisessä. Kunta säästää merkittävästi henkilötyötä tietojen toimittamisessa yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön kuntien yhteisestä Palvelusta. Yksityishenkilö saa KuntaTietoPalvelusta maksutta käyttöönsä mm. jatkuvasti ajantasaiset rakennusten ja muiden kohteiden osoitetiedot sekä asema- ja yleiskaavat sen mukaan kuin kunnat niitä Palveluun julkaisevat. KuntaTietoPalvelu tarjoaa käyttäjälle lisäarvopalveluja maankäytön muutosten seurantaan. Palvelussa kerättävät palvelumaksut tilitetään kuntiin niiden kustannusten kattamiseksi.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

KuntaTietoPalvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kunnille asettamat vaatimukset laajasta, mutta hallitusta henkilötietojen luovuttamisesta rakennetun ympäristön tietoja julkaistaessa ja luovutettaessa.  EU:n tietosuoja-asetus tulee noudatettavaksi 25.5.2018 jälkeen.

Kunnan liittyminen KuntaTietoPalveluun ja Palvelun rahoitus

KuntaTietoPalvelun käyttöönotto on meneillään. Kunnat voivat maksutta liittyä KuntaTietoPalveluun. Kunnan järjestelmätoimittajat voivat periä liittymisen niille aiheuttamia kustannuksia. Palvelun perustaminen ja käyttöönotto rahoitetaan Suomen Kuntasäätiön kautta.  Käynnistysvaiheen jälkeen käyttäjiltä koottavilla palvelumaksuilla katetaan kuntien ja yhteisen Palvelun tietojen irrottamiskustannukset. Pääosa Palvelussa koottavista palvelumaksuista tilitetään kuntiin niiden rajapintapalvelujen kustannusten kattamiseksi. Kunnat päättävät Palvelussa perittävien palvelumaksujen suuruudesta.

Kuntien rakennetun ympäristön prosessien toimivuuden ja tiedon laadun varmistaminen

Julkishallinnon hallussa olevat rakennetun ympäristön tiedot syntyvät pääsääntöisesti kuntien prosesseissa. Yhteiskunnalle merkittäviä tietoja ovat rakennusten ja muiden kohteiden osoitetiedot, rakennus- ja huoneistotiedot, asemakaavat, yleiskaavat sekä kaavan pohjakartat ja kaupunkimallit. Keskeistä kuntien rakennetun ympäristön tietovarantoa ovat myös sähköiset lupa-, hakemus- ja päätöstiedot.

Kuntien tulisi varmistaa, että yhteiseen Palveluun julkaistavia tietoja tuottavia ja ylläpitäviä toimintaprosesseja kehitetään tietojen laadun ja ajantasaisuuden varmistamiseksi yhteistyössä kuntien järjestelmätoimittajien kanssa.

Suomen Kuntasäätiö tukee kuntia yhteisen KuntaTietoPalvelun perustamisessa ja yksittäistä kuntaa sen liittyessä Palveluun

Suomen Kuntasäätiö tukee kuntia KuntaTietoPalvelun perustamisessa ja käyttöönotossa. Kiinteistörekisteriä pitävät kunnat (74 kuntaa ja kaupunkia) ja Suomen Kuntaliitto yhdessä ohjaavat Palvelun toteuttamista, kehittämistä ja käyttöä. Kuntaliitto valvoo muiden kuntien etuja Palvelua koskien.

Muut kuin kiinteistörekisteriä pitävät kunnat voivat hakea Suomen Kuntasäätiön myöntämän kannustinpalkkion, joka maksetaan, kun kunta on ottanut käyttöön kunnan osoiterekisterin osana rakennusvalvonnan tietojärjestelmäkokonaisuutta sekä avannut rakennusvalvonnan ja osoitetietojen rajapinnat KuntaTietoPalveluun. Tuki haetaan kunnan liittyessä Palveluun ja maksetaan, kun kunta on avannut rajapinnat Palveluun.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Reina                                                                       Jarkko Huovinen

varatoimitusjohtaja                                                          johtaja, alueet ja yhdyskunnat

LIITE             KuntaTietoPalvelu

Tagit
Matti Holopainen

Matti Holopainen

Maapolitiikan kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kuntien teknisen sektorin toimintaprosessit
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus