Toimet tuomitsemis-/täytäntöönpanopäätöksen jälkeen

Uhkasakon perintään sovelletaan lakia sakon täytäntöönpanosta (672/2002) ja valtioneuvoston asetusta sakon täytäntöönpanosta (789/2002).

Asianosaiselle annetaan tuomitsemispäätöksen yhteydessä tilisiirtolomake uhkasakon maksamista varten. Maksuvelvolliselle annetaan perintätunnuksen sisältävällä tilisiirtolomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla saatavan maksamista ja maksusuorituksen oikeaa kohdentamista varten tarvittavat tiedot siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määrätään (11 §).

Maksuvelvolliselle on annettava maksamista varten tiedot saatavan määränneestä viranomaisesta, saatavan perustana olevasta ratkaisusta, maksamatta olevasta määrästä, perintätunnuksesta ja maksun vastaanottavan viranomaisen tiliyhteydestä.

Rakennusvalvontaviranomaisen on laadittava sakkoluettelo uhkasakon maksettavaksi tuomitsemisesta (SakkoTpA 1 §). Uhkasakon määräävän viranomaisen on ilmoitettava ratkaisustaan Oikeusrekisterikeskukselle lähettämällä sakkoluettelon ote (täytäntöönpanoilmoitus) Oikeusrekisterikeskukselle kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15. päivää. Otetta ei saa lähettää ennen kuin on selvinnyt, onko ratkaisu lainvoimainen. Otteeseen merkitään tuolloin, onko päätös lainvoimainen vai ei.

Sakkoluettelon otteeseen liitetään sakon täytäntöönpanosta annetun lain 47 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6 kohdissa tarkoitetut tiedot, siten kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään. Tiedot koskevat seuraamuksen kohteena olevaa henkilöä ja seuraamusta ja näitä ovat: henkilö tunniste- ja yhteystiedot henkilötunnus mukaan lukien, seuraamuksen laatu ja määrä, muut täytäntöönpanotehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot. Jos valitusaika luetaan ratkaisun tiedoksisaannista, on siitä ja tiedoksisaantipäivästä tehtävä merkintä ilmoitukseen (SakkoTpA 2 §). Seuraamuksia tuomitsevan viranomaisen on pidettävä sakkoluetteloa.

Sakkoluettelolomakkeita tilataan kappaleittain Edita Prima Oy:stä ja ne ovat maksuttomia. Samoin uhkasakon maksua varten tarvittavia tilisiirtolomakkeita voi tilata Edita Prima Oy:stä.

Oikeusrekisterikeskus perii uhkasakon (SakkoTpA 5.1 §). Sakkoluettelon otteen lisäksi lähetetään jäljennös uhkasakon tuomitsemispäätöksestä. Jokaisella sakkolomakkeella on oma perintätunnuksensa, joka tulee ilmoittaa sakkoluettelossa oikeusrekisterikeskukselle perintää varten. Rahat menevät valtiolle.

Teettäminen on mahdollista määrätä täytäntöön, vaikka täytäntöönpanopäätös ei ole vielä lainvoimainen (UhkasakkoL 15.2 §). Useimmiten voitaneen, ja tällöin on suositeltavaakin odottaa, että päätös on lainvoimainen. Jos kuitenkin tilanne vaatii (terveellisyys, turvallisuus) välitöntä täytäntöönpanoa, on täytäntöönpano mahdollinen noudattaen, mitä hallintolainkäyttölain 31 §:ssä säädetään.

Rakennusvalvontaviranomainen voi huolehtia teettämisestä suorittamalla tarpeelliset toimet itse tai antamalla ne muun viranomaisen tai yksityisen suoritettaviksi. Teettämiseen sisältyvien toimien on perustuttava päävelvoitteeseen. Teettämiskustannukset maksetaan etukäteen kunnan tai kuntayhtymän varoista. Kustannukset peritään velvoitetulta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain mukaisesti.