Kuntaliiton organisaatio ja päätöksenteko

Kuntaliitossa työskentelee noin 170 henkilöä pääosin asiantuntijatehtävissä. Liiton osana toimii kuntatyönantajatehtäviä hoitava KT Kuntatyönantajat (noin 60 työntekijää). Kuntaliitolla on myös Brysselissä toimisto, joka seuraa kunnille tärkeiden EU-lainsäädäntöhankkeiden valmistelua, viestii niistä kunnille ja muille sidosryhmille sekä vaikuttaa EU:n päätöksenteossa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Kuntaliiton toimialapohjaiset osaamisalueet ovat

 • sosiaali- ja terveysasiat
 • opetus ja kulttuuri
 • alueet ja yhdyskunnat.

Kuntien toimialat ylittävät osaamisalueemme ovat

 • lakiasiat
 • kuntakehitys
 • demokratia ja johtaminen
 • kuntatalous
 • ruotsinkielinen ja kansainvälinen toiminta
 • tietoyhteiskunta
 • viestintä.

Kuntaliitto-konserni

Suomen Kuntaliitto Ry:llä on kaksi liiketoimintaa harjoittavaa, liiton 100-prosenttisesti omistamaa tytäryhtiötä: FCG Finnish Consulting Group Oy ja KL-Kustannus Oy. Lisäksi konserniin kuuluvat Kuntaliitto Holding Oy ja Kuntaliitto Palvelut Oy, jotka tarjoavat palveluja pääasiassa Kuntaliitto-konsernille. Suomen Kuntaliitto ry omistaa Hansel Oy:stä 35 %.

FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palvelujen kehittämisen, johdon konsultoinnin, monialaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita.

KL-Kustannus Oy on kunta-alalle mediaa ja tapahtumia tuottava yhtiö. Palvelutarjontaan kuuluu Kuntalehti, Kuntatekniikka-lehti, Kunta.tv, Kuntamarkkinat sekä Piiri-tapahtuma. Yhtiön palvelut tavoittavat kattavasti suomalaiset kuntapäättäjät, viranhaltijat ja luottamushenkilöt, sekä kuntien kanssa toimivat yritykset ja yhteisöt. KL-Kustannus tarjoaa yleisölleen ajantasaista tietoa ja ammattimaisia kohtaamispaikkoja päätöksenteon tueksi.

Päätöksenteko

Kuntaliiton toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunta mm. valitsee hallituksen sekä hyväksyy liiton talousarvion ja tilinpäätöksen. Hallitus johtaa liiton toimintaa. Hallituksella on työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita sekä huolehtia muista hallituksen sille antamista tehtävistä. Kuntien edustajista koostuvassa liiton valtuuskunnassa on 76 jäsentä ja hallituksessa on 15 jäsentä. Kuntaliiton valtuuskunta valitaan joka neljäs vuosi jäsenäänestyksellä. Valtuuskunnan vaali pidetään vuoden 2021 lopulla.

Kuntaliitossa on sääntöjen mukaan kaksi neuvottelukuntaa, Pienten kuntien neuvottelukunta ja Ruotsinkielinen neuvottelukunta (Svenska delegationen), jotka valtuuskunta asettaa.

Kuntaliiton osana toimii kuntatyönantajatehtäviä hoitava KT Kuntatyönantajat. KT:n asemaa ja toimintaa säätelee Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993). Lain 2 §:n mukaan KT:n päätösvaltaa käyttää sen valtuuskunta, jonka valtiovarainministeriö asettaa Kuntaliiton valtuuskunnan ehdotuksen mukaisesti. Valtuuskunnassa on 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön.  Lue lisää täältä: KT Kuntatyönantajien organisaatio

Kuntaliiton johto

Kuntaliiton johtajat
Timo Reina, Minna Karhunen ja Hanna Tainio

Minna Karhunen on Kuntaliiton toimitusjohtaja. Varatoimitusjohtajat ovat Timo Reina ja Hanna Tainio

Toimitusjohtaja Minna Karhusen vastuulle kuuluvat valtio-kuntasuhteen johto sekä liiton strateginen ja operatiivinen edunvalvonta ja Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin johto ml. Kuntaliiton strategiaprosessi ja organisaation kehittäminen. Karhusen vastuulle kuuluvat myös kunta- ja kaupunkipolitiikka, kansainväliset suhteet ja EU-asiat sekä viestintä ja ruotsinkielinen yksikkö. 

Varatoimitusjohtaja Timo Reinan vastuulle kuuluvat yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat, alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka, kuntatalousasiat, työllisyys- ja maahanmuuttoasiat, työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka), kuntajohtaminen, demokratia, kestävä kehitys ja tietoyhteiskunta-asiat sekä vastuualueen edunvalvonta.

Varatoimitusjohtaja Hanna Tainion vastuulle kuuluvat sosiaali- ja terveysasiat, hyvinvointiasiat, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasiat, koulutusasiat (ml. varhaiskasvatus), lakiasiat, julkiset hankinnat ja kilpailupolitiikka sekä vastuualueen edunvalvonta.

Kuntaliiton johtoryhmän muodostavat:

 • Minna Karhunen, toimitusjohtaja (pj)
 • Timo Reina, varatoimitusjohtaja
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja
 • Elina Liippola, talous- ja hallintojohtaja
 • Hannele Lindfors, henkilöstöjohtaja
 • Markus Pauni, strategia- ja kehitysjohtaja
 • Jose Valanta, yhteysjohtaja
 • Miia Välikorpi, viestintäjohtaja
 • Tommi Maasilta, henkilöstön edustaja

Kuntaliiton laajennetun johdon kokouksen muodostavat johtoryhmä ja yksiköiden johtajat.

Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto on toimialansa edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit.

lateral-image-left
Nina Eriksson

Nina Eriksson

Hallintoasiantuntija
Talous ja hallinto
+358 9 771 2220, +358 50 569 5301
Vastuualueet
 • Kuntaliiton hallitus ja valtuuskunta
 • Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta
 • Kuntaliitto Holding Oy:n hallitus