Kuntaliiton organisaatio ja päätöksenteko

Liiton toimialapohjaiset osaamisalueet ovat sosiaali- ja terveys, opetus ja kulttuuri sekä alueet ja yhdyskunnat. Muut osaamisalueemme ovat lakiasiat, kuntakehitys, demokratia ja johtaminen, kuntatalous, ruotsinkielinen ja kansainvälinen toiminta, tietoyhteiskunta sekä viestintä. Liiton osana toimii kuntatyönantajatehtäviä hoitava KT Kuntatyönantajat. Kuntaliitolla on Brysselissä toimisto, joka seuraa kunnille tärkeiden EU-lainsäädäntöhankkeiden valmistelua, viestii niistä kunnille ja muille sidosryhmille sekä vaikuttaa EU:n päätöksenteossa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kuntaliitossa (ml. KT kuntatyönantajat) työskentelee noin 220 henkilöä pääosin asiantuntijatehtävissä. Lue lisää Kuntaliiton työstä uusimmasta toimintakertomuksesta.

Kuntaliitto-konserni

Suomen Kuntaliitto Ry:llä on kolme liiketoimintaa harjoittavaa, liiton 100-prosenttisesti omistamaa tytäryhtiötä: FCG Finnish Consulting Group Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä KL-Kustannus Oy. Lisäksi konserniin kuuluvat Kuntaliitto Holding Oy ja Kuntaliitto Palvelut Oy, jotka tarjoavat palveluja pääasiassa Kuntaliitto-konsernille.

FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palvelujen kehittämisen, johdon konsultoinnin, monialaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. FCG:n konsernijohtaja ja emoyhtiön toimitusjohtaja on HM Ari Kolehmainen.

KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja tekee puitesopimuksia kunta-organisaatioille sekä huolehtii sopimushallinnasta. Yhtiö palvelee n. 1200 asiakasta (kunnat, kuntayhtymät, liikelaitokset, kuntayhtiöt, Suomen ev. lut. kirkko, ortod. kirkko, Keva). 

KL-Kustannus Oy on kustannus- ja tietoyhtiö, jonka päätuotteita ovat Kuntalehti, Kuntamarkkinat, Kuntatekniikka-lehti ja Kunta.tv sekä erilaiset kaupalliset julkaisut.

Päätöksenteko

Kuntaliiton toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunta mm. valitsee hallituksen sekä hyväksyy liiton talousarvion ja tilinpäätöksen. Hallitus johtaa liiton toimintaa. Hallituksella on työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita sekä huolehtia muista hallituksen sille antamista tehtävistä. Kuntien edustajista koostuvassa liiton valtuuskunnassa on 76 jäsentä ja hallituksessa on 15 jäsentä. Kuntaliiton valtuuskunta valitaan joka neljäs vuosi jäsenäänestyksellä. Valtuuskunnan vaali pidettiin vuoden 2017 lopulla.

Kuntaliitossa on sääntöjen mukaan kaksi neuvottelukuntaa, Pienten kuntien neuvottelukunta ja Ruotsinkielinen neuvottelukunta (Svenska delegationen), jotka valtuusto asettaa.

Kuntaliiton johto

Kuntaliiton toimitusjohtajana toimii Jari Koskinen ja varatoimitusjohtajina toimivat Timo Reina ja Hanna Tainio.

Toimitusjohtaja Jari Koskisen vastuulle kuuluvat Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin johto, valtio-kuntasuhteen johto sekä liiton strateginen ja operatiivinen edunvalvonta. Koskisen vastuulle kuuluvat myös  kunta- ja kaupunkipolitiikka, kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat sekä viestintä.

Varatoimitusjohtaja Timo Reinan vastuulle kuuluvat yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat, alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka, työllisyys- ja maahanmuuttoasiat, kuntatalous, työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka) sekä vastuualueen edunvalvonta.

Varatoimitusjohtaja Hanna Tainion vastuulle kuuluvat sosiaali- ja terveysasiat, opetus- ja kulttuuriasiat, lakiasiat, julkiset hankinnat ja kilpailupolitiikka, tietoyhteiskunta-asiat sekä vastuualueen edunvalvonta.

Kuntaliiton johtajiston muodostavat toimitusjohtaja ja kaksi varatoimitusjohtajaa. Laajennetun johtoryhmän muodostavat johtajisto ja yksiköiden johtajat.

Kokouksessa.

Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto on toimialansa edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit.

lateral-image-left